MUHAMMET ALİ USLU
 
  ANA SAYFA
  ILETISIM
  ZIYARETCI DEFTERI
  YURURLUKTEKI KANUNLAR 1
  YURURLUKTEKI KANUNLAR 2
  TERTIP 1 Cilt 1
  TERTIP 1 Cilt 2
  TERTIP 1 Cilt 3
  TERTIP 1 Cilt 4
  TERTIP 1 Cilt 5
  TERTIP 1 Cilt 6
  TERTIP1 Cilt 7
  TERTIP 1 Cilt 8
  TERTIP 1 Zeyl 1
  TERTIP 1 Zeyl 2
  TERTIP 1 Zeyl 3
  TERTIP 1 Zeyl 4
  TERTIP 1 Mutemmim
  TERTIP 2 Cilt 1
  TERTIP 2 Cilt 2
  TERTIP 2 Cilt 3
  TERTIP 2 Cilt 4
  TERTIP 2 Cilt 5
  TERTIP 2 Cilt 6
  TERTIP 2 Cilt 7
  TERTIP 2 Cilt 8(1)
  TERTIP 2 Cilt 8(2)
  TERTIP 2 Cilt 9
  TERTIP 2 Cilt 10
  TERTIP 2 Cilt 11
  TERTIP 2 Cilt 12
  TERTIP 3 (1-500)
  TERTIP 3 (501-1000)
  TERTIP 3 (1001-1500)
  TERTIP 3 (1501-2000)
  TERTIP 3 (2001-2500)
  TERTIP 3 (2501-3000)
  TERTIP 3 (3001-3500)
  TERTIP 3 (3501-4000)
  TERTIP 3 (4001-4500)
  TERTIP 3 (4501-5000)
  TERTIP 3 (5001-5500)
  TERTIP 3 (5501-6000)
  TERTIP 3 (6001-6500)
  TERTIP 3 (6501-7000)
  TERTIP 3 (7001-7480)
  TERTIP 4 Cild
  TERTIP 5 (1-500)
  TERTIP 5 (501-1000)
  TERTIP 5 (1001-1500)
  TERTIP 5 (1501-2000)
  TERTIP 5 (2001-2500)
  TERTIP 5 (2501-3000)
  TERTIP 5 (3001-3500)
  TERTIP 5 (3501-4000)
  TERTIP 5 (4001-4500)
  TERTIP 5 (4501-5000)
  TERTIP 5 (5001-5500)
  TERTIP 5 (5501-6000)
  TERTIP 5 (6001-...)
  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
TERTIP 1 Cilt 6
T
A
R
İ
H
T
E
R
T
İ
P
C
İ
L
T
S
A
Y
F
A
R
E
F
.
N
O
Düstur,Tertip 1,Cilt 6:Düstur,Birinci Tertip,Cild 6,4 Zilka’de 1304,14 Ramazan 1312,13 Temmuz 1303(1887)-27 Şubat 1310(1890), Başvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğünce tertip olunarak bastırılmıştır,Ankara,Başvekalet Devlet Matbaası,1939.
 
KANUN ADI
H 04 ZİLKADE 1304
R 13 TEMMUZ 1303
M 25 TEMMUZ 1887
1
6
1
968
İzmir’de bir buz fabrikası tesisine dair imtiyaz mukavelesi
H 19 ŞA’BAN 1304
R 01 MAYIS 1303
M 13 MAYIS 1887
1
6
3
969
Me’murin-i Mülkiyenin tercüme-i hallerinin suret-i kayd ve tahririne ve teferruatına dair ta’rifname
H 05 ŞA’BAN 1305
R 05 NİSAN 1304
M 17 NİSAN 1888
1
6
9
970
Memleket etıbbası ve eczacıları hakkında nizamname
H 12 ŞA’BAN 1305
R 12 NİSAN 1304
M 24 NİSAN 1888
1
6
13
971
Selanik’te teşkil olunacak Selanik Bankası’nın nizamname-i dahilisi
H 14 ŞA’BAN 1305
R 14 NİSAN 1304
M 26 NİSAN 1888
1
6
22
972
Memalik-i Şahane’de Bulgaristan’a giden emtiadan alınan gümrük resminin %1’e tenziline dair irade
H-…
R-…
M-…
1
6
23
973
Aydın Demiryolu Kumpanyası’nın Hazine’den aramakta olduğu mebaliğin suret-i tesviyesinin istizamına dair mukavelename
H 19 ŞA’BAN 1305
R 19 NİSAN 1304
M 01 MAYIS 1888
1
6
27
974
Bazı devletler namına ticaret vapurları ile Boğazlardan gelen esliha ve mühimmatın imrarı için evvelce arz ve istizan edilmesi hakkında
H 24 ŞA’BAN 1305
R 24 NİSAN 1304
M 06 MAYIS 1888
1
6
29
975
Ergani bakır madeninin iltizamen idaresi hakkında mukavelename
H 25 ŞA’BAN 1305
R 25 NİSAN 1304
M 07 MAYIS 1888
1
6
34
976
Selanik şehrinin her cihetine Vardar nehrinden su celbi imtiyazı mukavele ve şartnamesi
H 02 ZİLKA’DE 1305
R 29 HAZİRAN 1304
M 11 TEMMUZ 1888
1
6
46
977
Devair-i askeriyede müstahdem me’murin ve ketebe-i mülkiye tekaüd nizamnamesi
H 28 ŞA’BAN 1305
R 28 NİSAN 1304
M 10 MAYIS 1888
1
6
56
978
Manisa’dan Soma’ya ve diğer taraflara birer şu’be inşası hakkında kasaba demiryolu kumpanyasına imtiyaz itasına dair mukavele ve şartname
H 29 ŞA’BAN 1305
R 29 NİSAN 1304
M 11 MAYIS 1888
1
6
76
979
Alamet-i Farika Nizamnamesi
H 29 ŞA’BAN 1305
R 29 NİSAN 1304
M 11 MAYIS 1888
1
6
81
980
Me’murin Muhakemesi Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H-…
R-…
M-…
1
6
81
981
Teşkilat-ı Mehakim Kanunu’nun 49. maddesine ilave olunan fıkra
H 03 ŞEVVAL 1311
R 28 MART 1310
M 09 NİSAN 1894
1
6
82
982
Harç Tarifesi’nin 81. maddesi makamına kaim madde-i nizamiye
H 11 ŞEVVAL 1305
R 09 HAZİRAN 1304
M 21 HAZİRAN 1888
1
6
82
983
Girit vilayeti meclis-i umumisi azasının intihabına dair nizamname
H 17 ŞEVVAL 1305
R 15 HAZİRAN 1304
M 27 HAZİRAN 1888
1
6
89
984
İzmir’e civar Koklıca bağlarında zuhur eden filoksiradan dolayı bağ ashabının iaşeleri için üzüm beher kantarından muvakkaten 40 para resm ahzına dair.
