MUHAMMET ALİ USLU
 
  ANA SAYFA
  ILETISIM
  ZIYARETCI DEFTERI
  YURURLUKTEKI KANUNLAR 1
  YURURLUKTEKI KANUNLAR 2
  TERTIP 1 Cilt 1
  TERTIP 1 Cilt 2
  TERTIP 1 Cilt 3
  TERTIP 1 Cilt 4
  TERTIP 1 Cilt 5
  TERTIP 1 Cilt 6
  TERTIP1 Cilt 7
  TERTIP 1 Cilt 8
  TERTIP 1 Zeyl 1
  TERTIP 1 Zeyl 2
  TERTIP 1 Zeyl 3
  TERTIP 1 Zeyl 4
  TERTIP 1 Mutemmim
  TERTIP 2 Cilt 1
  TERTIP 2 Cilt 2
  TERTIP 2 Cilt 3
  TERTIP 2 Cilt 4
  TERTIP 2 Cilt 5
  TERTIP 2 Cilt 6
  TERTIP 2 Cilt 7
  TERTIP 2 Cilt 8(1)
  TERTIP 2 Cilt 8(2)
  TERTIP 2 Cilt 9
  TERTIP 2 Cilt 10
  TERTIP 2 Cilt 11
  TERTIP 2 Cilt 12
  TERTIP 3 (1-500)
  TERTIP 3 (501-1000)
  TERTIP 3 (1001-1500)
  TERTIP 3 (1501-2000)
  TERTIP 3 (2001-2500)
  TERTIP 3 (2501-3000)
  TERTIP 3 (3001-3500)
  TERTIP 3 (3501-4000)
  TERTIP 3 (4001-4500)
  TERTIP 3 (4501-5000)
  TERTIP 3 (5001-5500)
  TERTIP 3 (5501-6000)
  TERTIP 3 (6001-6500)
  TERTIP 3 (6501-7000)
  TERTIP 3 (7001-7480)
  TERTIP 4 Cild
  TERTIP 5 (1-500)
  TERTIP 5 (501-1000)
  TERTIP 5 (1001-1500)
  TERTIP 5 (1501-2000)
  TERTIP 5 (2001-2500)
  TERTIP 5 (2501-3000)
  TERTIP 5 (3001-3500)
  TERTIP 5 (3501-4000)
  TERTIP 5 (4001-4500)
  TERTIP 5 (4501-5000)
  TERTIP 5 (5001-5500)
  TERTIP 5 (5501-6000)
  TERTIP 5 (6001-...)
  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
TERTIP 1 Cilt 6
T
A
R
İ
H
T
E
R
T
İ
P
C
İ
L
T
S
A
Y
F
A
R
E
F
.
N
O
Düstur,Tertip 1,Cilt 6:Düstur,Birinci Tertip,Cild 6,4 Zilka’de 1304,14 Ramazan 1312,13 Temmuz 1303(1887)-27 Şubat 1310(1890), Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğünce tertip olunarak bastırılmıştır,Ankara,Başvekalet Devlet Matbaası,1939.
 
KANUN ADI
H 04 ZİLKADE 1304
R 13 TEMMUZ 1303
M 25 TEMMUZ 1887
1
6
1
968
İzmir’de bir buz fabrikası tesisine dair imtiyaz mukavelesi
H 19 ŞA’BAN 1304
R 01 MAYIS 1303
M 13 MAYIS 1887
1
6
3
969
Me’murin-i Mülkiyenin tercüme-i hallerinin suret-i kayd ve tahririne ve teferruatına dair ta’rifname
H 05 ŞA’BAN 1305
R 05 NİSAN 1304
M 17 NİSAN 1888
1
6
9
970
Memleket etıbbası ve eczacıları hakkında nizamname
H 12 ŞA’BAN 1305
R 12 NİSAN 1304
M 24 NİSAN 1888
1
6
13
971
Selanik’te teşkil olunacak Selanik Bankası’nın nizamname-i dahilisi
H 14 ŞA’BAN 1305
R 14 NİSAN 1304
M 26 NİSAN 1888
1
6
22
972
Memalik-i Şahane’de Bulgaristan’a giden emtiadan alınan gümrük resminin %1’e tenziline dair irade
H-…
R-…
M-…
1
6
23
973
Aydın Demiryolu Kumpanyası’nın Hazine’den aramakta olduğu mebaliğin suret-i tesviyesinin istizamına dair mukavelename
H 19 ŞA’BAN 1305
R 19 NİSAN 1304
M 01 MAYIS 1888
1
6
27
974
Bazı devletler namına ticaret vapurları ile Boğazlardan gelen esliha ve mühimmatın imrarı için evvelce arz ve istizan edilmesi hakkında
H 24 ŞA’BAN 1305
R 24 NİSAN 1304
M 06 MAYIS 1888
1
6
29
975
Ergani bakır madeninin iltizamen idaresi hakkında mukavelename
H 25 ŞA’BAN 1305
R 25 NİSAN 1304
M 07 MAYIS 1888
1
6
34
976
Selanik şehrinin her cihetine Vardar nehrinden su celbi imtiyazı mukavele ve şartnamesi
H 02 ZİLKA’DE 1305
R 29 HAZİRAN 1304
M 11 TEMMUZ 1888
1
6
46
977
Devair-i askeriyede müstahdem me’murin ve ketebe-i mülkiye tekaüd nizamnamesi
H 28 ŞA’BAN 1305
R 28 NİSAN 1304
M 10 MAYIS 1888
1
6
56
978
Manisa’dan Soma’ya ve diğer taraflara birer şu’be inşası hakkında kasaba demiryolu kumpanyasına imtiyaz itasına dair mukavele ve şartname
H 29 ŞA’BAN 1305
R 29 NİSAN 1304
M 11 MAYIS 1888
1
6
76
979
Alamet-i Farika Nizamnamesi
H 29 ŞA’BAN 1305
R 29 NİSAN 1304
M 11 MAYIS 1888
1
6
81
980
Me’murin Muhakemesi Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H-…
R-…
M-…
1
6
81
981
Teşkilat-ı Mehakim Kanunu’nun 49. maddesine ilave olunan fıkra
H 03 ŞEVVAL 1311
R 28 MART 1310
M 09 NİSAN 1894
1
6
82
982
Harç Tarifesi’nin 81. maddesi makamına kaim madde-i nizamiye
H 11 ŞEVVAL 1305
R 09 HAZİRAN 1304
M 21 HAZİRAN 1888
1
6
82
983
Girit vilayeti meclis-i umumisi azasının intihabına dair nizamname
H 17 ŞEVVAL 1305
R 15 HAZİRAN 1304
M 27 HAZİRAN 1888
1
6
89
984
İzmir’e civar Koklıca bağlarında zuhur eden filoksiradan dolayı bağ ashabının iaşeleri için üzüm beher kantarından muvakkaten 40 para resm ahzına dair.
H 17 ŞEVVAL 1305
R 15 HAZİRAN 1304
M 27 HAZİRAN 1888
1
6
91
985
Havran’dan Şam’a ve Şam’dan Havran’a her nevi eşya ve zevahir nakl edilecek deve,esp ve estre ve merkepten alınacak resm-i mururiyyenin suret-i istifası hakkında kararname
H 22 ŞEVVAL 1305
R 20 HAZİRAN 1304
M 02 TEMMUZ 1888
1
6
92
986
Gaz ve ispirto ambarlarına dair ta’limat
H 02 ZİLKA’DE 1305
R 29 HAZİRAN 1304
M 11 TEMMUZ 1888
1
6
93
987
Maliye Hazinesine 301 ve 302 senelerinde tekaüd sandığından edilen istikraz hakkında mukavelename
H 02 ZİLKA’DE 1305
R 29 HAZİRAN 1304
M 11 TEMMUZ 1888
1
6
95
988
Me’murin-i Mülkiyye tekaüd kararnamesinin zeyl-i makamına kaim fıkra-i nizamiye
H 17 ZİLKA’DE 1305
R 14 TEMMUZ 1304
M 26 TEMMUZ 1888
1
6
96
989
Girit Asakir-i Zabtiye nizamnamesi
H 17 ZİLKA’DE 1305
R 14 TEMMUZ 1304
M 26 TEMMUZ 1888
1
6
120
990
Resm-i Damga Nizamnamesi’ne müzeyyel mevadd-ı nizamiye
H 17 ZİLKA’DE 1305
R 14 TEMMUZ 1304
M 26 TEMMUZ 1888
1
6
120
991
Memalik-i ecnebiyeye ihraç olunacak şarapların resm-i mirisi ile gümrük resmi hakkında nizamname
H 17 ZİLKA’DE 1305
R 14 TEMMUZ 1304
M 26 TEMMUZ 1888
1
6
121
992
Müskirat Resm-i Miri Nizamnamesi’nin 4. ve 5. maddelerine müzeyyel fıkarat-ı nizamiye
H 24 ZİLKA’DE 1305
R 21 TEMMUZ 1304
M 02 AĞUSTOS 1888
1
6
122
993
Havalat ve irad ve masraf usulünün kat’iyen ref ve ilgasıyla emval-i devletin merkeze celbi hakkında irade
H 24 ZİLKA’DE 1305
R 21 TEMMUZ 1304
M 02 AĞUSTOS 1888
1
6
124
994
Rusulmal-i itibarisi 1.474.000 Osmanlı altınından ibaret olmak üzere %5 faizli tahvilatın ihracına dair nizamname
H 24 ZİLKA’DE 1305
R 21 TEMMUZ 1304
M 02 AĞUSTOS 1888
1
6
126
995
Akarat bedel-i icarı üzerine ebniye resmi tarhına dair nizamname
H 17 ZİLHİCCE 1305
R 13 AĞUSTOS 1304
M 25 AĞUSTOS 1888
1
6
128
996
Girit Vilayeti Usul-ı Muhakeme-i Hukukiye Nizamnamesi’ne zeyl
H 18 ZİLHİCCE 1305
R 14 AĞUSTOS 1304
M 26 AĞUSTOS 1888
1
6
129
997
Me’murin Muhakemesi Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
130
998
Düyunat-ı Atika Nizamnamesi’nin 16 ve 18. maddelerini muaddel mevadd-ı nizamiye
H 17 ZİLHİCCE 1305
R 13 AĞUSTOS 1304
M 25 AĞUSTOS 1888
1
6
131
999
Girit vilayetince varidat-ı emiriyye mültezimlerine bahş veya vade suretiyle müsaade olunmamasına dair nizamname
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
131
1000
Girit vilayetince esnay-ı istintak da şehadet edenlerin icray-ı mücazatına dair nizamname
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
131
1001
Girit vilayetince muvazenede murakkam tahsisatın mevzu’ lehinden gayri yerlere adem-i sarfına dair kararname
H 26 MUHARREM 1305
R 02 T.EVVEL 1303
M 14 EKİM 1887
1
6
132
1002
Ebniye-i emiriyye ve vakfiye inşaat ve tamiratı hakkında nizamnameye zeyl
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
132
1003
Girit vilayetince eşcar ve fidanlara ika olunan ziyan hakkında nizamname
H 26 ZİLHİCCE 1305
R 22 AĞUSTOS 1304
M 03 EYLÜL 1888
1
6
135
1004
Müskirat Nizamnamesi’ne zeyl
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
136
1005
Ziraat Bankası Nizamnamesi
H 18 ZİLHİCCE 1305
R 14 AĞUSTOS 1304
M 26 AĞUSTOS 1888
1
6
143
1006
Umum-u şer’iyeden dolayı taht-ı muhakemeye alınacak nüvvabın merci-i mahkemeleri hakkında kanun
H 21 ZİLHİCCE 1305
R 17 AĞUSTOS 1304
M 29 AĞUSTOS 1888
1
6
143
1007
Yün ve pamuk ipliği ve akmişe vesaire i’maline mahsus Anonim Osmanlı Şirketi Nizamname-i dahilisi
H 26 ZİLKA’DE 1305
R 22 AĞUSTOS 1304
M 04 AĞUSTOS 1888
1
6
152
1008
Resm-i Damga Kanunu’nun 23. maddesine müzeyyel fıkra-i kanuniye
H 27 ZİLHİCCE 1305
R 23 AĞUSTOS 1304
M 04 EYLÜL 1888
1
6
152
1009
Posta nizamname-i dahilisi ile ta’rife-i merbutesinin bazı mevadd-ı muaddele ve müzeyyelesi
H 03 MUHARREM 1306
R 28 AĞUSTOS 1304
M 09 EYLÜL 1888
1
6
153
1010
5 Zilkade 1303 tarihli Emlak ve Temettü Vergisi Nizamnamesi’nin 12. madde-i muadelesi
H-…
R-…
M-…
1
6
154
1011
Girit Nevahi Nizamnamesi
H 03 MUHARREM 1306
R 28 AĞUSTOS 1304
M 09 EYLÜL 1888
1
6
184
1012
Vergi tezkeresini zayi edenlerden alınacak harç hakkında irade
H 15 MUHARREM 1306
R 09 EYLÜL 1304
M 21 EYLÜL 1888
1
6
184
1013
Haydarpaşa-İzmit şimendiferinin Ankara’ya temdidi hakkında mukavele
H 18 MUHARREM 1306
R 12 EYLÜL 1304
M 24 EYLÜL 1888
1
6
207
1014
Şehremanetinde vergi idaresinin ve tahsil me’murlarıyla muhamminlerinin hazineye nakline dair irade
H 24 MUHARREM 1306
R 18 EYLÜL 1304
M 30 EYLÜL 1888
1
6
209
1015
İradeli me’murinin icra’-yı muhakemat vazifesi ile mükellef olmak üzere Şura-yı Devlet de bir bidayet mahkemesi teşkili hakkında irade
H 26 MUHARREM 1306
R 20 EYLÜL 1304
M 02 EKİM 1888
1
6
210
1016
Tapu usulünün bidayet-i tesisinden beri icra’ olunan yoklamalarda sebt-i defter edilen muamelat harçlarının terkin-i kayıtları hakkında irade
H 29 MUHARREM 1306
R 23 EYLÜL 1304
M 05 EKİM 1888
1
6
212
1017
İstanköy ceziresinden Sakız’dan fekki irtibatı ile merkezi vilayete ilhakı hakkında irade
H GURRE-İ SAFER 1306
R 25 EYLÜL 1304
M 07 EKİM 1888
1
6
212
1018