H 17 ŞEVVAL 1305
R 15 HAZİRAN 1304
M 27 HAZİRAN 1888
1
6
91
985
Havran’dan Şam’a ve Şam’dan Havran’a her nevi eşya ve zevahir nakl edilecek deve,esp ve estre ve merkepten alınacak resm-i mururiyyenin suret-i istifası hakkında kararname
H 22 ŞEVVAL 1305
R 20 HAZİRAN 1304
M 02 TEMMUZ 1888
1
6
92
986
Gaz ve ispirto ambarlarına dair ta’limat
H 02 ZİLKA’DE 1305
R 29 HAZİRAN 1304
M 11 TEMMUZ 1888
1
6
93
987
Maliye Hazinesine 301 ve 302 senelerinde tekaüd sandığından edilen istikraz hakkında mukavelename
H 02 ZİLKA’DE 1305
R 29 HAZİRAN 1304
M 11 TEMMUZ 1888
1
6
95
988
Me’murin-i Mülkiyye tekaüd kararnamesinin zeyl-i makamına kaim fıkra-i nizamiye
H 17 ZİLKA’DE 1305
R 14 TEMMUZ 1304
M 26 TEMMUZ 1888
1
6
96
989
Girit Asakir-i Zabtiye nizamnamesi
H 17 ZİLKA’DE 1305
R 14 TEMMUZ 1304
M 26 TEMMUZ 1888
1
6
120
990
Resm-i Damga Nizamnamesi’ne müzeyyel mevadd-ı nizamiye
H 17 ZİLKA’DE 1305
R 14 TEMMUZ 1304
M 26 TEMMUZ 1888
1
6
120
991
Memalik-i ecnebiyeye ihraç olunacak şarapların resm-i mirisi ile gümrük resmi hakkında nizamname
H 17 ZİLKA’DE 1305
R 14 TEMMUZ 1304
M 26 TEMMUZ 1888
1
6
121
992
Müskirat Resm-i Miri Nizamnamesi’nin 4. ve 5. maddelerine müzeyyel fıkarat-ı nizamiye
H 24 ZİLKA’DE 1305
R 21 TEMMUZ 1304
M 02 AĞUSTOS 1888
1
6
122
993
Havalat ve irad ve masraf usulünün kat’iyen ref ve ilgasıyla emval-i devletin merkeze celbi hakkında irade
H 24 ZİLKA’DE 1305
R 21 TEMMUZ 1304
M 02 AĞUSTOS 1888
1
6
124
994
Rusulmal-i itibarisi 1.474.000 Osmanlı altınından ibaret olmak üzere %5 faizli tahvilatın ihracına dair nizamname
H 24 ZİLKA’DE 1305
R 21 TEMMUZ 1304
M 02 AĞUSTOS 1888
1
6
126
995
Akarat bedel-i icarı üzerine ebniye resmi tarhına dair nizamname
H 17 ZİLHİCCE 1305
R 13 AĞUSTOS 1304
M 25 AĞUSTOS 1888
1
6
128
996
Girit Vilayeti Usul-ı Muhakeme-i Hukukiye Nizamnamesi’ne zeyl
H 18 ZİLHİCCE 1305
R 14 AĞUSTOS 1304
M 26 AĞUSTOS 1888
1
6
129
997
Me’murin Muhakemesi Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
130
998
Düyunat-ı Atika Nizamnamesi’nin 16 ve 18. maddelerini muaddel mevadd-ı nizamiye
H 17 ZİLHİCCE 1305
R 13 AĞUSTOS 1304
M 25 AĞUSTOS 1888
1
6
131
999
Girit vilayetince varidat-ı emiriyye mültezimlerine bahş veya vade suretiyle müsaade olunmamasına dair nizamname
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
131
1000
Girit vilayetince esnay-ı istintak da şehadet edenlerin icray-ı mücazatına dair nizamname
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
131
1001
Girit vilayetince muvazenede murakkam tahsisatın mevzu’ lehinden gayri yerlere adem-i sarfına dair kararname
H 26 MUHARREM 1305
R 02 T.EVVEL 1303
M 14 EKİM 1887
1
6
132
1002
Ebniye-i emiriyye ve vakfiye inşaat ve tamiratı hakkında nizamnameye zeyl
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
132
1003
Girit vilayetince eşcar ve fidanlara ika olunan ziyan hakkında nizamname
H 26 ZİLHİCCE 1305
R 22 AĞUSTOS 1304
M 03 EYLÜL 1888
1
6
135
1004
Müskirat Nizamnamesi’ne zeyl
H 19 ZİLHİCCE 1305
R 15 AĞUSTOS 1304
M 27 AĞUSTOS 1888
1
6
136
1005
Ziraat Bankası Nizamnamesi
H 18 ZİLHİCCE 1305
R 14 AĞUSTOS 1304
M 26 AĞUSTOS 1888
1
6
143
1006
Umum-u şer’iyeden dolayı taht-ı muhakemeye alınacak nüvvabın merci-i mahkemeleri hakkında kanun
H 21 ZİLHİCCE 1305
R 17 AĞUSTOS 1304
M 29 AĞUSTOS 1888
1
6
143
1007
Yün ve pamuk ipliği ve akmişe vesaire i’maline mahsus Anonim Osmanlı Şirketi Nizamname-i dahilisi
H 26 ZİLKA’DE 1305
R 22 AĞUSTOS 1304
M 04 AĞUSTOS 1888
1
6
152
1008
Resm-i Damga Kanunu’nun 23. maddesine müzeyyel fıkra-i kanuniye
H 27 ZİLHİCCE 1305
R 23 AĞUSTOS 1304
M 04 EYLÜL 1888
1
6
152
1009
Posta nizamname-i dahilisi ile ta’rife-i merbutesinin bazı mevadd-ı muaddele ve müzeyyelesi
H 03 MUHARREM 1306
R 28 AĞUSTOS 1304
M 09 EYLÜL 1888
1
6
153
1010
5 Zilkade 1303 tarihli Emlak ve Temettü Vergisi Nizamnamesi’nin 12. madde-i muadelesi
H-…
R-…
M-…
1
6
154
1011
Girit Nevahi Nizamnamesi
H 03 MUHARREM 1306
R 28 AĞUSTOS 1304
M 09 EYLÜL 1888
1
6
184
1012
Vergi tezkeresini zayi edenlerden alınacak harç hakkında irade
H 15 MUHARREM 1306
R 09 EYLÜL 1304
M 21 EYLÜL 1888
1
6
184
1013
Haydarpaşa-İzmit şimendiferinin Ankara’ya temdidi hakkında mukavele
H 18 MUHARREM 1306
R 12 EYLÜL 1304
M 24 EYLÜL 1888
1
6
207
1014
Şehremanetinde vergi idaresinin ve tahsil me’murlarıyla muhamminlerinin hazineye nakline dair irade
H 24 MUHARREM 1306
R 18 EYLÜL 1304
M 30 EYLÜL 1888
1
6
209
1015
İradeli me’murinin icra’-yı muhakemat vazifesi ile mükellef olmak üzere Şura-yı Devlet de bir bidayet mahkemesi teşkili hakkında irade
H 26 MUHARREM 1306
R 20 EYLÜL 1304
M 02 EKİM 1888
1
6
210
1016
Tapu usulünün bidayet-i tesisinden beri icra’ olunan yoklamalarda sebt-i defter edilen muamelat harçlarının terkin-i kayıtları hakkında irade
H 29 MUHARREM 1306
R 23 EYLÜL 1304
M 05 EKİM 1888
1
6
212
1017
İstanköy ceziresinden Sakız’dan fekki irtibatı ile merkezi vilayete ilhakı hakkında irade
H GURRE-İ SAFER 1306
R 25 EYLÜL 1304
M 07 EKİM 1888
1
6
212
1018
Tellal ve Simsarlar Nizamnamesi
H 02 SAFER 1306
R 26 EYLÜL 1304
M 08 EKİM 1888
1
6
216
1019
1.500.000 liralık istikraz akdine dair mukavele
H 05 SAFER 1306
R 29 EYLÜL 1304
M 11 EKİM 1888
1
6
224
1020
Kaza kaymakamları ile nahiye ve tahrirat müdürlerinin intihab ve ta’yinlerine me’mur komisyonun vezaifine dair nizamname
H 04 R.EVVEL 1306
R 27 T.EVVEL 1304
M 08 KASIM 1888
1
6
230
1021
19 Cemaziyelahir 1296 tarihli Usul-ı Muhakeme-i Hukukiye Kanunu muvakkatının 229 madde-i muadelesi
H 17 SAFER 1306
R 11 T.EVVEL 1304
M 23 EKİM 1888
1
6
231
1022
Hazine-i Celile-i Maliyenin bilcümle makbuzat ile kablel vuku’ medfuatı tedkik ile taht-ı tasdika alınmak ve umur ve muamelat-ı maliyenin mecra-yı intizam ve emniyette cereyanına müdekkikane nezaret kılınmak ve makam-ı nezaretin Maliyeye karşı kontrol hey’eti olmak üzere bu kere suret-i daima da teşkil olunan komisyonun vezaifini mübeyyin nizamname
H 18 RECEP 1306
R 12 T.EVVEL 1304
M 20 MART 1888
1
6
232
1023
Muhacirin-i iskan ve tavtin eylemek üzere iştira ve tasarruf edecekleri emlak ve arazinin harçları hakkında irade-i seniye
H 18 SAFER 1306
R 12 T.EVVEL 1304
M 24 EKİM 1888
1
6
234
1024
İcareteynli musakkafat ve müstegallat-ı mevkufeye dair olup mer’iyeti ahkamına bil-istizan irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olan madde-i kanuniye
H 18 SAFER 1306
R 12 T.EVVEL 1304
M 24 EKİM 1888
1
6
235
1025
Arazi Kanunu’nun 114. maddesi makamına kaim olmak üzere ta’dilen kaleme alınıp mer’iyet ahkamına bil-istizan irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi şerefmüteallik buyurulmuş olan madde-i kanuniye
H 23 SAFER 1306
R 17 T.EVVEL 1304
M 29 EKİM 1888
1
6
236
1026
Göksu ve Paşa köyü’nde bendler tesisi ile Üsküdar ve i’cab eden mahallere su celb ve icra’sı hakkında mukavele ve şartname
H 10 SAFER 1306
R 04 T.EVVEL 1304
M 16 EKİM 1888
1
6
246
1027
Yafa-Kudüs-i Şerif demiryolu imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 23 SAFER 1306
R 17 T.EVVEL 1304
M 29 EKİM 1888
1
6
267
1028
Hükümet-i Seniye ile Şirket-i Hayriye beyninde akd ve teati olunan mukavelename
H 06 R.EVVEL 1306
R 29 T.EVVEL 1304
M 10 KASIM 1888
1
6
291
1029
Beyrut liman ve rıhtımı Osmanlı Anonim Şirketi nizamname-i dahilisi.