Tellal ve Simsarlar Nizamnamesi
H 02 SAFER 1306
R 26 EYLÜL 1304
M 08 EKİM 1888
1
6
216
1019
1.500.000 liralık istikraz akdine dair mukavele
H 05 SAFER 1306
R 29 EYLÜL 1304
M 11 EKİM 1888
1
6
224
1020
Kaza kaymakamları ile nahiye ve tahrirat müdürlerinin intihab ve ta’yinlerine me’mur komisyonun vezaifine dair nizamname
H 04 R.EVVEL 1306
R 27 T.EVVEL 1304
M 08 KASIM 1888
1
6
230
1021
19 Cemaziyelahir 1296 tarihli Usul-ı Muhakeme-i Hukukiye Kanunu muvakkatının 229 madde-i muadelesi
H 17 SAFER 1306
R 11 T.EVVEL 1304
M 23 EKİM 1888
1
6
231
1022
Hazine-i Celile-i Maliyenin bilcümle makbuzat ile kablel vuku’ medfuatı tedkik ile taht-ı tasdika alınmak ve umur ve muamelat-ı maliyenin mecra-yı intizam ve emniyette cereyanına müdekkikane nezaret kılınmak ve makam-ı nezaretin Maliyeye karşı kontrol hey’eti olmak üzere bu kere suret-i daima da teşkil olunan komisyonun vezaifini mübeyyin nizamname
H 18 RECEP 1306
R 12 T.EVVEL 1304
M 20 MART 1888
1
6
232
1023
Muhacirin-i iskan ve tavtin eylemek üzere iştira ve tasarruf edecekleri emlak ve arazinin harçları hakkında irade-i seniye
H 18 SAFER 1306
R 12 T.EVVEL 1304
M 24 EKİM 1888
1
6
234
1024
İcareteynli musakkafat ve müstegallat-ı mevkufeye dair olup mer’iyeti ahkamına bil-istizan irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olan madde-i kanuniye
H 18 SAFER 1306
R 12 T.EVVEL 1304
M 24 EKİM 1888
1
6
235
1025
Arazi Kanunu’nun 114. maddesi makamına kaim olmak üzere ta’dilen kaleme alınıp mer’iyet ahkamına bil-istizan irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olan madde-i kanuniye
H 23 SAFER 1306
R 17 T.EVVEL 1304
M 29 EKİM 1888
1
6
236
1026
Göksu ve Paşa köyü’nde bendler tesisi ile Üsküdar ve i’cab eden mahallere su celb ve icra’sı hakkında mukavele ve şartname
H 10 SAFER 1306
R 04 T.EVVEL 1304
M 16 EKİM 1888
1
6
246
1027
Yafa-Kudüs-i Şerif demiryolu imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 23 SAFER 1306
R 17 T.EVVEL 1304
M 29 EKİM 1888
1
6
267
1028
Hükümet-i Seniye ile Şirket-i Hayriye beyninde akd ve teati olunan mukavelename
H 06 R.EVVEL 1306
R 29 T.EVVEL 1304
M 10 KASIM 1888
1
6
291
1029
Beyrut liman ve rıhtımı Osmanlı Anonim Şirketi nizamname-i dahilisi.
H 14 R.EVVEL 1306
R 06 T.SANİ 1304
M 18 KASIM 1888
1
6
300
1030
Mersin’de bir tramvay inşa’sı hakkında ruhsatname ve ta’limat-ı fenniye
H 02 R.AHİR 1306
R 24 T.SANİ 1304
M 06 ARALIK 1888
1
6
307
1031
Serfice Sancağının Manastır’a ve Katerin kazasının Selanik’e ilhakı hakkında irade
H 29 R.EVVEL 1306
R 19 K.SANİ 1304
M 03 ARALIK 1888
1
6
307
1032
Edirne şehrinin havagazıyla tenviri hakkındaki 18 Rebiülevvel 1305 tarihli imtiyz mukavelesinde ameliyat-ı mübaşeret müddeti ile müddet-i ikmaliyenin temdidi hakkında irade-i seniyye
H 29 R.EVVEL 1306
R 19 K.SANİ 1304
M 03 ARALIK 1888
1
6
308
1033
İftihar Madalyası Nizamnamesi.
H 26 C.EVVEL 1306
R 16 K.SANİ 1304
M 28 OCAK 1889
1
6
309
1034
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyye’de fenn-i baytariye mahsus bir sınıf güşadı hakkında irade
H 20 R.AHİR 1306
R 12 K.EVVEL 1304
M 24 ARALIK 1888
1
6
309
1035
2 Şa’ban 1299 tarihli Posta Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 27 C.EVVEL 1306
R 17 K.SANİ 1304
M 29 OCAK 1889
1
6
311
1036
Bulgaristan’dan sair vilayet-ı Şahaneye firar eden müttehimin ve mahkuminin suret-i iadeleri hakkında irade-i seniye
H 10 C.AHİR 1306
R 31 K.EVVEL 1304
M 11 ŞUBAT 1889
1
6
312
1037
Anadolu Demiryolları Şirketi nizamname-i dahilisi
H 02 RECEP 1306
R 20 ŞUBAT 1304
M 04 MART 1889
1
6
320
1038
Fabrikalar birinci defa tesisi için hariçten celb olunacak makine ve alat ve edevat-ı sairenin gümrük resminden muafiyetine dair ta’limat.
H 14 RECEP 1306
R 04 MART 1305
M 16 MART 1889
1
6
321
1039
Tanzifat Kararnamesi
H 16 RECEP 1306
R 06 MART 1305
M 18 MART 1889
1
6
323
1040
Me’murin Kefalet Nizamnamesi’nin 10 Safer 1307 tarihli 8. maddesini muadil madde-i nizamiye
H 25 RECEP 1306
R 15 MART 1305
M 27 MART 1889
1
6
323
1041
Devletçe mübayaa olunacak eşyanın tüccaran-ı Osmaniyeden iştirası hakkında irade-i seniye
H 29 RECEP 1306
R 19 MART 1305
M 31 MART 1889
1
6
325
1042
Dersaadet ve bilad-ı selase emlak vergisi bakayası için 1300 senesinden 1304 senesine kadar olan maşat ve sairenin suret-i kabulüne dair irade
H 12 ŞA’BAN 1306
R 01 NİSAN 1305
M 13 NİSAN 1889
1
6
326
1043
3 Zilhicce 1294 tarihli İnfak-ı Eytam ve Eramil-i Rical-i İlmiye Nizamnamesi’nin 19. madde-i musahhahası ile madde-i mezkureye müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 12 ŞA’BAN 1306
R 01 NİSAN 1305
M 13 NİSAN 1889
1
6
327
1044
5 Recep 1305 tarihli Me’murin Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi’nin 35. madde-i musahhahası
H 12 ŞA’BAN 1306
R 01 NİSAN 1305
M 13 NİSAN 1889
1
6
327
1045
Erkan,ümera ve zabitan- askeriye ailesine tahsis olunacak maaşlara mütedair nizamnamenin 5. maddesinin1.fıkra-ı musahhahası
H 12 ŞA’BAN 1306
R 01 NİSAN 1305
M 13 NİSAN 1889
1
6
328
1046
Zilka’de 1305 tarihli Askeriye’de Müstahdem Me’murin ve Ketebe-i Mülkiyye Tekaüd Nizamnamesi’nin 19 ve 21. madde-i musahhahası
H 22 ŞA’BAN 1306
R 11 NİSAN 1305
M 23 NİSAN 1889
1
6
329
1047
Esman-ı redife dahilinde bulunan me’murinden silah altına alınmaktan müstesna bulunacaklar hakkında irade-i seniye
H 24 ŞA’BAN 1306
R 13 NİSAN 1305
M 25 NİSAN 1889
1
6
331
1048
Hıtta-i Hicaziyede teb’a-i ecnebiye ile izdivaç eden nisvan-ı Osmaniyenin mutasarrıf oldukları emlak hakkında olunacak muameleye dair irade-i seniyye
H 24 ŞA’BAN 1306
R 13 NİSAN 1305
M 25 NİSAN 1889
1
6
332
1049
Mahalle şekline konulmak üzere parça parça satılan arazi-i emire ve mevkufeden alınan ruhsatiye resminin lağvı ile yalnız üzerlerine ebniye inşa’sında icare ve mukataa takdiri hakkında irade-i seniyye
H 04 RAMAZAN 1306
R 22 NİSAN 1305
M 04 MAYIS 1889
1
6
335
1050
Menafi’ ve maarif hisse-i ianelerinin suret-i istihsal ve ahzına dair kaleme alınıp mer’iyeti ahkamına bil-istizan irade-i seniyye-i cenab-ı hilafetpenah-i şeref müteallik buyurulmuş olan nizamname
H 12 RAMAZAN 1306
R 30 NİSAN 1305
M 12 MAYIS 1889
1
6
339
1051
Hayvan ihracı memnu’iyetinin tiftik keçilere de şümulü olmak üzere ilgası hakkında irade
H 19 R.EVVEL 1306
R 11 T.SANİ 1304
M 23 KASIM 1888
1
6
340
1052
Vilayat-ı Şahane’de me’murin-i mahalliye ile ecnebi me’murları arasında icra’ olunan merasim-i teşrifattan dolayı zuhur etmekte olan ihtilafata nihayet verilmek üzere kaleme alınan ta’limattır.
H 19 RAMAZAN 1306
R 07 MAYIS 1305
M 19 MAYIS 1889
1
6
342
1053
İzmir,Rodos ve Kandoosa ve Zevika ve Seakarya cezirelerinde selamet-i seyr-i sefain için beş fener inşa’sı
H 13 RAMAZAN 1306
R 01 MAYIS 1305
M 13 MAYIS 1889
1
6
343
1054
Müze-i Hümayun Nizamname-i dahilisi
H 25 RAMAZAN 1306
R 13 MAYIS 1305
M 25 MAYIS 1889
1
6
350
1055
Mutasarrıflık ve mektupculuklara ma’zulinin suret-i intihap ve ta’yini hakkında irade-i seniyye
H 28 RAMAZAN 1306
R 16 MAYIS 1305
M 28 MAYIS 1889
1
6
351
1056
Hazine-i maliyece mubayaa olunacak murassa nişanlar ile kutu vesaire kıymetlerinin suret-i tahmini hakkında irade-i seniyye
H 19 ŞEVVAL 1306
R 06 HAZİRAN 1305
M 18 HAZİRAN 1889
1
6
353
1057
Klorat dö potas’ın dahi,güherçile gibi Memalik-i Osmaniyeye men’i dühulü ile dahilde suret-i füruhtu hakkında irade-i seniyye
H 05 C.AHİR 1295
R 25 MAYIS 1294
M 06 HAZİRAN 1878
1
6
355
1058
Posta havalalelerinin teatisine dair 4 Haziran 78 Paris’de akd ve tanzim olunup 21 Mart 85 tarihi ile Lizbon’da münakid sened-i munzam ile ta’dil edilmiş kararname
H-…
R-…
M-…
1
6
359
1059
Posta Hey’et-i İttihadiye-i Umumiyyesi
H 24 ŞEVVAL 1306
R 11 HAZİRAN 1305
M 23 HAZİRAN 1889
1
6
365
1060
Bu kere ta’dilen kaleme alınıp mer’iyyeti ahkamına bil-istizan irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenah-i şeref müteallik buyurulan A’şar Nizamnamesi
H 26 ŞEVVAL 1306
R 13 HAZİRAN 1305
M 25 HAZİRAN 1889
1
6
383
1061
Dersaadet de dilsiz etfale mahsus bir mektep tesisine dair irade
H 26 ŞEVVAL 1306
R 13 HAZİRAN 1305
M 25 HAZİRAN 1889
1
6
390
1062
3 Rebiülevvel 1288 tarihli Me’murin Muhakemesi Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 04 ZİLKA’DE 1306
R 20 HAZİRAN 1305
M 02 TEMMUZ 1889
1
6
390
1063
Tasfiye-i Düyun Tahvilatı’nın başa baş kabulü müddetinin 1305 senesi temdidi hakkına irade-i seniyye
H 06 ZİLKA’DE 1306
R 22 HAZİRAN 1305
M 04 TEMMUZ 1889
1
6
391
1064
12 Cemaziyelahir 1299 tarihli Dersaadet ve Tevabi-i Balıkhane idaresi’ne mütedair Nizamnamesi’nin 13. madde-i muadelesi
H 06 ZİLKA’DE 1306
R 22 HAZİRAN 1305
M 04 TEMMUZ 1889
1
6
391
1065
18 Safer 1299 tarihli Zabıta-i Saydiyye Nizamnamesi’nin 30. madde-i muadelesi
H 18 ZİLKA’DE 1306
R 04 TEMMUZ 1305
M 16 TEMMUZ 1889
1
6
392
1066
Jandarma ve zabtiye zabıtanından müddet-i medide açıkta kaldıktan sonra mesleki kadimlerine ric’at edenlerin maaşlarından tevkif olunacak tekaüd aidatı hakkında irade-i seniye
H 27 ZİLKA’DE 1306
R 13 TEMMUZ 1305
M 25 TEMMUZ 1889
1
6
393
1067
Devlet-i Aliye hizmetinde bulunan ecnebilerin umur-u me’murelerinden dolayı merci-i muhakemelerine derc edilecek kayd hakkında irade-i seniyye.
H 27 ZİLKA’DE 1306
R 13 TEMMUZ 1305
M 25 TEMMUZ 1889
1
6
394
1068
Evkaf-ı Hümayun beytülmalı tarafından mahkeme-i teftiş marifetiyle tahrir olunan tereke hakkındaki nizamnameye tezyil edilen mevadd-ı nizamiye
H 27 ZİLKA’DE 1306
R 13 TEMMUZ 1305
M 25 TEMMUZ 1889
1
6
397
1069
23 Rebiülevvel 1284 tarihli Teşkilat-ı Vilayet Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 14 ZİLHİCCE 1306
R 30 TEMMUZ 1305
M 11 AĞUSTOS 1889
1
6
397
1070
Vekalet-i devriye veya bey’i bil-vefa tarik ile terhin olunan emlak ve arazinin suret-i füruhtu hakkında irade- i seniyye.
H 04 ZİLHİCCE 1306
R 20 TEMMUZ 1305
M 01 AĞUSTOS 1889
1
6
400
1071
Girit vilayetince emniyet-i umumiyye hakkında tedabir-i fevkaladeye dair nizamname
H 11 ZİLHİCCE 1306
R 27 TEMMUZ 1305
M 08 AĞUSTOS 1889
1
6
404
1072
Van,Bitlis ve Erzurum vilayetlerinde mer’i olacak ta’limat
H 14 ZİLHİCCE 1306
R 30 TEMMUZ 1305
M 11 AĞUSTOS 1889
1
6
407
1073
Amele tahririne mahsus nizamname
H 14 ZİLHİCCE 1306
R 30 TEMMUZ 1305
M 11 AĞUSTOS 1889
1
6
408
1074
Hıtta-i Hicaziye ve Yemaniye’de bulunan zabitan ve efrad-ı askeriye müddet-i hizmetlerinin suret-i istisna’iyede hesap olunması hakkında irade-i seniyye
H 15 ZİLHİCCE 1306
R 31 TEMMUZ 1305
M 12 AĞUSTOS 1889
1
6
409
1075
Girit vilayeti nevahi rüsumu hakkındaki nizamname üzerine icra’ edilen ta’dilat.
H 18 ZİLHİCCE 1306
R 03 AĞUSTOS 1305
M 15 AĞUSTOS 1889
1
6
410
1076
Yemen’de deavi-i hukukiye ve cezaiyyenin merci ve suret-i ru’yeti ve Hudeyde Ticaret Mahkemesi’nin ibkası hakkında irade-i seniyye
H 18 ZİLHİCCE 1306
R 03 AĞUSTOS 1305
M 15 AĞUSTOS 1889
1
6
412
1077
Enva-ı çuha fasone ve kazmir vesaire i’maline mahsus olmak üzere İzmir’de bir fabrika inşa’sı imtiyazı hakkında mukavelename
H 22 ZİLHİCCE 1306
R 07 AĞUSTOS 1305
M 19 AĞUSTOS 1889
1
6
414
1078
Mekteb-i Hukuk da müteşekkil hey’et-i mümeyyize bil-imtihan adliye me’muriyetlerine istihdam edilmek üzere şehadetname istihsal edenlerden alınacak harçlara dair irade-i seniyye.
H 18 ZİLHİCCE 1306
R 03 AĞUSTOS 1305
M 15 AĞUSTOS 1889
1
6
414
1079
Girit vilayeti terhinat kalemlerine mütedair nizamnamenin 42. madde-i muadelesi
H 22 ZİLHİCCE 1306
R 07 AĞUSTOS 1305
M 19 AĞUSTOS 1889
1
6
416
1080
Selanik Tramvayı imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 29 ZİLHİCCE 1306
R 14 AĞUSTOS 1305
M 26 AĞUSTOS 1889
1
6
429
1081
Altılıklardan tedavülden ref’i hakkında 1 Kanunusani 1303 tarihli nizamname ile 7/19 Şubat 1303/1888 tarihli mukavelenamenin 1306 senesi Mart’ı gayesine kadar temdidi hakkında irade-i seniyye
H 12 MUHARREM 1307
R 27 AĞUSTOS 1305
M 08 EYLÜL 1889
1
6
430
1082
Tedarik-i Vesait-i Nakliye-i Askeriye kanunnamesi
H 06 MUHARREM 1307
R 21 AĞUSTOS 1305
M 02 EYLÜL 1889
1
6
430
1083
Girit vilayetinde Mekatib-i hususiyeyi sirkat ve ketm ve güşad veya i’lan edenlerin mücazatına dair nizamname
H 06 ZİLHİCCE 1306
R 22 TEMMUZ 1305
M 02 EYLÜL 1889
1
6
445
1084
Cebel-i Lübnan muzafatından Kisvan kazasında vaki’ Nehr-i İbrahim’den bir cetvel güşadı ve müteferriatı imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 19 MUHARREM 1307
R 03 EYLÜL 1305
M 15 EYLÜL 1889
1
6
455
1085
Hendese-i Mülkiyye Mektebi’nin yedi sınıf üzerine tertibi ile şakirdan maaşatının ta’dili ve teferruatı hakkında irade-i seniyye
H 13 SAFER 1307
R 27 EYLÜL 1305
M 09 EKİM 1889
1
6
456
1086
3 Cemaziyelahir 1296 tarihli Mehakim-i Nizamiyye Harç Ta’rifesi’nin 66 ve 67. maddeleri makamına kaim fıkra-ı nizamiye
H 14 SAFER 1307
R 28 EYLÜL 1305
M 10 EKİM 1889
1
6
457
1087
İnfak-ı Eytam ve Eramil-i Rical-i İlmiye Nizamnamesi’nin 12 Şa’ban 1306 tarihli 19. madde-i musahhahasına müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 14 SAFER 1307
R 28 EYLÜL 1305
M 10 EKİM 1889
1
6
457
1088
Devair-i askeriyede Müstahem Me’murin ve Ketebe-i Mülkiyye Tekaüd Nizamnamesi’nin 12 Şa’ban 1306 tarihli 21. madde-i muaddelesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 14 SAFER 1307
R 28 EYLÜL 1305
M 10 EKİM 1889
1
6
457
1089
Erkan,ümera ve zabitan-ı askeriyeden vefat edenlerin eytam ve eramiline tahsis olunacak maaşlara mütedair 12 Şa’ban 1306 tarihli 5. madde-i musahhahasına müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 25 SAFER 1307
R 09 T.EVVEL 1305
M 21 EKİM 1889
1
6
458
1090
3 Rebiülevvel 1288 tarihli Me’murin Muhakemesi Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 14 SAFER 1307
R 28 EYLÜL 1305
M 10 EKİM 1889
1
6
458
1091
Me’murin Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi’nin 12 Şaban 1306 tarihli 35. madde-i muaddelesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 03 R.EVVEL 1307
R 16 T.EVVEL 1305
M 28 EKİM 1889
1
6
458
1092
Memalik-i Şahane’de kav ve kibrit fabrikaları inşa’sı imtiyazına dair mukavelename
H 03 R.EVVEL 1307
R 16 T.EVVEL 1305
M 28 EKİM 1889
1
6
460
1093
10 Zilkade 1301 tarihli Girit Vilayeti Asakir-i Zabtiyesi Tekaüd Nizamnamesi’ni 16. maddesinin 3 ve 4. fıkralarını muaddel fıkra-i nizamiye
H 07 R.EVVEL 1307
R 20 T.EVVEL 1305
M 01 KASIM 1889
1
6
461
1094
Almanya İmparatoru ile mülakat-ı seniyye madalyası hakkında irade-i seniyye
H-…
R-…
M-…
1
6
462
1095
Girit ceziresinin ıslahına dair Şakir Paşa’ya yazılan emr-i ali
H 14 R.EVVEL 1307
R 27 T.EVVEL 1305
M 08 KASIM 1889
1
6
466
1096
Adana vilayetinde bir mensucat fabrikası inşa’sı imtiyazına dair mukavelename
H 14 R.EVVEL 1307
R 27 T.EVVEL 1305
M 08 KASIM 1889
1
6
468
1097
Selanik vilayetinde bir mensucat fabrikası inşa’sı imtiyazına dair mukavelename
H 26 R.EVVEL 1307
R 08 T.SANİ 1305
M 20 KASIM 1889
1
6
469
1098
Suriye’ye ve Memalik-i Şahane’nin cihet-i sairesine muhaceret eden Cezayirliler hakkında Fransa ile mümza i’tilafname
H 09 R.AHİR 1307
R 21 T.SANİ 1305
M 03 ARALIK 1889
1
6
471
1099
5 Recep 1301 tarihli Me’murin Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi’nin 30. madde-i muadelesi
H 15 R.EVVEL 1307
R 28 T.EVVEL 1305
M 09 KASIM 1889
1
6
471
1100
Gosina ve Bilave ahalisinin Karadağlı’ya giden arazilerinin hasılatının istihsali ve hududunun ta’yini hakkında irade
H 18 R.AHİR 1307
R 30 T.SANİ 1305
M 12 ARALIK 1889
1
6
476
1101
Üsküdar ve Kadı Karyesi Osmanlı Anonim Su Şirketi’nin nizamname-i dahilisi
H 17 R.AHİR 1307
R 29 T.SANİ 1305
M 11 ARALIK 1889
1
6
484
1102
Mekteb-i Tıbbıye-i Askeriye-i Şahane talebesinden iki sene birbirini müteakiben terfi-i sınıf edemeyenlerin askere alınması hakkında irade-i seniyye
H 22 R.AHİR 1307
R 04 K.EVVEL 1305
M 16 ARALIK 1889
1
6
486
1103
Üsera-yı zenciye ticaretinin men’ine dair kanun
H 13 C.EVVEL 1307
R 24 K.EVVEL 1305
M 05 OCAK 1890
1
6
488
1104
Vilayatta umur-ı maliyenin suret-i idaresi hakkında Mülkiyye ve Maliye Me’murlarının Vazife ve Derecatını Mübeyyin Nizamname
H 14 C.EVVEL 1307
R 25 K.EVVEL 1305
M 06 OCAK 1890
1
6
490
1105
19 Ramazan 1299 tarihli Resm-i Damga Kanunu’nun 22. maddesine müzeyyel fıkra-i kanuniye
H 21 C.EVVEL 1307
R 05 K.SANİ 1305
M 13 OCAK 1890
1
6
491
1106
Me’murin-i maliyenin irae edecekleri küfelanın ta’yin-i derecatı hakkında irade-i seniye
H 21 C.EVVEL 1307
R 05 K.SANİ 1305
M 13 OCAK 1890
1
6
491
1107
Dersaadet Ticaret Odası’nın teşkil ve vezaifine mütedair 6 safer 1296 tarihli nizamnamenin 7. madde-i muadelesi
H 28 C.EVVEL 1307
R 08 K.SANİ 1305
M 20 OCAK 1890
1
6
495
1108
Harç Ta’rifesinin 66 ve 67. maddeleri makamına kaim olmak üzere kaleme alınan fıkra-i nizamiye
H 01 RAMAZAN 1307
R 09 NİSAN 1306
M 21 NİSAN 1890
1
6
496
1109
Ceraim-i şahsiyeden dolayı Me’murin-i Mülkiyye hakkında mehakim-i adliyece tahkikat ve muhakematın suver-i icra’iyesine dair irade-i seniyye
H 11 C.AHİR 1307
R 21 K.SANİ 1305
M 02 ŞUBAT 1890
1
6
499
1110
İdadi mektepleri bulunan yerlerde Rüşdiye mekteplerinin lağvı ile tahsisatlarının Mekatib-i idadiye tahsisatına ilavesi hakkında irade-i seniyye
H 22 C.AHİR 1307
R 01 ŞUBAT 1305
M 13 ŞUBAT 1890
1
6
500
1111
Rumeli Şarki de Belveden ve Akarla kadar şirket-i iltisakiyeye inşa ettirilen şimendier hatt-ı umurunun muvakkaten Bulgaristan Hükümetine ihalesine dair mazbata
H 27 C.AHİR 1307
R 06 ŞUBAT 1305
M 18 ŞUBAT 1890
1
6
502
1112
Bank-ı Osmani’nin Hazine-i Celileden bakiye-i matlubu suret-i tesviyesine dair mukavelename
H 27 C.AHİR 1307
R 06 ŞUBAT 1305
M 18 ŞUBAT 1890
1
6
505
1113
Selanik şehrine su celbi hakkındaki 25 Şa’ban 1305 tarihli imtiyaz mukavelenamesinde anonim şirket teşkili için muayyen müddetin temdidi hakkında irade-i seniyye
H 28 C.AHİR 1307
R 07 ŞUBAT 1305
M 19 ŞUBAT 1890
1
6
506
1114
Ticaret muahedatının tecdidini müteakip dahili gümrük resminin lağvı hakkında irade-i seniyye
H 29 C.AHİR 1307
R 08 ŞUBAT 1305
M 20 ŞUBAT 1890
1
6
507
1115
Nefs- Şam ve Şam-Mezirp Tramvayına ait mukavelename
H 28 C.AHİR 1307
R 07 ŞUBAT 1305
M 19 ŞUBAT 1890
1
6
520
1116
Turuk-u muvaredenin amel-i mükellefe ile inşa’sı usulünün lağvı ile vilayatta tarh edilecek bedel-i nakdi hakkında irade-i seniyye
H 21 MUHARREM 1307
R 05 EYLÜL 1305
M 17 EYLÜL 1889
1
6
523
1117
Seferberlik Nizamnamesi
H 27 C.AHİR 1307
R 06 ŞUBAT 1305
M 18 ŞUBAT 1890
1
6
550
1118
Redif debboylarında istihdam edilecek efrad-ı askeriye hakkında nizamnamedir.