H 14 R.EVVEL 1306
R 06 T.SANİ 1304
M 18 KASIM 1888
1
6
300
1030
Mersin’de bir tramvay inşa’sı hakkında ruhsatname ve ta’limat-ı fenniye
H 02 R.AHİR 1306
R 24 T.SANİ 1304
M 06 ARALIK 1888
1
6
307
1031
Serfice Sancağının Manastır’a ve Katerin kazasının Selanik’e ilhakı hakkında irade
H 29 R.EVVEL 1306
R 19 K.SANİ 1304
M 03 ARALIK 1888
1
6
307
1032
Edirne şehrinin havagazıyla tenviri hakkındaki 18 Rebiülevvel 1305 tarihli imtiyz mukavelesinde ameliyat-ı mübaşeret müddeti ile müddet-i ikmaliyenin temdidi hakkında irade-i seniyye
H 29 R.EVVEL 1306
R 19 K.SANİ 1304
M 03 ARALIK 1888
1
6
308
1033
İftihar Madalyası Nizamnamesi.
H 26 C.EVVEL 1306
R 16 K.SANİ 1304
M 28 OCAK 1889
1
6
309
1034
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiyye’de fenn-i baytariye mahsus bir sınıf güşadı hakkında irade
H 20 R.AHİR 1306
R 12 K.EVVEL 1304
M 24 ARALIK 1888
1
6
309
1035
2 Şa’ban 1299 tarihli Posta Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 27 C.EVVEL 1306
R 17 K.SANİ 1304
M 29 OCAK 1889
1
6
311
1036
Bulgaristan’dan sair vilayet-ı Şahaneye firar eden müttehimin ve mahkuminin suret-i iadeleri hakkında irade-i seniye
H 10 C.AHİR 1306
R 31 K.EVVEL 1304
M 11 ŞUBAT 1889
1
6
312
1037
Anadolu Demiryolları Şirketi nizamname-i dahilisi
H 02 RECEP 1306
R 20 ŞUBAT 1304
M 04 MART 1889
1
6
320
1038
Fabrikalar birinci defa tesisi için hariçten celb olunacak makine ve alat ve edevat-ı sairenin gümrük resminden muafiyetine dair ta’limat.
H 14 RECEP 1306
R 04 MART 1305
M 16 MART 1889
1
6
321
1039
Tanzifat Kararnamesi
H 16 RECEP 1306
R 06 MART 1305
M 18 MART 1889
1
6
323
1040
Me’murin Kefalet Nizamnamesi’nin 10 Safer 1307 tarihli 8. maddesini muadil madde-i nizamiye
H 25 RECEP 1306
R 15 MART 1305
M 27 MART 1889
1
6
323
1041
Devletçe mübayaa olunacak eşyanın tüccaran-ı Osmaniyeden iştirası hakkında irade-i seniye
H 29 RECEP 1306
R 19 MART 1305
M 31 MART 1889
1
6
325
1042
Dersaadet ve bilad-ı selase emlak vergisi bakayası için 1300 senesinden 1304 senesine kadar olan maşat ve sairenin suret-i kabulüne dair irade
H 12 ŞA’BAN 1306
R 01 NİSAN 1305
M 13 NİSAN 1889
1
6
326
1043
3 Zilhicce 1294 tarihli İnfak-ı Eytam ve Eramil-i Rical-i İlmiye Nizamnamesi’nin 19. madde-i musahhahası ile madde-i mezkureye müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 12 ŞA’BAN 1306
R 01 NİSAN 1305
M 13 NİSAN 1889
1
6
327
1044
5 Recep 1305 tarihli Me’murin Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi’nin 35. madde-i musahhahası
H 12 ŞA’BAN 1306
R 01 NİSAN 1305
M 13 NİSAN 1889
1
6
327
1045
Erkan,ümera ve zabitan- askeriye ailesine tahsis olunacak maaşlara mütedair nizamnamenin 5. maddesinin1.fıkra-ı musahhahası
H 12 ŞA’BAN 1306
R 01 NİSAN 1305
M 13 NİSAN 1889
1
6
328
1046
Zilka’de 1305 tarihli Askeriye’de Müstahdem Me’murin ve Ketebe-i Mülkiyye Tekaüd Nizamnamesi’nin 19 ve 21. madde-i musahhahası
H 22 ŞA’BAN 1306
R 11 NİSAN 1305
M 23 NİSAN 1889
1
6
329
1047
Esman-ı redife dahilinde bulunan me’murinden silah altına alınmaktan müstesna bulunacaklar hakkında irade-i seniye
H 24 ŞA’BAN 1306
R 13 NİSAN 1305
M 25 NİSAN 1889
1
6
331
1048
Hıtta-i Hicaziyede teb’a-i ecnebiye ile izdivaç eden nisvan-ı Osmaniyenin mutasarrıf oldukları emlak hakkında olunacak muameleye dair irade-i seniyye
H 24 ŞA’BAN 1306
R 13 NİSAN 1305
M 25 NİSAN 1889
1
6
332
1049
Mahalle şekline konulmak üzere parça parça satılan arazi-i emire ve mevkufeden alınan ruhsatiye resminin lağvı ile yalnız üzerlerine ebniye inşa’sında icare ve mukataa takdiri hakkında irade-i seniyye
H 04 RAMAZAN 1306
R 22 NİSAN 1305
M 04 MAYIS 1889
1
6
335
1050
Menafi’ ve maarif hisse-i ianelerinin suret-i istihsal ve ahzına dair kaleme alınıp mer’iyeti ahkamına bil-istizan irade-i seniyye-i cenab-ı hilafetpenah-i şeref müteallik buyurulmuş olan nizamname
H 12 RAMAZAN 1306
R 30 NİSAN 1305
M 12 MAYIS 1889
1
6
339
1051
Hayvan ihracı memnu’iyetinin tiftik keçilere de şümulü olmak üzere ilgası hakkında irade
H 19 R.EVVEL 1306
R 11 T.SANİ 1304
M 23 KASIM 1888
1
6
340
1052
Vilayat-ı Şahane’de me’murin-i mahalliye ile ecnebi me’murları arasında icra’ olunan merasim-i teşrifattan dolayı zuhur etmekte olan ihtilafata nihayet verilmek üzere kaleme alınan ta’limattır.