H 06 ŞA’BAN 1307
R 16 MART 1306
M 28 MART 1890
1
6
554
1119
Şam Tramvayları ücürat ta’rifesi
H 07 ŞA’BAN 1307
R 17 MART 1306
M 29 MART 1890
1
6
558
1120
Yafa-Kudüs-i Şerif Demiryolu Osmanlı Anonim Şirketi nizamname-i dahilisi suretidir.
H 10 ŞA’BAN 1307
R 20 MART 1306
M 01 NİSAN 1890
1
6
566
1121
Mülkiyye me’murin ve mensubininden yangın vesaireden musab olanlara mahsus ve taht-ı riyaseti mufahhama-i hazret-i padişahi de müteşekkil iane komisyon-ı aliisi nizamnamesidir.
H 13 ŞA’BAN 1307
R 23 MART 1306
M 04 NİSAN 1890
1
6
570
1122
Kaza kaymakamlarıyla nahiye ve tahrirat müdürleri İntihap Komisyonu’na mütedair 5 Safer 1306 tarihli Nizamnamesi’nin 14. madde-i musahhahası
H 10 ŞA’BAN 1307
R 20 MART 1306
M 01 NİSAN 1890
1
6
571
1123
Donanma-ı Hümayun’a alınacak sıbyan efradına ve bunlardan yetiştirilecek gediklilere dair nizamnamedir.
H 24 ŞA’BAN 1307
R 03 NİSAN 1306
M 15 NİSAN 1890
1
6
585
1124
Hey’et-i ithamiyelerin lağvı hakkında irade
H 24 ŞA’BAN 1307
R 03 NİSAN 1306
M 15 NİSAN 1890
1
6
586
1125
Badet-tanzimat tevarih-i muhtelife de istisna’ olunan evkafın ilga-ı istimaiyet ile A’şar’ın bedele rabtı hakkında
H 28 RECEP 1307
R 08 MART 1306
M 19 NİSAN 1890
1
6
587
1126
Bütçe ve muvazenesinin tanzimi hakkında mazbata ve iradat-ı seniyye
H 07 RAMAZAN 1307
R 15 NİSAN 1306
M 27 NİSAN 1890
1
6
599
1127
Hidiviyyet-i Mısriyye ile İngiltere Devleti beyninde münakid ticaret mukavelenamesi
H 26 ŞA’BAN 1307
R 05 NİSAN 1306
M 17 NİSAN 1890
1
6
607
1128
Tese’ülün men’ine dair nizamname
H 08 RAMAZAN 1307
R 16 NİSAN 1306
M 28 NİSAN 1890
1
6
609
1129
1881 senesi %5 faizli tahvilat-ı mümtazesi ile mübadeleten 1890 senesinde mevki-i tedavüle çıkarılan %4 faizli tahvilat-ı mümtaze ile Tahvilat-ı Osmaniye istikraz mukavelenamesi
H 21 RAMAZAN 1307
R 29 NİSAN 1306
M 11 MAYIS 1890
1
6
617
1130
Adapazarı’ndan Ankara demiryolu mevkif-i Tramvay hattı imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 24 RAMAZAN 1307
R 02 MAYIS 1306
M 14 MAYIS 1890
1
6
630
1131
Hayfa’dan Şam-ı Şerife ve Havran’a ve yine Akka’ya kadar demiryolu imtiyazına dair mukavele ve şartname
H-…
R-…
M-…
1
6
650
1132
Hamidiye Kağıt Fabrikası hakkında teşekkül eden Anonim Şirket-i Osmaniye nizamname-i dahilisi
H 15 ŞEVVAL 1307
R 23 MAYIS 1306
M 04 HAZİRAN 1890
1
6
659
1133
Selanik şehrine su celbi hakkındaki 25 Şaban 1305 tarihli imtiyaz mukavelenamesinde anonim şirket teşkili için muayyen müddetin tekrar temdidi hakkında irade
H 29 ŞEVVAL 1307
R 06 HAZİRAN 1306
M 18 HAZİRAN 1890
1
6
660
1134
Girit ceziresince mahsulat-ı sayfiyenin dahi zeytin gibi muamele-i tesdiyeye rabtı ve müteferriatı hakkında irade-i seniyye
H 02 ZİLKA’DE 1307
R 08 HAZİRAN 1306
M 20 HAZİRAN 1890
1
6
662
1135
Selanik’e tabi Pravişte Gölü ile ittisalindeki bataklıkların tathiri imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 16 ZİLKA’DE 1307
R 22 HAZİRAN 1306
M 04 TEMMUZ 1890
1
6
672
1136
Men’i esaret hakkında kaleme alınan sened-i umuminin Hükümet-i seniyye murahhası tarafından imzası hakkında mazbata
H 15 ZİLKA’DE 1307
R 21 HAZİRAN 1306
M 03 TEMMUZ 1890
1
6
674
1137
Karda hududunda mer’alar meselesinin hüsn-i hal ve fasl-ı için Erkan-ı Harb mirlivalarından Tahir Paşa’nın me’muriyeti hakkında irade
H 16 ZİLKA’DE 1307
R 22 HAZİRAN 1306
M 04 TEMMUZ 1890
1
6
676
1138
Brüksel Konferansı’nın sened-i umumisi
H 21 ZİLHİCCE 1307
R 27 TEMMUZ 1306
M 09 TEMMUZ 1890
1
6
703
1139
Şam ve Şuabatı Tramvay Anonim Şirketi nizamname-i dahilisi
H 26 ZİLHİCCE 1307
R 01 AĞUSTOS 1306
M 14 TEMMUZ 1890
1
6
711
1140
Memalik-i ecnebiye ma’mulatından celb olunacak alat ve edevat-ı ziraiyenin gümrük muafiyeti müddetinin temdidi hakkında irade-i seniyye
H 03 MUHARREM 1308
R 07 AĞUSTOS 1306
M 19 AĞUSTOS 1890
1
6
712
1141
Posta nizamname-i dahilisi ile ta’rife-i merbutasının bazı mevadd-ı muaddele ve müzeyyelesi
H 11 MUHARREM 1308
R 15 AĞUSTOS 1306
M 27 AĞUSTOS 1890
1
6
714
1142
İstisna’iyeti ilga olunan kurayı mevkufe A’şarının suret-i cibaiyet ile mütevelliler hesabatının usul-ı rü’yeti ve müteferriatı hakkında irade-i seniyye
H 12 MUHARREM 1308
R 16 AĞUSTOS 1306
M 28 AĞUSTOS 1890
1
6
717
1143
İdare-i Mahsusa Tekaüd Nizamnamesi
H 22 MUHARREM 1308
R 26 AĞUSTOS 1306
M 07 EYLÜL 1890
1
6
728
1144
Almanya İmparatorluğu ve Prusya Krallığı ile Devlet-i Aliye-i Osmaniye beyninde münakid ticaret ve seyr-ü sefain muahedesi
H 22 MUHARREM 1308
R 26 AĞUSTOS 1306
M 07 EYLÜL 1890
1
6
737
1145
Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile Devlet-i İraniyye arasında akd olunan posta mukavelesi
H 30 MUHARREM 1308
R 03 EYLÜL 1306
M 15 EYLÜL 1890
1
6
741
1146
Taşra belediye kanunnamesine tezyil olmak üzere kaleme alınan fıkra-i kanuniye
H 30 MUHARREM 1308
R 03 EYLÜL 1306
M 15 EYLÜL 1890
1
6
742
1147
Ziraat Bankası Nizamnamesi’ne zeyl olmak üzere kaleme alınan mevadd-ı nizamiye
H 06 SAFER 1308
R 09 EYLÜL 1306
M 21 EYLÜL 1890
1
6
746
1148
Dersaadet Bankası nizamat-ı esasiyesince icra’ olunan ta’dilat
H 03 SAFER 1308
R 06 EYLÜL 1306
M 18 EYLÜL 1890
1
6
748
1149
Serseri mazanna-i su’ olan eşhas hakkında irade
H 03 SAFER 1308
R 06 EYLÜL 1306
M 18 EYLÜL 1890
1
6
751
1150
Selanik’de mezruatı duçar-ı hasar olan ahaliye tevzi’ olunacak ianeye dair ta’limat
H 06 SAFER 1308
R 09 EYLÜL 1306
M 21 EYLÜL 1890
1
6
753
1151
Vekalet-i devriye ile terhin veya vefaen ferağ olunup bil-müzayede satılan emlak ve arazinin icra’ dairelerince suret-i tahliye ve teslimi hakkında irade-i seniyye
H 10 SAFER 1308
R 13 EYLÜL 1306
M 25 EYLÜL 1890
1
6
755
1152
Harir kozası sergisi hey’et-i mümeyyizesinin suret-i teşkili ile vazife ve hareketlerini mübeyyin ta’limat
H 10 SAFER 1308
R 13 EYLÜL 1306
M 25 EYLÜL 1890
1
6
757
1153
Umur-ı me’murelerine müteallik ceraim-i müştereke erbabından vefat eden me’murin veresesi haklarında ikame olunacak hukuk-ı şahsiye davalarının merci-i rü’yeti hakkında irade-i seniyye
H 20 SAFER 1308
R 23 EYLÜL 1306
M 05 EKİM 1890
1
6
759
1154
Memalik- i Şahane’de kav ve kibrit fabrikaları inşa’sı imtiyazına mütedair 3 Rebiülevvel 1307 tarihli mukavelenamede anonim şirket teşkili için muayyen müddetin temdidine dair irade-i seniyye
H 24 SAFER 1308
R 27 EYLÜL 1306
M 09 EKİM 1890
1
6
760
1155
Selanik-Manastır demiryolu imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 26 SAFER 1308
R 29 EYLÜL 1306
M 11 EKİM 1890
1
6
760
1156
Ruhban ve hahamların usul-ı tahlifi hakkında fıkra-i nizamiye
H 12 R.EVVEL 1308
R 14 T.EVVEL 1306
M 26 EKİM 1890
1
6
783
1157
Altın imtiyaz madalyalarını zayi’ edenlere esmanı bil-istifa’ müceddeden diğerinin itası hakkında irade-i seniyye-i hususiye
H 27 R.EVVEL 1308
R 29 T.EVVEL 1306
M 10 KASIM 1890
1
6
784
1158
Seyyahine tercümanlık edenler hakkında nizamname
H 23 R.EVVEL 1308
R 25 T.EVVEL 1306
M 06 KASIM 1890
1
6
784
1159
Tellal ve Simsarlar Nizamnamesi’nin 4. maddesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 27 R.EVVEL 1308
R 29 T.EVVEL 1306
M 10 KASIM 1890
1
6
785
1160
Dersaadet Rıhtımları imtiyaz mukavele şartname ve ta’rifesi
H 27 C.AHİR 1306
R 16 ŞUBAT 1304
M 29 OCAK 1889
1
6
804
1161
Ahali yed’ine geçmiş olan esliha-i emiriyyenin toplattırılması hakkında meclis-i mahsus-ı vükela kararnamesi
H 19 R.AHİR 1308
R 20 T.SANİ 1306
M 02 ARALIK 1890
1
6
806
1162
Gümrük antrepolarına ve muamelatına dair nizamname
H 27 R.EVVEL 1308
R 29 T.EVVEL 1306
M 10 KASIM 1890
1
6
814
1163
İzmir rıhtımlarının hükümet-i seniyye hesabına olarak iştira ve işletilmesi hakkında imtiyaz mukavelenamesi
H 21 R.AHİR 1308
R 22 T.SANİ 1306
M 04 ARALIK 1890
1
6
816
1164
Devlet-i Aliye rüsumat emanet-i celilesi ile Mısır gümrükleri beyninde hasıl olan suret-i tesviyedir.