H 19 RAMAZAN 1306
R 07 MAYIS 1305
M 19 MAYIS 1889
1
6
342
1053
İzmir,Rodos ve Kandoosa ve Zevika ve Seakarya cezirelerinde selamet-i seyr-i sefain için beş fener inşa’sı
H 13 RAMAZAN 1306
R 01 MAYIS 1305
M 13 MAYIS 1889
1
6
343
1054
Müze-i Hümayun Nizamname-i dahilisi
H 25 RAMAZAN 1306
R 13 MAYIS 1305
M 25 MAYIS 1889
1
6
350
1055
Mutasarrıflık ve mektupculuklara ma’zulinin suret-i intihap ve ta’yini hakkında irade-i seniyye
H 28 RAMAZAN 1306
R 16 MAYIS 1305
M 28 MAYIS 1889
1
6
351
1056
Hazine-i maliyece mubayaa olunacak murassa nişanlar ile kutu vesaire kıymetlerinin suret-i tahmini hakkında irade-i seniyye
H 19 ŞEVVAL 1306
R 06 HAZİRAN 1305
M 18 HAZİRAN 1889
1
6
353
1057
Klorat dö potas’ın dahi,güherçile gibi Memalik-i Osmaniyeye men’i dühulü ile dahilde suret-i füruhtu hakkında irade-i seniyye
H 05 C.AHİR 1295
R 25 MAYIS 1294
M 06 HAZİRAN 1878
1
6
355
1058
Posta havalalelerinin teatisine dair 4 Haziran 78 Paris’de akd ve tanzim olunup 21 Mart 85 tarihi ile Lizbon’da münakid sened-i munzam ile ta’dil edilmiş kararname
H-…
R-…
M-…
1
6
359
1059
Posta Hey’et-i İttihadiye-i Umumiyyesi
H 24 ŞEVVAL 1306
R 11 HAZİRAN 1305
M 23 HAZİRAN 1889
1
6
365
1060
Bu kere ta’dilen kaleme alınıp mer’iyyeti ahkamına bil-istizan irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenah-i şeref müteallik buyurulan A’şar Nizamnamesi
H 26 ŞEVVAL 1306
R 13 HAZİRAN 1305
M 25 HAZİRAN 1889
1
6
383
1061
Dersaadet de dilsiz etfale mahsus bir mektep tesisine dair irade
H 26 ŞEVVAL 1306
R 13 HAZİRAN 1305
M 25 HAZİRAN 1889
1
6
390
1062
3 Rebiülevvel 1288 tarihli Me’murin Muhakemesi Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 04 ZİLKA’DE 1306
R 20 HAZİRAN 1305
M 02 TEMMUZ 1889
1
6
390
1063
Tasfiye-i Düyun Tahvilatı’nın başa baş kabulü müddetinin 1305 senesi temdidi hakkına irade-i seniyye
H 06 ZİLKA’DE 1306
R 22 HAZİRAN 1305
M 04 TEMMUZ 1889
1
6
391
1064
12 Cemaziyelahir 1299 tarihli Dersaadet ve Tevabi-i Balıkhane idaresi’ne mütedair Nizamnamesi’nin 13. madde-i muadelesi
H 06 ZİLKA’DE 1306
R 22 HAZİRAN 1305
M 04 TEMMUZ 1889
1
6
391
1065
18 Safer 1299 tarihli Zabıta-i Saydiyye Nizamnamesi’nin 30. madde-i muadelesi
H 18 ZİLKA’DE 1306
R 04 TEMMUZ 1305
M 16 TEMMUZ 1889
1
6
392
1066
Jandarma ve zabtiye zabıtanından müddet-i medide açıkta kaldıktan sonra mesleki kadimlerine ric’at edenlerin maaşlarından tevkif olunacak tekaüd aidatı hakkında irade-i seniye
H 27 ZİLKA’DE 1306
R 13 TEMMUZ 1305
M 25 TEMMUZ 1889
1
6
393
1067
Devlet-i Aliye hizmetinde bulunan ecnebilerin umur-u me’murelerinden dolayı merci-i muhakemelerine derc edilecek kayd hakkında irade-i seniyye.
H 27 ZİLKA’DE 1306
R 13 TEMMUZ 1305
M 25 TEMMUZ 1889
1
6
394
1068
Evkaf-ı Hümayun beytülmalı tarafından mahkeme-i teftiş marifetiyle tahrir olunan tereke hakkındaki nizamnameye tezyil edilen mevadd-ı nizamiye
H 27 ZİLKA’DE 1306
R 13 TEMMUZ 1305
M 25 TEMMUZ 1889
1
6
397
1069
23 Rebiülevvel 1284 tarihli Teşkilat-ı Vilayet Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 14 ZİLHİCCE 1306
R 30 TEMMUZ 1305
M 11 AĞUSTOS 1889
1
6
397
1070
Vekalet-i devriye veya bey’i bil-vefa tarik ile terhin olunan emlak ve arazinin suret-i füruhtu hakkında irade- i seniyye.
H 04 ZİLHİCCE 1306
R 20 TEMMUZ 1305
M 01 AĞUSTOS 1889
1
6
400
1071
Girit vilayetince emniyet-i umumiyye hakkında tedabir-i fevkaladeye dair nizamname
H 11 ZİLHİCCE 1306
R 27 TEMMUZ 1305
M 08 AĞUSTOS 1889
1
6
404
1072
Van,Bitlis ve Erzurum vilayetlerinde mer’i olacak ta’limat
H 14 ZİLHİCCE 1306
R 30 TEMMUZ 1305
M 11 AĞUSTOS 1889
1
6
407
1073
Amele tahririne mahsus nizamname
H 14 ZİLHİCCE 1306
R 30 TEMMUZ 1305
M 11 AĞUSTOS 1889
1
6
408
1074
Hıtta-i Hicaziye ve Yemaniye’de bulunan zabitan ve efrad-ı askeriye müddet-i hizmetlerinin suret-i istisna’iyede hesap olunması hakkında irade-i seniyye
H 15 ZİLHİCCE 1306
R 31 TEMMUZ 1305
M 12 AĞUSTOS 1889
1
6
409
1075
Girit vilayeti nevahi rüsumu hakkındaki nizamname üzerine icra’ edilen ta’dilat.
H 18 ZİLHİCCE 1306
R 03 AĞUSTOS 1305
M 15 AĞUSTOS 1889
1
6
410
1076
Yemen’de deavi-i hukukiye ve cezaiyyenin merci ve suret-i ru’yeti ve Hudeyde Ticaret Mahkemesi’nin ibkası hakkında irade-i seniyye
H 18 ZİLHİCCE 1306
R 03 AĞUSTOS 1305
M 15 AĞUSTOS 1889
1
6
412
1077
Enva-ı çuha fasone ve kazmir vesaire i’maline mahsus olmak üzere İzmir’de bir fabrika inşa’sı imtiyazı hakkında mukavelename
H 22 ZİLHİCCE 1306
R 07 AĞUSTOS 1305
M 19 AĞUSTOS 1889
1
6
414
1078
Mekteb-i Hukuk da müteşekkil hey’et-i mümeyyize bil-imtihan adliye me’muriyetlerine istihdam edilmek üzere şehadetname istihsal edenlerden alınacak harçlara dair irade-i seniyye.