H 21 R.AHİR 1308
R 22 T.SANİ 1306
M 04 ARALIK 1890
1
6
819
1165
Eşya-yı ecnebiye için i’ta’ olunacak reftiyeler ile eşya-yı dahiliye için verilecek şehadetnamelere dair nizamname
H 27 R.AHİR 1308
R 28 T.SANİ 1306
M 10 ARALIK 1890
1
6
822
1166
Hilaf-ı memnuiyet getirilip derdest ile i’tak olunan üsera-yı zenciye temin-i ihtiyacatı hakkında mazbata
H 25 R.AHİR 1308
R 26 T.SANİ 1306
M 08 ARALIK 1890
1
6
822
1167
Maadin Nizamnamesi’nin 23. maddesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 18 C.EVVEL 1308
R 18 K.EVVEL 1306
M 30 ARALIK 1890
1
6
824
1168
Nümunehane-i Osmani nizamnamesidir.
H 19 C.EVVEL 1308
R 19 K.EVVEL 1306
M 31 ARALIK 1890
1
6
827
1169
Nüfus ve mürur nizamnameleri vechiyle ceza-i nakdi itasından imtina edenlerin has ile mücazatına dair mazbata
H 01 C.AHİR 1308
R 31 K.EVVEL 1306
M 12 OCAK 1891
1
6
829
1170
Cebel-i Lübnan’da vaki’ Nehr-i İbrahim Anonim Su Şirketi nizamname-i dahilisidir.
H 08 C.AHİR 1308
R 07 K.SANİ 1306
M 19 OCAK 1891
1
6
837
1171
İcra’ Kanunu’nun 39. maddesine 2 Şubat 1299 tarihinde tezyil olunan fıkraya zeylen kaleme alınan fıkra-i kanuniye
H 08 C.AHİR 1308
R 07 K.SANİ 1306
M 19 OCAK 1891
1
6
837
1172
Selanik-Manastır Osmanlı demiryolu Şirketi’nin nizamname-i dahilisidir.
H 10 C.AHİR 1308
R 09 K.SANİ 1306
M 21 OCAK 1891
1
6
846
1173
Selanik Osmanlı Anonim Su Şirketi nizamname-i dahilisi
H 23 C.AHİR 1308
R 22 K.SANİ 1306
M 03 ŞUBAT 1891
1
6
854
1174
Rum Patrikhanesi’nin imtiyazat-ı kadime-i mezhebiyesinin idame-i mahfuziyeti hakkında 22 Cemaziyelahir 1308 tarihli irade-i seniyye mübelliğ tahrirat-ı umumiyye
H 21 C.AHİR 1308
R 20 K.SANİ 1306
M 01 ŞUBAT 1891
1
6
857
1175
Mudanya-Bursa demiryolu imtiyaz mukavele ve şartnamesi.
H 25 C.AHİR 1308
R 24 K.SANİ 1306
M 05 ŞUBAT 1891
1
6
881
1176
Men’i harik tedabirini havi nizamname
H GURRE-İ RECEP 1308
R 29 K.SANİ 1306
M 10 ŞUBAT 1891
1
6
882
1177
Bandırma-Konya demiryolu imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 03 RECEP 1308
R 31 K.SANİ 1306
M 12 ŞUBAT 1891
1
6
908
1178
İcar ve İsticar Mukavelenamelerine kefalet-i mutazammın yazılacak hamiş ve zahriyyelere yapıştırılacak pullar hakkında
H 07 RECEP 1308
R 04 ŞUBAT 1306
M 16 ŞUBAT 1891
1
6
910
1179
Kura-ı mevkufe bedelatının tenzil olunan nısıflarının iadesi hakkında
H 07 RECEP 1308
R 04 ŞUBAT 1306
M 16 ŞUBAT 1891
1
6
914
1180
Evkaf-ı mazbutaya merbut kura ve mezari A’şarının Hazine-i Maliyece suret-i cibayet ve tesviye bedelatı hakkında irade-i seniyye
H 12 RECEP 1308
R 09 ŞUBAT 1306
M 21 ŞUBAT 1891
1
6
918
1181
Nazari ve ameli Hamidiye Ziraat Mektebleri nizamnamesi
H 12 RECEP 1308
R 09 ŞUBAT 1306
M 21 ŞUBAT 1891
1
6
923
1182
Midilli Bankası nizamname-i dahilisi
H 19 RECEP 1308
R 16 ŞUBAT 1306
M 28 ŞUBAT 1891
1
6
932
1183
Asakir-i Zabtiyenin vezaif-i mülkiyeleri hakkındaki ta’limatın 8. maddesi ile madde-i mezkurenin 22 Şevval 1287 tarihli zeyli makamına kaim madde-i nizamiye
H 21 RECEP 1308
R 18 ŞUBAT 1306
M 02 MART 1891
1
6
933
1184
Bir müddet hal-i muttaliyette kalan Takvim-i Vakayi’nin tekrar intişarı hakkında irade-i seniyye
H 24 RECEP 1308
R 21 ŞUBAT 1306
M 05 MART 1891
1
6
936
1185
Vardar nehri mecrasının tathiri imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 05 ŞA’BAN 1308
R 04 MART 1307
M 16 MART 1891
1
6
949
1186
Resm-i Damga Kanunu’nun 12. maddesine tezyil edilmek üzere kaleme alınan fıkra-i nizamiye
H 05 ŞA’BAN 1308
R 04 MART 1307
M 16 MART 1891
1
6
949
1187
Mülga Menafi’ sandıklarından Ziraat Bankası’na evir olunup da kefalet-i mutazammın hamiş ve zahirlerine pul yapıştırılmamış olan senedattan ceza-i nakdi alınmaması hakkında irade-i seniyye-i hususiye
H 15 ŞA’BAN 1308
R 14 MART 1307
M 26 MART 1891
1
6
952
1188
Rütbe-i seniyye ile nişan-ı alilerin ashab-ı tevcih ve itasının daire-i tefrişata kayd ve rüus ve beratlara badedderc i’lanı hakkında irade-i seniyye-i hususiye
H 27 ŞA’BAN 1308
R 26 MART 1307
M 07 NİSAN 1891
1
6
953
1189
Tasfiye-i Düyun Tahvilatı’nın başa baş kabulü için muayyen olan müddetin 1307 senesi Şubat’ı nihayetine kadar temdidi hakkında irade-i seniyye
H 05 RAMAZAN 1308
R 02 NİSAN 1307
M 14 NİSAN 1891
1
6
955
1190
İran mahsulünden Devlet-i Aliye-i Osmaniye memalikine getirilen tönbekiden %75 kuruş gümrük resmi alınmak esası üzerine beyn-ed-devleteyn tanzim ve teati olunan 2 Şubat 95 tarihli kararname ahkamı icabunca ba irade-i seniyye tanzim olunmuş olan ta’rife müddet-i münkazi’ye olmakla bu kere yeniden tanzim olunan ta’rifedir.
H 26 RAMAZAN 1308
R 23 NİSAN 1307
M 05 MAYIS 1891
1
6
956
1191
Murabahacılarla iğfal eyledikleri eşhas beyninde zuhur eden deavi ve muhakematta faizin hadd-i nizamiyi tecavüz ettirmemesi hakkında irade
H 12 RAMAZAN 1308
R 09 NİSAN 1307
M 21 NİSAN 1891
1
6
956
1192
Hocabey’den Dersaadet’e mümtedd olan kablo vasıtasıyla teati kılınan muhaberata dair Saltanat-ı Seniyye ile Rusya devleti Telgraf İdareleri ve Beaksi Telgraf Kumpanyası beyninde akdedilen kararname-i mahsus.
H 14 RAMAZAN 1308
R 11 NİSAN 1307
M 23 NİSAN 1891
1
6
957
1193
Edirne vilayeti dahilinde bulunan devair-i belediye meclisine sulh vazifesinin havalesi hakkında irade-i seniyye
H 19 RAMAZAN 1308
R 16 NİSAN 1307
M 28 NİSAN 1891
1
6
958
1194
Memalik-i ecnebiyeden getirilen maden sularının tasdik-i halisiyetleri için şişe ve kaplarına 5 paralık kontrol ilsakı hakkında irade-i seniyye
H 25 RAMAZAN 1308
R 22 NİSAN 1307
M 04 MAYIS 1891
1
6
961
1195
Liyakat Madalyası Nizamnamesi
H 25 RAMAZAN 1308
R 22 NİSAN 1307
M 04 MAYIS 1891
1
6
962
1196
Ziraat Bankası şube me’murları ile rüesa,aza ve ketebesine verilecek adat hakkında irade-i seniyye
H 28 RAMAZAN 1308
R 25 NİSAN 1307
M 07 MAYIS 1891
1
6
963
1197
4 Şa’ban 1284 tarihli mukavelenameye 4. zeyl olmak üzere tanzim olunan mukavele-i munzama
H 08 ŞEVVAL 1308
R 05 MAYIS 1307
M 17 MAYIS 1891
1
6
966
1198
Ereğli’de Kozlu mevkiinde inşa edilecek liman hakkında ferman-ı ali
H 09 ŞEVVAL 1308
R 06 MAYIS 1307
M 18 MAYIS 1891
1
6
967
1199
Beyrut-Şam Tramvayı imtiyaz mukavele şartnamesi
H 12 ŞEVVAL 1308
R 09 MAYIS 1307
M 21 MAYIS 1891
1
6
986
1200
Payitaht-ı saltanat-ı seniyyenin büyük caddeleri ile Kağıthane yolunun sakyi hakkında su şirketi ile münakid mukavelename
H 09 ŞEVVAL 1308
R 06 MAYIS 1307
M 18 MAYIS 1891
1
6
986
1201
Dersaadet Bankası nizamnamesi 15. maddesinin 21 Cemaziyelahir 1292 tarihli fıkra-i müzeyyelesini muaddel fıkra ile 33. maddesinin 1 ve 2. fıkarat-ı muadelesi
H 07 R.AHİR 1308
R 08 T.SANİ 1306
M 20 KASIM 1890
1
6
990
1202
Hamidiye süvari alaylarına dair kanunname
H 24 ŞEVVAL 1308
R 21 MAYIS 1307
M 02 HAZİRAN 1891
1
6
999
1203
 Harcırah Kararnamesi’nin 6. maddesi makamına kaim olmak ve hükmü 28 Zilhicce 1301 ve 6 Teşrinisani 1300 tarihinden itibaren mer’iyy-ül-icra tutulmak üzere ta’diln kaleme alınan madde-i nizamiye
H 29 ZİLKA’DE 1308
R 24 HAZİRAN 1307
M 06 TEMMUZ 1891
1
6
1000
1204
Poliçeci esnafından alınacak vesika ruhsatiyesinden %10’unun lonca odalarına terki hakkında irade-i seniyye
H 21 ZİLHİCCE 1308
R 16 TEMMUZ 1307
M 28 TEMMUZ 1891
1
6
1001
1205
Mühendishane-i Berri-i Hümayun sınıf-ı harbiyesinin usul-ı tedrisiyelerine dair teşrihat ve izahatlı yeni programdır.
H 21 ZİLHİCCE 1308
R 16 TEMMUZ 1307
M 28 TEMMUZ 1891
1
6
1009
1206
Kadıköy ve Üsküdar ile Boğaziçi’nin Anadolu cihetinin havagazıyla tenviri imtiyazına dair mukavelename
H 01 MUHARREM 1309
R 26 TEMMUZ 1307
M 07 AĞUSTOS 1891
1
6
1018
1207
Mudanya-Bursa Demiryolları Osmanlı Anonim Şirketi nizamname-i dahilisi
H 03 MUHARREM 1309
R 28 TEMMUZ 1307
M 09 AĞUSTOS 1891
1
6
1027
1208
Osmanlı Kibrit Şirketi nizamname-i dahilisi
H 08 MUHARREM 1309
R 02 AĞUSTOS 1307
M 14 AĞUSTOS 1891
1
6
1035
1209
Venedik’de manastır rahipleri ile taht-ı idaredeki mektep şakirdanının tabiiyet-i Osmaniye tezakir harçlarının affına dair mazbata.