H 18 ZİLHİCCE 1306
R 03 AĞUSTOS 1305
M 15 AĞUSTOS 1889
1
6
414
1079
Girit vilayeti terhinat kalemlerine mütedair nizamnamenin 42. madde-i muadelesi
H 22 ZİLHİCCE 1306
R 07 AĞUSTOS 1305
M 19 AĞUSTOS 1889
1
6
416
1080
Selanik Tramvayı imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 29 ZİLHİCCE 1306
R 14 AĞUSTOS 1305
M 26 AĞUSTOS 1889
1
6
429
1081
Altılıklardan tedavülden ref’i hakkında 1 Kanunusani 1303 tarihli nizamname ile 7/19 Şubat 1303/1888 tarihli mukavelenamenin 1306 senesi Mart’ı gayesine kadar temdidi hakkında irade-i seniyye
H 12 MUHARREM 1307
R 27 AĞUSTOS 1305
M 08 EYLÜL 1889
1
6
430
1082
Tedarik-i Vesait-i Nakliye-i Askeriye kanunnamesi
H 06 MUHARREM 1307
R 21 AĞUSTOS 1305
M 02 EYLÜL 1889
1
6
430
1083
Girit vilayetinde Mekatib-i hususiyeyi sirkat ve ketm ve güşad veya i’lan edenlerin mücazatına dair nizamname
H 06 ZİLHİCCE 1306
R 22 TEMMUZ 1305
M 02 EYLÜL 1889
1
6
445
1084
Cebel-i Lübnan muzafatından Kisvan kazasında vaki’ Nehr-i İbrahim’den bir cetvel güşadı ve müteferriatı imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 19 MUHARREM 1307
R 03 EYLÜL 1305
M 15 EYLÜL 1889
1
6
455
1085
Hendese-i Mülkiyye Mektebi’nin yedi sınıf üzerine tertibi ile şakirdan maaşatının ta’dili ve teferruatı hakkında irade-i seniyye
H 13 SAFER 1307
R 27 EYLÜL 1305
M 09 EKİM 1889
1
6
456
1086
3 Cemaziyelahir 1296 tarihli Mehakim-i Nizamiyye Harç Ta’rifesi’nin 66 ve 67. maddeleri makamına kaim fıkra-ı nizamiye
H 14 SAFER 1307
R 28 EYLÜL 1305
M 10 EKİM 1889
1
6
457
1087
İnfak-ı Eytam ve Eramil-i Rical-i İlmiye Nizamnamesi’nin 12 Şa’ban 1306 tarihli 19. madde-i musahhahasına müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 14 SAFER 1307
R 28 EYLÜL 1305
M 10 EKİM 1889
1
6
457
1088
Devair-i askeriyede Müstahem Me’murin ve Ketebe-i Mülkiyye Tekaüd Nizamnamesi’nin 12 Şa’ban 1306 tarihli 21. madde-i muaddelesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 14 SAFER 1307
R 28 EYLÜL 1305
M 10 EKİM 1889
1
6
457
1089
Erkan,ümera ve zabitan-ı askeriyeden vefat edenlerin eytam ve eramiline tahsis olunacak maaşlara mütedair 12 Şa’ban 1306 tarihli 5. madde-i musahhahasına müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 25 SAFER 1307
R 09 T.EVVEL 1305
M 21 EKİM 1889
1
6
458
1090
3 Rebiülevvel 1288 tarihli Me’murin Muhakemesi Nizamnamesi’ne müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 14 SAFER 1307
R 28 EYLÜL 1305
M 10 EKİM 1889
1
6
458
1091
Me’murin Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi’nin 12 Şaban 1306 tarihli 35. madde-i muaddelesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 03 R.EVVEL 1307
R 16 T.EVVEL 1305
M 28 EKİM 1889
1
6
458
1092
Memalik-i Şahane’de kav ve kibrit fabrikaları inşa’sı imtiyazına dair mukavelename
H 03 R.EVVEL 1307
R 16 T.EVVEL 1305
M 28 EKİM 1889
1
6
460
1093
10 Zilkade 1301 tarihli Girit Vilayeti Asakir-i Zabtiyesi Tekaüd Nizamnamesi’ni 16. maddesinin 3 ve 4. fıkralarını muaddel fıkra-i nizamiye
H 07 R.EVVEL 1307
R 20 T.EVVEL 1305
M 01 KASIM 1889
1
6
461
1094
Almanya İmparatoru ile mülakat-ı seniyye madalyası hakkında irade-i seniyye
H-…
R-…
M-…
1
6
462
1095
Girit ceziresinin ıslahına dair Şakir Paşa’ya yazılan emr-i ali
H 14 R.EVVEL 1307
R 27 T.EVVEL 1305
M 08 KASIM 1889
1
6
466
1096
Adana vilayetinde bir mensucat fabrikası inşa’sı imtiyazına dair mukavelename
H 14 R.EVVEL 1307
R 27 T.EVVEL 1305
M 08 KASIM 1889
1
6
468
1097
Selanik vilayetinde bir mensucat fabrikası inşa’sı imtiyazına dair mukavelename
H 26 R.EVVEL 1307
R 08 T.SANİ 1305
M 20 KASIM 1889
1
6
469
1098
Suriye’ye ve Memalik-i Şahane’nin cihet-i sairesine muhaceret eden Cezayirliler hakkında Fransa ile mümza i’tilafname
H 09 R.AHİR 1307
R 21 T.SANİ 1305
M 03 ARALIK 1889
1
6
471
1099
5 Recep 1301 tarihli Me’murin Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi’nin 30. madde-i muadelesi
H 15 R.EVVEL 1307
R 28 T.EVVEL 1305
M 09 KASIM 1889
1
6
471
1100
Gosina ve Bilave ahalisinin Karadağlı’ya giden arazilerinin hasılatının istihsali ve hududunun ta’yini hakkında irade
H 18 R.AHİR 1307
R 30 T.SANİ 1305
M 12 ARALIK 1889
1
6
476
1101
Üsküdar ve Kadı Karyesi Osmanlı Anonim Su Şirketi’nin nizamname-i dahilisi
H 17 R.AHİR 1307
R 29 T.SANİ 1305
M 11 ARALIK 1889
1
6
484
1102
Mekteb-i Tıbbıye-i Askeriye-i Şahane talebesinden iki sene birbirini müteakiben terfi-i sınıf edemeyenlerin askere alınması hakkında irade-i seniyye
H 22 R.AHİR 1307
R 04 K.EVVEL 1305
M 16 ARALIK 1889
1
6
486
1103
Üsera-yı zenciye ticaretinin men’ine dair kanun
H 13 C.EVVEL 1307
R 24 K.EVVEL 1305
M 05 OCAK 1890
1
6
488
1104
Vilayatta umur-ı maliyenin suret-i idaresi hakkında Mülkiyye ve Maliye Me’murlarının Vazife ve Derecatını Mübeyyin Nizamname
H 14 C.EVVEL 1307
R 25 K.EVVEL 1305
M 06 OCAK 1890
1
6
490
1105
19 Ramazan 1299 tarihli Resm-i Damga Kanunu’nun 22. maddesine müzeyyel fıkra-i kanuniye
H 21 C.EVVEL 1307
R 05 K.SANİ 1305
M 13 OCAK 1890
1
6
491
1106
Me’murin-i maliyenin irae edecekleri küfelanın ta’yin-i derecatı hakkında irade-i seniye
H 21 C.EVVEL 1307
R 05 K.SANİ 1305
M 13 OCAK 1890
1
6
491
1107
Dersaadet Ticaret Odası’nın teşkil ve vezaifine mütedair 6 safer 1296 tarihli nizamnamenin 7. madde-i muadelesi
H 28 C.EVVEL 1307
R 08 K.SANİ 1305
M 20 OCAK 1890
1
6
495
1108
Harç Ta’rifesinin 66 ve 67. maddeleri makamına kaim olmak üzere kaleme alınan fıkra-i nizamiye
H 01 RAMAZAN 1307
R 09 NİSAN 1306
M 21 NİSAN 1890
1
6
496
1109
Ceraim-i şahsiyeden dolayı Me’murin-i Mülkiyye hakkında mehakim-i adliyece tahkikat ve muhakematın suver-i icra’iyesine dair irade-i seniyye
H 11 C.AHİR 1307
R 21 K.SANİ 1305
M 02 ŞUBAT 1890
1
6
499
1110
İdadi mektepleri bulunan yerlerde Rüşdiye mekteplerinin lağvı ile tahsisatlarının Mekatib-i idadiye tahsisatına ilavesi hakkında irade-i seniyye
H 22 C.AHİR 1307
R 01 ŞUBAT 1305
M 13 ŞUBAT 1890
1
6
500
1111
Rumeli Şarki de Belveden ve Akarla kadar şirket-i iltisakiyeye inşa ettirilen şimendier hatt-ı umurunun muvakkaten Bulgaristan Hükümetine ihalesine dair mazbata
H 27 C.AHİR 1307
R 06 ŞUBAT 1305
M 18 ŞUBAT 1890
1
6
502
1112
Bank-ı Osmani’nin Hazine-i Celileden bakiye-i matlubu suret-i tesviyesine dair mukavelename
H 27 C.AHİR 1307
R 06 ŞUBAT 1305
M 18 ŞUBAT 1890
1
6
505
1113
Selanik şehrine su celbi hakkındaki 25 Şa’ban 1305 tarihli imtiyaz mukavelenamesinde anonim şirket teşkili için muayyen müddetin temdidi hakkında irade-i seniyye
H 28 C.AHİR 1307
R 07 ŞUBAT 1305
M 19 ŞUBAT 1890
1
6
506
1114
Ticaret muahedatının tecdidini müteakip dahili gümrük resminin lağvı hakkında irade-i seniyye
H 29 C.AHİR 1307
R 08 ŞUBAT 1305
M 20 ŞUBAT 1890
1
6
507
1115
Nefs- Şam ve Şam-Mezirp Tramvayına ait mukavelename
H 28 C.AHİR 1307
R 07 ŞUBAT 1305
M 19 ŞUBAT 1890
1
6
520
1116
Turuk-u muvaredenin amel-i mükellefe ile inşa’sı usulünün lağvı ile vilayatta tarh edilecek bedel-i nakdi hakkında irade-i seniyye
H 21 MUHARREM 1307
R 05 EYLÜL 1305
M 17 EYLÜL 1889
1
6
523
1117
Seferberlik Nizamnamesi
H 27 C.AHİR 1307
R 06 ŞUBAT 1305
M 18 ŞUBAT 1890
1
6
550
1118
Redif debboylarında istihdam edilecek efrad-ı askeriye hakkında nizamnamedir.
H 06 ŞA’BAN 1307
R 16 MART 1306
M 28 MART 1890
1
6
554
1119
Şam Tramvayları ücürat ta’rifesi
H 07 ŞA’BAN 1307
R 17 MART 1306
M 29 MART 1890
1
6
558
1120
Yafa-Kudüs-i Şerif Demiryolu Osmanlı Anonim Şirketi nizamname-i dahilisi suretidir.
H 10 ŞA’BAN 1307
R 20 MART 1306
M 01 NİSAN 1890
1
6
566
1121
Mülkiyye me’murin ve mensubininden yangın vesaireden musab olanlara mahsus ve taht-ı riyaseti mufahhama-i hazret-i padişahi de müteşekkil iane komisyon-ı aliisi nizamnamesidir.
H 13 ŞA’BAN 1307
R 23 MART 1306
M 04 NİSAN 1890
1
6
570
1122
Kaza kaymakamlarıyla nahiye ve tahrirat müdürleri İntihap Komisyonu’na mütedair 5 Safer 1306 tarihli Nizamnamesi’nin 14. madde-i musahhahası
H 10 ŞA’BAN 1307
R 20 MART 1306
M 01 NİSAN 1890
1
6
571
1123
Donanma-ı Hümayun’a alınacak sıbyan efradına ve bunlardan yetiştirilecek gediklilere dair nizamnamedir.
H 24 ŞA’BAN 1307
R 03 NİSAN 1306
M 15 NİSAN 1890
1
6
585
1124
Hey’et-i ithamiyelerin lağvı hakkında irade
H 24 ŞA’BAN 1307
R 03 NİSAN 1306
M 15 NİSAN 1890
1
6
586
1125
Badet-tanzimat tevarih-i muhtelife de istisna’ olunan evkafın ilga-ı istimaiyet ile A’şar’ın bedele rabtı hakkında
H 28 RECEP 1307
R 08 MART 1306
M 19 NİSAN 1890
1
6
587
1126
Bütçe ve muvazenesinin tanzimi hakkında mazbata ve iradat-ı seniyye
H 07 RAMAZAN 1307
R 15 NİSAN 1306
M 27 NİSAN 1890
1
6
599
1127
Hidiviyyet-i Mısriyye ile İngiltere Devleti beyninde münakid ticaret mukavelenamesi
H 26 ŞA’BAN 1307
R 05 NİSAN 1306
M 17 NİSAN 1890
1
6
607
1128
Tese’ülün men’ine dair nizamname
H 08 RAMAZAN 1307
R 16 NİSAN 1306
M 28 NİSAN 1890
1
6
609
1129
1881 senesi %5 faizli tahvilat-ı mümtazesi ile mübadeleten 1890 senesinde mevki-i tedavüle çıkarılan %4 faizli tahvilat-ı mümtaze ile Tahvilat-ı Osmaniye istikraz mukavelenamesi
H 21 RAMAZAN 1307
R 29 NİSAN 1306
M 11 MAYIS 1890
1
6
617
1130
Adapazarı’ndan Ankara demiryolu mevkif-i Tramvay hattı imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 24 RAMAZAN 1307
R 02 MAYIS 1306
M 14 MAYIS 1890
1
6
630
1131
Hayfa’dan Şam-ı Şerife ve Havran’a ve yine Akka’ya kadar demiryolu imtiyazına dair mukavele ve şartname
H-…
R-…
M-…
1
6
650
1132
Hamidiye Kağıt Fabrikası hakkında teşekkül eden Anonim Şirket-i Osmaniye nizamname-i dahilisi
H 15 ŞEVVAL 1307
R 23 MAYIS 1306
M 04 HAZİRAN 1890
1
6
659
1133
Selanik şehrine su celbi hakkındaki 25 Şaban 1305 tarihli imtiyaz mukavelenamesinde anonim şirket teşkili için muayyen müddetin tekrar temdidi hakkında irade
H 29 ŞEVVAL 1307
R 06 HAZİRAN 1306
M 18 HAZİRAN 1890
1
6
660
1134
Girit ceziresince mahsulat-ı sayfiyenin dahi zeytin gibi muamele-i tesdiyeye rabtı ve müteferriatı hakkında irade-i seniyye
H 02 ZİLKA’DE 1307
R 08 HAZİRAN 1306
M 20 HAZİRAN 1890
1
6
662
1135
Selanik’e tabi Pravişte Gölü ile ittisalindeki bataklıkların tathiri imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 16 ZİLKA’DE 1307
R 22 HAZİRAN 1306
M 04 TEMMUZ 1890
1
6
672
1136
Men’i esaret hakkında kaleme alınan sened-i umuminin Hükümet-i seniyye murahhası tarafından imzası hakkında mazbata
H 15 ZİLKA’DE 1307
R 21 HAZİRAN 1306
M 03 TEMMUZ 1890
1
6
674
1137