H 14 MUHARREM 1309
R 08 AĞUSTOS 1307
M 20 AĞUSTOS 1891
1
6
1036
1210
Evkaf-ı mülhakaya merbut kura ve arazi bedelat-ı öşriyesi için verilen ale-l-hesapların tezyidi hakkında mazbata
H 18 MUHARREM 1309
R 12 AĞUSTOS 1307
M 24 AĞUSTOS 1891
1
6
1038
1211
Ebniye Kanunu
H 22 MUHARREM 1309
R 16 AĞUSTOS 1307
M 28 AĞUSTOS 1891
1
6
1054
1212
Yemen vilayetince me’murin muhakematının ve Hazine ile mültezimin ve müteahhidin ve küfela beyninde mütehaddis deavinin Meclis-i idare de rü’yeti ve A’şar bedelat-ı tekasitinin suret-i istifa’sı hakkında irade-i seniyye
H 06 SAFER 1309
R 30 AĞUSTOS 1307
M 11 EYLÜL 1891
1
6
1057
1213
Eren ve Merdiven köyleri ahalisinin dahi askere alınmaları hakkında
H 29 MUHARREM 1309
R 23 AĞUSTOS 1307
M 04 EYLÜL 1891
1
6
1057
1214
Dersaadet Bankası Nizamnamesi’nin 15 ve 20. maddesi
H 11 SAFER 1309
R 04 EYLÜL 1307
M 16 EYLÜL 1891
1
6
1059
1215
Menderes nehrinin tathiri ile seyr-i sefaine salih bir hale ifrağı imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H-…
R-…
M-…
1
6
1074
1216
Ahz-ı asker Komisyonu azasından vazifesini suisti’mal edenler aleyhindeki deavinin Divan-ı Harblerde rü’yeti ve müteferriatı hakkında irade-i seniyye
H 19 SAFER 1309
R 12 EYLÜL 1307
M 24 EYLÜL 1891
1
6
1075
1217
Talak ve vefeyat vukuatını ihbara bir müddet ta’yini hakkında irade-i seniyye
H 21 SAFER 1309
R 14 EYLÜL 1307
M 26 EYLÜL 1891
1
6
1078
1218
Tahvilat-ı Osmaniye’nin esham ve mukataat ve istikraz-ı dahili tahvilatı ile mübadelesi için ta’yin olunan müddet hakkında irade-i seniyye
H 21 SAFER 1309
R 14 EYLÜL 1307
M 26 EYLÜL 1891
1
6
1079
1219
Şimendifer katarlarının muhafazasına me’mur jandarma zabitan ve neferatı ile emsalinin yevmiyeleri hakkında irade-i seniyye
H 25 SAFER 1309
R 18 EYLÜL 1307
M 30 EYLÜL 1891
1
6
1080
1220
Demiryolu ile nakl olunacak emtia-i ticariye ile yolcu eşyası hakkında gümrükçe olunacak muameleye dair nizamname
H 24 SAFER 1309
R 18 EYLÜL 1307
M 29 EYLÜL 1891
1
6
1105
1221
Babıali İstatistik Encümeni Nizamnamesi
H 07 R.EVVEL 1309
R 29 T.EVVEL 1307
M 11 EKİM 1891
1
6
1107
1222
Kambiyo ve Esham Şirket-i Osmaniyesi nizamname-i dahilisinin ta’dil olunan mevaddı
H 01 R.AHİR 1309
R 23 T.EVVEL 1307
M 04 KASIM 1891
1
6
1108
1223
Vilayat defterdarları ile elviye muhasebecilerinin Tekaüd Sandığı aidatını vermedikçe me’muriyete ta’yin olunmamalarına dair irade-i seniyye
H 29 R.EVVEL 1309
R 21 T.EVVEL 1307
M 04 KASIM 1891
1
6
1109
1224
Bekçi ve kolcuların silah taşımalarına mezuniyet itasına dair irade-i seniyye
H 18 R.EVVEL 1309
R 10 T.EVVEL 1307
M 22 EKİM 1891
1
6
1110
1225
Gümrük Nizamname-i Umumisi
H 25 R.EVVEL 1309
R 17 T.EVVEL 1307
M 29 EKİM 1891
1
6
1134
1226
Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’nin 2. faslının Darulmuallimin hakkında mevaddını ta’dil eden nizamname
H 23 R.EVVEL 1309
R 15 T.EVVEL 1307
M 27 EKİM 1891
1
6
1134
1227
Zabıta-i Saydiye Nizamnamesi’nin ta’dilen kaleme alınan 33. maddesi
H 25 R.EVVEL 1309
R 17 T.EVVEL 1307
M 29 EKİM 1891
1
6
1139
1228
Polislerin terfi’ hakkında irade-i seniyye
H 06 R.AHİR 1309
R 28 T.EVVEL 1307
M 09 KASIM 1891
1
6
1140
1229
Trabzon vilayetinde Yumra nahiyesinde Şane Maden Suyu imtiyaz mukavelenamesi
H 19 R.AHİR 1309
R 10 T.SANİ 1307
M 22 KASIM 1891
1
6
1143
1230
Havran Tramvayı müddet-i imtiyaziyesinin 99 seneye bil-iblağ Beyrut Tramvay Şirketi ile birleştirilmesi hakkında irade-i seniyye
H 04 C.AHİR 1309
R 24 K.EVVEL 1307
M 05 OCAK 1892
1
6
1145
1231
Mekteb-i Mülkiyye Nizamnamesi
H 27 C.EVVEL 1309
R 17 K.EVVEL 1307
M 29 ARALIK 1891
1
6
1149
1232
Me’murin-i Mülkiyye ma’zulin maaşlarına dair kararname
H 04 C.AHİR 1309
R 24 K.EVVEL 1307
M 05 OCAK 1892
1
6
1149
1233
Bu kere şerefsadr olan irade-i seniyye-i hazret-i padişahi mantuk-i celiline tevfikan ittihaz olunacak kararı mübeyyin kararnamedir.
H 10 C.AHİR 1309
R 30 K.EVVEL 1307
M 11 OCAK 1892
1
6
1150
1234
Esnaf kaleminin suret-i teşkil ve vezaifini mübeyyin ta’limat.
H 15 C.AHİR 1309
R 04 K.SANİ 1307
M 16 OCAK 1892
1
6
1155
1235
Girit mehakim-i adliyesinin ıslah-ı teşkilatına dair nizamname
H 15 C.AHİR 1309
R 04 K.SANİ 1307
M 16 OCAK 1892
1
6
1168
1236
Girit vilayeti dava vekilleri hakkında nizamname
H 09 RECEP 1309
R 27 K.SANİ 1307
M 08 ŞUBAT 1892
1
6
1175
1237
Anonim maden şirketlerinin teşkil-i muamelatının teshil-i lüzumuna dair mazbata
H 18 RECEP 1309
R 05 ŞUBAT 1307
M 17 ŞUBAT 1892
1
6
1177
1238
Erkan ve ümera ve zabitan-ı askeriye ailesine tahsis olunacak maaşlara dair Nizamnamesi’nin 5. maddesinin tashih olunan 1. fıkrası
H 18 RECEP 1309
R 05 ŞUBAT 1307
M 17 ŞUBAT 1892
1
6
1178
1239
Devair-i Askeriyede Müstahdem Me’murin ve Ketebe-i Mülkiyye Tekaüd Nizamnamesi’nin tashih olunan 21. maddesi
H 18 RECEP 1309
R 05 ŞUBAT 1307
M 17 ŞUBAT 1892
1
6
1179
1240
İnfak-ı eytam ve Eramil-i Rical-i İlmiye Nizamnamesi’nin tashih olunan 19. maddesi
H 18 RECEP 1309
R 05 ŞUBAT 1307
M 17 ŞUBAT 1892
1
6
1179
1241
Mülkiye Tekaüd Nizamnamesi’nin tashih olunan 35. maddesi
H 07 ŞA’BAN 1309
R 24 ŞUBAT 1307
M 07 MART 1892
1
6
1180
1242
4 Şa’ban 1297 tarihli Girit Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun bazı mevadd-ı muaddelesi
H 23 ŞA’BAN 1308
R 22 MART 1307
M 03 NİSAN 1891
1
6
1203
1243
Meskukat-ı Osmaniye darb ücreti hakkında irade-i seniyye
H 12 RAMAZAN 1309
R 29 MART 1308
M 10 NİSAN 1892
1
6
1203
1244
Meskukat-ı Osmaniye darb ücretinin tenzili hakkında irade-i seniyye
H 06 ŞEVVAL 1309
R 22 NİSAN 1308
M 04 MAYIS 1892
1
6
1204
1245
Yeniden veya tahvil ve ilave ilave-i me’muriyet suretiyle ta’yin olunacak ziraat müfettişlerine harcırah itası hakkında irade-i seniyye
H 08 ŞEVVAL 1309
R 24 NİSAN 1308
M 06 MAYIS 1892
1
6
1205
1246
İzmir mülhakatından Alaçatı,Foça-i Cedid ve Nif ,Karaburun nahiyelerinde ziraat sandıklarından akçe istikraz edenlerden alınacak rüsum-ı kaydiyenin %2’ye iblağı hakkında irade-i seniyye
H 17 ŞEVVAL 1309
R 03 MAYIS 1308
M 15 MAYIS 1892
1
6
1206
1247
Harir kozası müsabakası hey’et-i mümeyyizesinin suret-i teşkili ile vazife ve hareketlerini mübeyyin ta’limat
H 18 ŞEVVAL 1309
R 04 MAYIS 1308
M 16 MAYIS 1892
1
6
1209
1248
Hayvanat resminin ilgası ile Dersaadette sarf edilen nallardan kema-fi-s-sabık damga resmi istihsali hakkında irade-i seniyye
H 18 ŞEVVAL 1309
R 04 MAYIS 1308
M 16 MAYIS 1892
1
6
1209
1249
Ebniye nizamname-i atiki vechiyle muamele olunmasına dair irade-i hususiye
H 05 ZİLKA’DE 1309
R 20 MAYIS 1308
M 01 HAZİRAN 1892
1
6
1210
1250
Osmanlı Sigorta Şirketi umumiyyesi nizamnamesi
H 08 ZİLKA’DE 1309
R 23 MAYIS 1308
M 04 HAZİRAN 1892
1
6
1221
1251
Ziraat Bankası Nizamnamesi’ne tezyil edilen 30 Muharrem 1308 ve 3 Eylül 1306 tarihinde neşr olunan mevadd-ı nizamiyeye tezyil olunacak madde-i nizamiye
H 18 ZİLKA’DE 1309
R 02 HAZİRAN 1308
M 14 HAZİRAN 1892
1
6
1222
1252
Girit ceziresi mahakimine mahsus Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu’nun bazı maddelerini ta’dilen kaleme alınan mevadd-ı kanuniye
H 19 ZİLKA’DE 1309
R 03 HAZİRAN 1308
M 15 HAZİRAN 1892
1
6
1247
1253
Ceza Kanunu’nun 58. madde-i muaddelesine tezyil olunmak üzere kaleme alınan fıkra-i kanuniye
H 19 ZİLKA’DE 1309
R 03 HAZİRAN 1308
M 15 HAZİRAN 1892
1
6
1247
1254
Matbaalar Nizamnamesi’nin 29. maddesine kaim olmak üzere ta’dilen kaleme alınan madde-i nizamiye
H 21 ZİLKA’DE 1309
R 05 HAZİRAN 1308
M 17 HAZİRAN 1892
1
6
1248
1255
Asakir-i Şahane ile ahali beyninde zuhur edecek deavinin ta’yin-i merci’ ve suret-i rü’yeti hakkında Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası
H 25 ZİLKA’DE 1309
R 09 HAZİRAN 1308
M 21 HAZİRAN 1892
1
6
1252
1256
A’şar Nizamnamesi’nin 8. maddesi makamına kaim olmak üzere kaleme alınan madde-i nizamiye
H 28 ZİLKA’DE 1309
R 12 HAZİRAN 1308
M 24 HAZİRAN 1892
1
6
1253
1257
Tahsil-i Emval Nizamnamesi’nin 25. maddesi makamına kaim olmak üzere ta’dilen kaleme alınan madde-i nizamiye
H 28 ZİLKA’DE 1309
R 12 HAZİRAN 1308
M 24 HAZİRAN 1892
1
6
1254
1258
Kıbrıs ceziresinin fazla-i varidatı olarak İngiltere tarafından Saltanat-ı Seniyeye verilecek mebaliğ-i seneviyenin miktarı hakkında irade-i seniyye
H 02 ZİLHİCCE 1309
R 16 HAZİRAN 1308
M 28 HAZİRAN 1892
1
6
1256
1259