Karda hududunda mer’alar meselesinin hüsn-i hal ve fasl-ı için Erkan-ı Harb mirlivalarından Tahir Paşa’nın me’muriyeti hakkında irade
H 16 ZİLKA’DE 1307
R 22 HAZİRAN 1306
M 04 TEMMUZ 1890
1
6
676
1138
Brüksel Konferansı’nın sened-i umumisi
H 21 ZİLHİCCE 1307
R 27 TEMMUZ 1306
M 09 TEMMUZ 1890
1
6
703
1139
Şam ve Şuabatı Tramvay Anonim Şirketi nizamname-i dahilisi
H 26 ZİLHİCCE 1307
R 01 AĞUSTOS 1306
M 14 TEMMUZ 1890
1
6
711
1140
Memalik-i ecnebiye ma’mulatından celb olunacak alat ve edevat-ı ziraiyenin gümrük muafiyeti müddetinin temdidi hakkında irade-i seniyye
H 03 MUHARREM 1308
R 07 AĞUSTOS 1306
M 19 AĞUSTOS 1890
1
6
712
1141
Posta nizamname-i dahilisi ile ta’rife-i merbutasının bazı mevadd-ı muaddele ve müzeyyelesi
H 11 MUHARREM 1308
R 15 AĞUSTOS 1306
M 27 AĞUSTOS 1890
1
6
714
1142
İstisna’iyeti ilga olunan kurayı mevkufe A’şarının suret-i cibaiyet ile mütevelliler hesabatının usul-ı rü’yeti ve müteferriatı hakkında irade-i seniyye
H 12 MUHARREM 1308
R 16 AĞUSTOS 1306
M 28 AĞUSTOS 1890
1
6
717
1143
İdare-i Mahsusa Tekaüd Nizamnamesi
H 22 MUHARREM 1308
R 26 AĞUSTOS 1306
M 07 EYLÜL 1890
1
6
728
1144
Almanya İmparatorluğu ve Prusya Krallığı ile Devlet-i Aliye-i Osmaniye beyninde münakid ticaret ve seyr-ü sefain muahedesi
H 22 MUHARREM 1308
R 26 AĞUSTOS 1306
M 07 EYLÜL 1890
1
6
737
1145
Devlet-i Aliye-i Osmaniye ile Devlet-i İraniyye arasında akd olunan posta mukavelesi
H 30 MUHARREM 1308
R 03 EYLÜL 1306
M 15 EYLÜL 1890
1
6
741
1146
Taşra belediye kanunnamesine tezyil olmak üzere kaleme alınan fıkra-i kanuniye
H 30 MUHARREM 1308
R 03 EYLÜL 1306
M 15 EYLÜL 1890
1
6
742
1147
Ziraat Bankası Nizamnamesi’ne zeyl olmak üzere kaleme alınan mevadd-ı nizamiye
H 06 SAFER 1308
R 09 EYLÜL 1306
M 21 EYLÜL 1890
1
6
746
1148
Dersaadet Bankası nizamat-ı esasiyesince icra’ olunan ta’dilat
H 03 SAFER 1308
R 06 EYLÜL 1306
M 18 EYLÜL 1890
1
6
748
1149
Serseri mazanna-i su’ olan eşhas hakkında irade
H 03 SAFER 1308
R 06 EYLÜL 1306
M 18 EYLÜL 1890
1
6
751
1150
Selanik’de mezruatı duçar-ı hasar olan ahaliye tevzi’ olunacak ianeye dair ta’limat
H 06 SAFER 1308
R 09 EYLÜL 1306
M 21 EYLÜL 1890
1
6
753
1151
Vekalet-i devriye ile terhin veya vefaen ferağ olunup bil-müzayede satılan emlak ve arazinin icra’ dairelerince suret-i tahliye ve teslimi hakkında irade-i seniyye
H 10 SAFER 1308
R 13 EYLÜL 1306
M 25 EYLÜL 1890
1
6
755
1152
Harir kozası sergisi hey’et-i mümeyyizesinin suret-i teşkili ile vazife ve hareketlerini mübeyyin ta’limat
H 10 SAFER 1308
R 13 EYLÜL 1306
M 25 EYLÜL 1890
1
6
757
1153
Umur-ı me’murelerine müteallik ceraim-i müştereke erbabından vefat eden me’murin veresesi haklarında ikame olunacak hukuk-ı şahsiye davalarının merci-i rü’yeti hakkında irade-i seniyye
H 20 SAFER 1308
R 23 EYLÜL 1306
M 05 EKİM 1890
1
6
759
1154
Memalik- i Şahane’de kav ve kibrit fabrikaları inşa’sı imtiyazına mütedair 3 Rebiülevvel 1307 tarihli mukavelenamede anonim şirket teşkili için muayyen müddetin temdidine dair irade-i seniyye
H 24 SAFER 1308
R 27 EYLÜL 1306
M 09 EKİM 1890
1
6
760
1155
Selanik-Manastır demiryolu imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 26 SAFER 1308
R 29 EYLÜL 1306
M 11 EKİM 1890
1
6
760
1156
Ruhban ve hahamların usul-ı tahlifi hakkında fıkra-i nizamiye
H 12 R.EVVEL 1308
R 14 T.EVVEL 1306
M 26 EKİM 1890
1
6
783
1157
Altın imtiyaz madalyalarını zayi’ edenlere esmanı bil-istifa’ müceddeden diğerinin itası hakkında irade-i seniyye-i hususiye
H 27 R.EVVEL 1308
R 29 T.EVVEL 1306
M 10 KASIM 1890
1
6
784
1158
Seyyahine tercümanlık edenler hakkında nizamname
H 23 R.EVVEL 1308
R 25 T.EVVEL 1306
M 06 KASIM 1890
1
6
784
1159
Tellal ve Simsarlar Nizamnamesi’nin 4. maddesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 27 R.EVVEL 1308
R 29 T.EVVEL 1306
M 10 KASIM 1890
1
6
785
1160
Dersaadet Rıhtımları imtiyaz mukavele şartname ve ta’rifesi
H 27 C.AHİR 1306
R 16 ŞUBAT 1304
M 29 OCAK 1889
1
6
804
1161
Ahali yed’ine geçmiş olan esliha-i emiriyyenin toplattırılması hakkında meclis-i mahsus-ı vükela kararnamesi
H 19 R.AHİR 1308
R 20 T.SANİ 1306
M 02 ARALIK 1890
1
6
806
1162
Gümrük antrepolarına ve muamelatına dair nizamname
H 27 R.EVVEL 1308
R 29 T.EVVEL 1306
M 10 KASIM 1890
1
6
814
1163
İzmir rıhtımlarının hükümet-i seniyye hesabına olarak iştira ve işletilmesi hakkında imtiyaz mukavelenamesi
H 21 R.AHİR 1308
R 22 T.SANİ 1306
M 04 ARALIK 1890
1
6
816
1164
Devlet-i Aliye rüsumat emanet-i celilesi ile Mısır gümrükleri beyninde hasıl olan suret-i tesviyedir.
H 21 R.AHİR 1308
R 22 T.SANİ 1306
M 04 ARALIK 1890
1
6
819
1165
Eşya-yı ecnebiye için i’ta’ olunacak reftiyeler ile eşya-yı dahiliye için verilecek şehadetnamelere dair nizamname
H 27 R.AHİR 1308
R 28 T.SANİ 1306
M 10 ARALIK 1890
1
6
822
1166
Hilaf-ı memnuiyet getirilip derdest ile i’tak olunan üsera-yı zenciye temin-i ihtiyacatı hakkında mazbata
H 25 R.AHİR 1308
R 26 T.SANİ 1306
M 08 ARALIK 1890
1
6
822
1167
Maadin Nizamnamesi’nin 23. maddesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 18 C.EVVEL 1308
R 18 K.EVVEL 1306
M 30 ARALIK 1890
1
6
824
1168
Nümunehane-i Osmani nizamnamesidir.
H 19 C.EVVEL 1308
R 19 K.EVVEL 1306
M 31 ARALIK 1890
1
6
827
1169
Nüfus ve mürur nizamnameleri vechiyle ceza-i nakdi itasından imtina edenlerin has ile mücazatına dair mazbata
H 01 C.AHİR 1308
R 31 K.EVVEL 1306
M 12 OCAK 1891
1
6
829
1170
Cebel-i Lübnan’da vaki’ Nehr-i İbrahim Anonim Su Şirketi nizamname-i dahilisidir.
H 08 C.AHİR 1308
R 07 K.SANİ 1306
M 19 OCAK 1891
1
6
837
1171
İcra’ Kanunu’nun 39. maddesine 2 Şubat 1299 tarihinde tezyil olunan fıkraya zeylen kaleme alınan fıkra-i kanuniye
H 08 C.AHİR 1308
R 07 K.SANİ 1306
M 19 OCAK 1891
1
6
837
1172
Selanik-Manastır Osmanlı demiryolu Şirketi’nin nizamname-i dahilisidir.
H 10 C.AHİR 1308
R 09 K.SANİ 1306
M 21 OCAK 1891
1
6
846
1173
Selanik Osmanlı Anonim Su Şirketi nizamname-i dahilisi
H 23 C.AHİR 1308
R 22 K.SANİ 1306
M 03 ŞUBAT 1891
1
6
854
1174
Rum Patrikhanesi’nin imtiyazat-ı kadime-i mezhebiyesinin idame-i mahfuziyeti hakkında 22 Cemaziyelahir 1308 tarihli irade-i seniyye mübelliğ tahrirat-ı umumiyye
H 21 C.AHİR 1308
R 20 K.SANİ 1306
M 01 ŞUBAT 1891
1
6
857
1175
Mudanya-Bursa demiryolu imtiyaz mukavele ve şartnamesi.
H 25 C.AHİR 1308
R 24 K.SANİ 1306
M 05 ŞUBAT 1891
1
6
881
1176
Men’i harik tedabirini havi nizamname
H GURRE-İ RECEP 1308
R 29 K.SANİ 1306
M 10 ŞUBAT 1891
1
6
882
1177
Bandırma-Konya demiryolu imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 03 RECEP 1308
R 31 K.SANİ 1306
M 12 ŞUBAT 1891
1
6
908
1178
İcar ve İsticar Mukavelenamelerine kefalet-i mutazammın yazılacak hamiş ve zahriyyelere yapıştırılacak pullar hakkında
H 07 RECEP 1308
R 04 ŞUBAT 1306
M 16 ŞUBAT 1891
1
6
910
1179
Kura-ı mevkufe bedelatının tenzil olunan nısıflarının iadesi hakkında
H 07 RECEP 1308
R 04 ŞUBAT 1306
M 16 ŞUBAT 1891
1
6
914
1180
Evkaf-ı mazbutaya merbut kura ve mezari A’şarının Hazine-i Maliyece suret-i cibayet ve tesviye bedelatı hakkında irade-i seniyye
H 12 RECEP 1308
R 09 ŞUBAT 1306
M 21 ŞUBAT 1891
1
6
918
1181
Nazari ve ameli Hamidiye Ziraat Mektebleri nizamnamesi
H 12 RECEP 1308
R 09 ŞUBAT 1306
M 21 ŞUBAT 1891
1
6
923
1182
Midilli Bankası nizamname-i dahilisi
H 19 RECEP 1308
R 16 ŞUBAT 1306
M 28 ŞUBAT 1891
1
6
932
1183
Asakir-i Zabtiyenin vezaif-i mülkiyeleri hakkındaki ta’limatın 8. maddesi ile madde-i mezkurenin 22 Şevval 1287 tarihli zeyli makamına kaim madde-i nizamiye
H 21 RECEP 1308
R 18 ŞUBAT 1306
M 02 MART 1891
1
6
933
1184
Bir müddet hal-i muttaliyette kalan Takvim-i Vakayi’nin tekrar intişarı hakkında irade-i seniyye
H 24 RECEP 1308
R 21 ŞUBAT 1306
M 05 MART 1891
1
6
936
1185
Vardar nehri mecrasının tathiri imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 05 ŞA’BAN 1308
R 04 MART 1307
M 16 MART 1891
1
6
949
1186
Resm-i Damga Kanunu’nun 12. maddesine tezyil edilmek üzere kaleme alınan fıkra-i nizamiye
H 05 ŞA’BAN 1308
R 04 MART 1307
M 16 MART 1891
1
6
949
1187
Mülga Menafi’ sandıklarından Ziraat Bankası’na evir olunup da kefalet-i mutazammın hamiş ve zahirlerine pul yapıştırılmamış olan senedattan ceza-i nakdi alınmaması hakkında irade-i seniyye-i hususiye
H 15 ŞA’BAN 1308
R 14 MART 1307
M 26 MART 1891
1
6
952
1188
Rütbe-i seniyye ile nişan-ı alilerin ashab-ı tevcih ve itasının daire-i tefrişata kayd ve rüus ve beratlara badedderc i’lanı hakkında irade-i seniyye-i hususiye
H 27 ŞA’BAN 1308
R 26 MART 1307
M 07 NİSAN 1891
1
6
953
1189
Tasfiye-i Düyun Tahvilatı’nın başa baş kabulü için muayyen olan müddetin 1307 senesi Şubat’ı nihayetine kadar temdidi hakkında irade-i seniyye
H 05 RAMAZAN 1308
R 02 NİSAN 1307
M 14 NİSAN 1891
1
6
955
1190
İran mahsulünden Devlet-i Aliye-i Osmaniye memalikine getirilen tönbekiden %75 kuruş gümrük resmi alınmak esası üzerine beyn-ed-devleteyn tanzim ve teati olunan 2 Şubat 95 tarihli kararname ahkamı icabunca ba irade-i seniyye tanzim olunmuş olan ta’rife müddet-i münkazi’ye olmakla bu kere yeniden tanzim olunan ta’rifedir.
H 26 RAMAZAN 1308
R 23 NİSAN 1307
M 05 MAYIS 1891
1
6
956
1191
Murabahacılarla iğfal eyledikleri eşhas beyninde zuhur eden deavi ve muhakematta faizin hadd-i nizamiyi tecavüz ettirmemesi hakkında irade
H 12 RAMAZAN 1308
R 09 NİSAN 1307
M 21 NİSAN 1891
1
6
956
1192
Hocabey’den Dersaadet’e mümtedd olan kablo vasıtasıyla teati kılınan muhaberata dair Saltanat-ı Seniyye ile Rusya devleti Telgraf İdareleri ve Beaksi Telgraf Kumpanyası beyninde akdedilen kararname-i mahsus.
H 14 RAMAZAN 1308
R 11 NİSAN 1307
M 23 NİSAN 1891
1
6
957
1193
Edirne vilayeti dahilinde bulunan devair-i belediye meclisine sulh vazifesinin havalesi hakkında irade-i seniyye
H 19 RAMAZAN 1308
R 16 NİSAN 1307
M 28 NİSAN 1891
1
6
958
1194
Memalik-i ecnebiyeden getirilen maden sularının tasdik-i halisiyetleri için şişe ve kaplarına 5 paralık kontrol ilsakı hakkında irade-i seniyye
H 25 RAMAZAN 1308
R 22 NİSAN 1307
M 04 MAYIS 1891
1
6
961
1195
Liyakat Madalyası Nizamnamesi
H 25 RAMAZAN 1308
R 22 NİSAN 1307
M 04 MAYIS 1891
1
6
962
1196
Ziraat Bankası şube