Dersaadet de güşad edilecek aşiret mektebinin şerait-i tesisi hakkında irade-i seniyye
H 24 ZİLHİCCE 1309
R 08 TEMMUZ 1308
M 20 TEMMUZ 1892
1
6
1258
1260
A’şar Nizamnamesi’nin 39. maddesine müzeyyel fıkarat-ı nizamiye
H 09 ZİLHİCCE 1309
R 23 HAZİRAN 1308
M 05 TEMMUZ 1892
1
6
1259
1261
Divan-ı harblerce mahkum olan jandarma ve zabtiye zabitan ve efradından sülüsan-ı müddet mahkumelerini ikmal edenlerin dahi aff-ı aliye mazhariyetleri hakkında
H 14 ZİLHİCCE 1309
R 28 HAZİRAN 1308
M 10 TEMMUZ 1892
1
6
1260
1262
Hıtta-i Irakiyede canib-i miriden mazbut arazi hakkında hakk-ı karar davasının adem-i istima’ ve arazi-i mahlulenin suret-i teffizi hakkında irade-i seniyye
H 17 ZİLHİCCE 1309
R 01 TEMMUZ 1308
M 13 TEMMUZ 1892
1
6
1262
1263
Menafi’ sandıklarından Ziraat Bankası’na devir olunan matlubat-ı Atika faizleri hakkında irade
H 29 ZİLHİCCE 1309
R 13 TEMMUZ 1308
M 25 TEMMUZ 1892
1
6
1265
1264
Me’murin-i Mülkiyye Ma’zuliyet Maaşı Kararnamesi’nin 8. maddesine müzeyyel fıkra-i kanuniye
H 29 ZİLHİCCE 1309
R 13 TEMMUZ 1308
M 25 TEMMUZ 1892
1
6
1265
1265
Aşiret Mektebi Nizamnamesi
H 29 ZİLHİCCE 1309
R 13 TEMMUZ 1308
M 25 TEMMUZ 1892
1
6
1268
1266
Almanya İmparatoru ile milakat-ı seniyye madalyası hakkında irade-i seniyye
H SELH-İ ZİLHİCCE 1309
R 13 TEMMUZ 1308
M 25 TEMMUZ 1892
1
6
1268
1267
Yemen fütühatı madalyası nizamnamesi
H 30 ZİLHİCCE 1307
R 04 AĞUSTOS 1306
M 16 AĞUSTOS 1890
1
6
1269
1268
Girit ceziresi mahakim-i adliyesine mahsus Harç Ta’rifesi
H15 RAMAZAN 1310
R 21 MART 1309
M 02 NİSAN 1893
1
6
1274
1269
İdare-i Askeriye Nizamnamesi’nin harcırah faslına zeylen kaleme alınan mevadd-ı nizamiye
H 08 R.EVVEL 1310
R 18 EYLÜL 1308
M 30 EYLÜL 1892
1
6
1275
1270
Kaza kaymakamlarıyla nahiye ve tahrirat müdürlerinin intihap ve ta’yinine me’mur komisyonun vazifesine dair nizamname
H 13 R.EVVEL 1310
R 23 EKİM 1308
M 05 EKİM 1892
1
6
1280
1271
Memalik-i Şahane duhanları müşterek-ül menfa’ Reji İdaresi’nin nizamname-i aslisine tezyil olunmak üzere kaleme alınan mevadd-ı nizamiye
H 18 R.EVVEL 1310
R 28 EKİM 1308
M 10 EKİM 1892
1
6
1281
1272
1. ve 4. ve 6. devair-i belediye dahilinde vaki’ bazı cadde ve sokakların sulattırılması hakkındaki 18 Şevval 1308 tarihli mukavelenameye madde-i munzama
H 20 R.EVVEL 1310
R 30 EYLÜL 1308
M 12 EKİM 1892
1
6
1282
1273
Çekirge ta’limatının 8. maddesine kaim olmak üzere kaleme alınan madde
H 06 R.EVVEL 1310
R 16 EYLÜL 1308
M 28 EYLÜL 1892
1
6
1282
1274
Zabtiye jandarma efradından hizmet esnasında vefat edenlerin eytam ve eramiline Askeri Tekaüd Kanunu’na tevfikan maaş tahsisi hakkında irade-i seniyye
H 22 R.EVVEL 1310
R 02 T.EVVEL 1308
M 14 EKİM 1892
1
6
1283
1275
Tasfiye-i Düyun Tahvilatı’nın takas ve mahsub suretiyle ifa ve istifa’sı ve başa baş kabulü müddetinin 1308 Şubat’ı nihayetine kadar temdidi hakkında irade-i seniyye
H 22 R.EVVEL 1310
R 02 T.EVVEL 1308
M 14 EKİM 1892
1
6
1286
1276
Ebniye-i emiriye ve vakfiye inşaat ve tamiratına mütedair nizamnamenin 14. maddesi
H 25 R.AHİR 1310
R 04 T.SANİ 1308
M 17 EKİM 1892
1
6
1287
1277
Tahlisiye Madalyası Nizamnamesi
H 09 C.EVVEL 1310
R 17 T.SANİ 1308
M 29 KASIM 1892
1
6
1288
1278
Jandarma ve askeri zabtiye zabitanından açığa çıkanların suret-i terkini ve kayıtları ile icra’-yı tekaüdleri hakkında irade-i seniyye
H 15 C.EVVEL 1310
R 23 T.SANİ 1308
M 05 ARALIK 1892
1
6
1290
1279
Girit ceziresinde müstahdem Memurin-i Mülkiyye tekaüd kararnamesi ahkamından müstefid edilmeleri hakkında irade-i seniyye
H 18 C.EVVEL 1310
R 26 T.SANİ 1308
M 08 ARALIK 1892
1
6
1294
1280
Ziraat İdare-i Umumiyyesine merbut hey’et-i fenniyenin suret-i teşkil ve vezaifini mübeyyin nizamname
H 02 C.EVVEL 1309
R 22 T.SANİ 1307
M 22 KASIM 1892
1
6
1296
1281
Memalik-i Mahrusa-i Şahane’ye ecnebi tönbekisinin inhisar suretiyle ithal ve füruhtu için teşekkül eden şirketle akd olunan mukavelename
H 22 C.EVVEL 1310
R 30 T.SANİ 1308
M 12 ARALIK 1892
1
6
1303
1282
Harç Ta’rifesi’nin 87. maddesine müzeyyel fıkra-i kanuniye
H 03 C.AHİR 1310
R 11 K.EVVEL 1308
M 23 ARALIK 1892
1
6
1303
1283
Bedel-i öşürleri dun olan çiftlikler meraları bedel-i öşürlerinin suret-i istifa’sı hakkında irade-i seniyye
H 07 C.AHİR 1310
R 15 K.EVVEL 1308
M 27 ARALIK 1892
1
6
1304
1284
Ceza Kanunu’nun 157. madde-i muaddelesi
H 15 C.AHİR 1310
R 23 K.EVVEL 1308
M 04 OCAK 1893
1
6
1304
1285
Ceza davalarında alınacak borçlar ile ol babda Devletçe ihtiyar olunan masariften zimmetinde kalan mebaliğin suret-i tahsili hakkında irade-i seniyye
H 16 C.AHİR 1310
R 24 K.EVVEL 1308
M 05 OCAK 1893
1
6
1306
1286
Zabıta-i Sıhhıye-i Hayvaniye Nizamname-i umumisinin neşrine kadar muvakkat olup şimdilik Hüdavendigar vilayetinde mevki-i tecrübeye konulmak üzere kaleme alınan ta’limat
H 20 C.AHİR 1310
R 28 K.EVVEL 1308
M 09 OCAK 1893
1
6
1310
1287
Asakir-i Zabtiyenin vezaif-i mülkiyelerine dair olan ta’limatın 8. maddesi ile madde-i mezkureye 22 Şevval 1287 tarihinde tezyil edilen fıkra makamına kaim madde-i nizamiye
H 10 RECEP 1310
R 16 K.SANİ 1308
M 28 OCAK 1893
1
6
1311
1288
Girit Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu’nun 230,254,256,258. mevadd-ı muaddelesi
H 17 RECEP 1310
R 23 K.SANİ 1308
M 04 ŞUBAT 1893
1
6
1312
1289
Eskişehir-Konya ve Ankara-Kayseri demiryolları imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 26 RECEP 1310
R 01 ŞUBAT 1308
M 13 ŞUBAT 1893
1
6
1337
1290
Mahsulat-ı dahiliyeden olan hınta ve dakikin dahili gümrük resminin ilgası hakkında
H 28 RECEP 1310
R 03 ŞUBAT 1308
M 15 ŞUBAT 1893
1
6
1338
1291
Dersaadet emlak vergisinin tahsili hakkında nizamname
H 05 ŞA’BAN 1310
R 10 ŞUBAT 1308
M 22 ŞUBAT 1893
1
6
1340
1292
İzmir-Kasaba demiryolu ile temdid-i imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 08 ŞA’BAN 1310
R 13 ŞUBAT 1308
M 25 ŞUBAT 1893
1
6
1366
1293
Tahlisiye Madalyası’na hamil olanların vefatında istirdat olunmayıp beray-ı hıfz varislerine terki hakkında
H 09 ŞA’BAN 1310
R 14 ŞUBAT 1308
M 26 ŞUBAT 1893
1
6
1367
1294
Usul-ı İntihab-ı Me’murin-i Adliyye Kanunu’na tezyil edilmek üzere kaleme alınan mevadd-ı kanuniye
H 09 ŞA’BAN 1310
R 14 ŞUBAT 1308
M 26 ŞUBAT 1893
1
6
1368
1295
Amele Nizamname-i Dahilisi
H 20 ŞA’BAN 1310
R 25 ŞUBAT 1308
M 09 MART 1893
1
6
1377
1296
Şirket-i umumiyye-i Osmaniye nizamname-i dahilisinin 56. makamına kaim olmak üzere tashihen kaleme alınan madde-i nizamiye
H 05 RAMAZAN 1310
R 11 MART 1309
M 23 MART 1893
1
6
1377
1297
Resm-i Damga Kanunu’nun sefarata tarih-i tebliğinden itibaren üç ay sonra ecnebiler hakkında da mer’iyeti ahkamına dair irade-i seniyye
H 28 RAMAZAN 1310
R 03 NİSAN 1309
M 15 NİSAN 1893
1
6
1379
1298
Tabiiyet-i ecnebiye dühul istidasında bulunanların Memalik-i Şahane’ye avdet etmemek şartıyla tebdil-i tabiiyetlerine müsaade olunması hakkında irade-i seniyye
H 30 RAMAZAN 1310
R 05 NİSAN 1309
M 17 NİSAN 1893
1
6
1380
1299
9 Şevval 1276 zeyl-i Kanunu Ticaret’in 8. madde-i muaddelesi
H 16 ŞEVVAL 1310
R 21 NİSAN 1309
M 03 MAYIS 1893
1
6
1380
1300
Girit İslam maarifine mahsus nizamname
H 24 ŞEVVAL 1310
R 29 NİSAN 1309
M 11 MAYIS 1893
1
6
1385
1301
Me’murin-i Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi’nin 28. madde-i muaddelesi
H 24 ŞEVVAL 1310
R 29 NİSAN 1309
M 11 MAYIS 1893
1
6
1385
1302
Müşiran-ı askeriyeden vefat edenlerin ailelerine verilecek maaşata mütedair 6 Recep 1302 tarihli nizamnamenin 1. madde-i muaddelesi
H 04 ZİLKA’DE 1310
R 08 MAYIS 1309
M 20 MAYIS 1893
1
6
1386
1303
Şirket-i Hayriye müstahdeminine mahsus tekaüd kararnamesi
H 26 ŞEVVAL 1310
R 01 MAYIS 1309
M 13 MAYIS 1893
1
6
1386
1304
Posta nizamname-i dahilisinin 43. madde-i muaddelesi
H 04 ZİLKA’DE 1310
R 08 MAYIS 1309
M 20 MAYIS 1893
1
6
1388
1305
%4 faizli 1893 senesi tönbeki istikrazı mukavelenamesi
H 07 ZİLKA’DE 1310
R 11 MAYIS 1309
M 23 MAYIS 1893
1
6
1395
1306
Bank-ı Osmani imtiyaz mukavelenamesini ta’dil eden 17-29 Mayıs 1302 (1886) tarihli mukavelenameyi muaddel mukavelename
H 07 ZİLKA’DE 1310
R 11 MAYIS 1309
M 23 MAYIS 1893
1
6
1398
1307
İdare-i Umumr-i Maliye-i Vilayetce Me’murin-i Mülkiyye ve maliyenin vezaifi hakkında ba irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi mevki-i icra’ya vaz’ olunan ta’limattır.
H 15 ZİLKA’DE 1310
R 12 MAYIS 1309
M 31 MAYIS 1893
1
6
1400
1308
Komisyonculuk,tellal ve simsarlık edenlerden alınacak ruhsatiye harcı hakkında irade
H 14 ZİLKA’DE 1310
R 11 MAYIS 1309
M 30 MAYIS 1893
1
6
1402
1309
İzmir Buz Fabrikası imtiyaz mukavelenamesinin 6. madde-i muaddelesi
H 29 ZİLKA’DE 1310
R 02 HAZİRAN 1309
M 14 HAZİRAN 1893
1
6
1403
1310
A’şar ve rüsumat mültezimlerine verilecek zabıtnamelerin 40 paralık pula tabi’ tutulması hakkında irade-i seniyye
H 06 ZİLHİCCE 1310
R 09 HAZİRAN 1309
M 21 HAZİRAN 1893
1
6
1404
1311
Bil-cümle etibbanın temettü vergisinden istisna’sı hakkında irade-i seniyye
H 08 ZİLHİCCE 1310
R 11 HAZİRAN 1309
M 23 HAZİRAN 1893
1
6
1406
1312
Mekteb-i Mülkiyye-i Şahane’den neşet edip de taşra me’muriyetini kabulden istinkaf edenler hakkında olunacak muameleye dair nizamname
H 08 ZİLHİCCE 1310
R 11 HAZİRAN 1309
M 23 HAZİRAN 1893
1
6
1406
1313
İtibar-ı Umumi-i Osmani Şirketi nizamname-i dahilisinin mevadd-ı muaddelesi
H 09 SAFER 1311
R 10 AĞUSTOS 1309
M 22 AĞUSTOS 1893
1
6
1409
1314
Bahr-i Sefid’den vürud edip Kale-i Sultaniye’de tevakkuf etmemek niyetinde bulunan sefain hakkında nizamname
H 03 MUHARREM 1311
R 05 TEMMUZ 1309
M 17 TEMMUZ 1893
1
6
1411
1315
İzmir şehri ile civarına su celp ve icra’sı imtiyazına dair mukavelename
H 18 SAFER 1311
R 19 AĞUSTOS 1309
M 31 AĞUSTOS 1893
1
6
1423
1316
Hanedan-ı Ali Osmani Nişan-ı Alisi Nizamnamesi
H 23 SAFER 1311
R 24 AĞUSTOS 1309
M 05 EYLÜL 1893
1
6
1424
1317
4 Cemaziyelevvel 1309 tarihli Mekteb-i Mülkiyye Nizamname-i esasisinin 12. madde-i muaddelesi
H 23 SAFER 1311
R 24 AĞUSTOS 1309
M 05 EYLÜL 1893
1
6
1424
1318
Demiryolları ile Dersaadet’e gelen eşya için ashabına gönderilecek ihbarnamelerin posta idaresi tarafından bil-kabul ashabına isali hakkında irade-i seniyye
H 08 R.EVVEL 1311
R 07 EYLÜL 1309
M 19 EYLÜL 1893
1
6
1426
1319
Mülkiyye Baytarları Nizamnamesi
H 10 R.EVVEL 1311
R 09 EYLÜL 1309
M 21 EYLÜL 1893
1
6
1429
1320
Resm-i Damga Kanunu’nun 7 Zilka’de 1304 tarihli 10. maddesi makamına kaim olmak üzere kaleme alınan madde-i kanuniye
H 14 R.EVVEL 1311
R 13 EYLÜL 1309
M 25 EYLÜL 1893
1
6
1430
1321
Mahsulat-ı dahiliyeden olan hınta ile dakikin Kile Resmi’nden istisna’sına dair irade
H 08 R.AHİR 1311
R 07 T.EVVEL 1309
M 19 EYLÜL 1893
1
6
1433
1322
Harir tohumu istihsal ve füruhtuna mahsus nizamname
H 08 R.AHİR 1311
R 07 T.EVVEL 1309
M 19 EYLÜL 1893
1
6
1435
1323
Dersaadet Ziraat ve Sanayi’ Sergi-i Umumisi Nizamnamesi
H 20 R.AHİR 1311
R 19 T.EVVEL 1309
M 31 EKİM 1893
1
6
1446
1324
Memalik-i Şahane limanlarına müteveccihen ecnebi limanlarından hareket eden sefain-i sıhhiyye patentleri vize harcının ta’dili ve teferruatı hakkında
H 17 C.EVVEL 1311
R 14 T.SANİ 1309
M 26 KASIM 1893
1
6
1447
1325
Resm-i Damga Kanunu’nun ecnebiler hakkında mer’iyeti için muayyen müddetin temdidi ve müteferriatı hakkında
H 20 C.EVVEL 1311
R 17 T.SANİ 1309
M 29 KASIM 1893
1
6
1449
1326
İlel-i sariye-i mühlikeden dolayı Dersaadet de tathirat ve tebhirat icra’sına me’mur olan Asakir-i Şahane zabitan ve efradının zamm-ı maaşatı ile bunlardan şu hizmet uğrunda vefat edenler olursa ailelerine i’ta’ edilecek maaşların suret-i tahsisini mübeyyin nizamname
H 28 C.EVVEL 1311
R 25 T.SANİ 1309
M 07 ARALIK 1893
1
6
1451
1327
Ereğli maden- hümayununa Zonguldak nam mevkiinde şerait-i atiyeye tevkifan bir liman inşa’ edip işlettirmek ve maden-i mezkurun sair mühim ve merkezi olan mevkilerinden çıkarılmakta olan kömürlerin sür’at ve sühuletle ve kemal-i emniyetle vapur ve yelken sefaini anbarlarına nakil ve tahmili için bir usul-u mahsusa mevki-i icra’ya vaz’ eylemek üzere saadetlü kalfa Vasilaki efendizade saadetlü Yanko beye canib-i tersane-i amireden 42 sene müddetle ruhsat itası hakkında Şuray-ı Bahriye ile müma-ileyh beyninde tanzim olunan layihadır.
H 29 C.EVVEL 1311
R 26 T.SANİ 1309
M 08 ARALIK 1893
1
6
1456
1328
Berri ve bahri Asakir-i şahane taburları imametleri tevcihatının Evkaf Nezareti’nin takriri üzerine icra’sı hakkında irade-i seniyye
H 30 C.EVVEL 1311
R 27 T.SANİ 1309
M 09 ARALIK 1893
1
6
1456
1329
Meclis-i Vükela’ca badet-tezekkür müsaade-i seniye istihsal edilmedikçe Mekteb güşadına ruhsat verilmemesi hakkında
H 11 C.EVVEL 1311
R 08 T.SANİ 1309
M 20 KASIM 1893
1
6
1457
1330
Resm-i Damga Kanunu’nun ecnebiler hakkında mer’iyeti için muayyen müddetin 1 Mart 1310 (1894) tarihine kadar temdidine dair.
H 28 C.EVVEL 1311
R 25 T.SANİ 1309
M 07 ARALIK 1893
1
6
1458
1331
28 Zilhicce 1274 tarihli Ceza Kanunu’nun 133. madde-i muadelesi
H 29 RECEP 1311
R 24 K.SANİ 1309
M 05 ŞUBAT 1894
1
6
1459
1332
Şuray-ı Devlet Muhakemat Dairesi’nin bidayet ,istinaf ve temyiz sınıfı ile derecat-ı selasede teşekkülünde azanın adedi ile ekseriyetin suret-i husulü hakkında
H 04 RECEP 1311
R 30 K.EVVEL 1309
M 11 OCAK 1894
1
6
1459
1333
Birinci Daire-i Belediye dahilinde Fuatpaşa caddesi’nin iskasına dair 18 Şevval 1308 tarihli iska mukavelenamesine müzeyyel 4. madde-i munzamma
H 01 ŞA’BAN 1311
R 26 K.SANİ 1309
M 07 ŞUBAT 1894
1
6
1460
1334
İnfisal veya becayişleri vuku’ bulacak sefaret ve şehbenderane me’murlarına yevm-i infikaklerine kadar tam maaş itası ve müteferriatı hakkında
H 01 ŞA’BAN 1311
R 26 K.SANİ 1309
M 07 ŞUBAT 1894
1
6
1461
1335
Tahsil-i Emval Nizamnamesi
H 13 ŞA’BAN 1311
R 07 ŞUBAT 1309
M 19 ŞUBAT 1894
1
6
1466
1336
Bir taraftan Devlet-i Aliye-i Osmaniye nam ve hesab-ı samisine olarak hareket eden Sadrazam fehametlü Devletlü Nazif Paşa hazeratı ve diğer taraftan tönbeki şirketi unvanlı anonim şirketin müdür-i mebusu olup şirket-i merkume nam ve hesabına hareket eden Vikont Jorj Dozogb beyninde 8 Cemaziyelevvel 1309 ve 28 Teşrinisani 1307 ve 10 Kanunuevvel 1891 tarihli mukavelenameye zeyl olmak üzere hususat-ı atiye bil-mukabele karargir olmuştur.
H 21 ŞA’BAN 1311
R 15 ŞUBAT 1309
M 27 ŞUBAT 1894
1
6
1468
1337
%4 faizli 1894 senesi Şimendifer İstikrazı mukavelenamesi
H 01 ZİLKA’DE 1311
R 24 NİSAN 1310
M 06 MAYIS 1894
1
6
1474
1338
Şuray-ı Devlet bidayet muhakemesinin vaz’ı aslisi mucibince bir reis iki aza ile icra’-yı muhakeme edilmesi hakkında irade-i seniye
H 18 ŞEVVAL 1311
R 12 NİSAN 1310
M 24 NİSAN 1894
1
6
1474
1339
Tekaya ve zevaya postnişinlerinin Turuk ve muabbir ameliyat-ı mükellefiyetinden istisnası hakkında irade-i seniyye
H 05 ZİLKA’DE 1311
R 28 NİSAN 1310
M 10 MAYIS 1894
1
6
1476
1340
Usul-ı İntihab-ı Me’murin-i Adliye Kanunu’na zeyl edilmek üzere kaleme alınan madde-i kanuniye
H 09 ZİLKA’DE 1311
R 02 MAYIS 1310
M 14 MAYIS 1894
1
6
1476
1341
%3.5 faizli 1894 senesi istikraz mukavelenamesi
H 29 ZİLHİCCE 1311
R 22 MAYIS 1310
M 03 TEMMUZ 1894
1
6
1483
1342
Umum yurtluk ve ocaklık aylıkları mahlulatının haiz-i hukuk-ı irsiye olan efrad-ı aileye intikali hakkında
H 17 MUHARREM 1312
R 09 TEMMUZ 1310
M 21 TEMMUZ 1894
1
6
1486
1343
Aşı Nizamnamesi
H 21 MUHARREM 1312
R 13 TEMMUZ 1310
M 25 TEMMUZ 1894
1
6
1489
1344
İzmir-Kasaba demiryolu ile temdid şirketinin nizamname-i dahilisi
H 18 SAFER 1312
R 09 AĞUSTOS 1310
M 21 AĞUSTOS 1894
1
6
1497
1345
Taşocakları varidatının suret-i ahz ve cibayeti hakkında
H 05 R.EVVEL 1312
R 25 AĞUSTOS 1310
M 06 EYLÜL 1894
1
6
1500
1346
Tarik-i İlmiye Tekaüd Nizamnamesi
H 04 R.AHİR 1312
R 23 EYLÜL 1310
M 05 EKİM 1894
1
6
1511
1347
Kız Sanayi Mektebi’ne ait akçenin neması ile beraber sermaye ittihaz edilerek Maarif Nezareti’ne bir Teslihat Sandığı teşkili hakkında
H 20 R.AHİR 1312
R 09 T.EVVEL 1310
M 21 EKİM 1894
1
6
1514
1348
Evzan ve ekyal ve Mesahat-ı A’şariyenin 1312 Mart’ından itibaren tamim ve isti’mali ve bunların esnaf canibinden tedarik edilerek Şehremaneti’nce damgalanması hakkında
H 21 R.AHİR 1312
R 10 T.EVVEL 1310
M 22 EKİM 1894
1
6
1517
1349
Fenerlerin temdid müddet-i imtiyaziyesine dair mukavelename
H 11 C.EVVEL 1312
R 29 T.EVVEL 1310
M 10 KASIM 1894
1
6
1518
1350
İlel-i sariye karşı ittihaz kılınacak tedabir ve tedbirhane me’murlarının vazifesine dair ta’limattır.
H 16 C.EVVEL 1312
R 03 T.SANİ 1310
M 15 KASIM 1894
1
6
1523
1351
Arazi-i emiriyye üzerine 1300 senesinden 1310 senesine kadar bila ruhsat yapılmış olan ebniyenin hadimlerinden sarf-ı nazarla iki kat bedelat- öşriyeye rabtı hakkında
H 28 C.EVVEL 1312
R 15 T.SANİ 1310
M 27 KASIM 1894
1
6
1528
1352
Pirinç ziraatı hakkında nizamname
H 07 C.AHİR 1312
R 24 T.SANİ 1310
M 06 ARALIK 1894
1
6
1530
1353
Pasaport Nizamnamesi
H 07 C.AHİR 1312
R 24 T.SANİ 1310
M 06 ARALIK 1894
1
6
1535
1354
Ecnebi tönbekilerinin muamelat-ı Rusumiye ve teftişiyesine dair nizamname
H 07 C.AHİR 1312
R 24 T.SANİ 1310
M 06 ARALIK 1894
1
6
1544
1355
İlmiye Tekaüd Sandığı Nizamnamesi’ne müzeyyel madde-i nizamiye
H 21 C.AHİR 1312
R 08 K.EVVEL 1310
M 20 ARALIK 1894
1
6
1544
1356
Matbaalara ve kitapçılara ve bunlara müteferri hususata dair nizamname
H 11 C.AHİR 1312
R 28 T.SANİ 1310
M 10 ARALIK 1894
1
6
1544
1357
Orman Nizamnamesi’nin 7. maddesinin yerine kaim olmak üzere kaleme alınan madde-i nizamiye
H 25 C.AHİR 1312
R 12 K.EVVEL 1310
M 24 ARALIK 1894
1
6
1555
1358
Ziraat Bankası Nizamnamesi’nin 30 Muharrem 1308 ve 3 Eylül 1306 tarihli zeylinin 7. maddesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 24 RECEP 1312
R 09 K.SANİ 1310
M 21 OCAK 1895
1
6
1556
1359
İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası’nın nizamname-i dahilisi
H 06 RAMAZAN 1312
R 19 ŞUBAT 1310
M 03 MART 1895
1
6
1563
1360
Telkih-i cederi ameliyatına mütedair nizamnamenin mevki-i icra’ya vaz’ı hakkında ta’limat
H 14 RAMAZAN 1312
R 27 ŞUBAT 1310
M 11 MART 1895
1
6
1565
1361
Dersaadet ve bilad-ı selasede bulunan otel ve misafirhaneler hakkında ta’limattır.
 
   
Bugün 2 ziyaretçi (5 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol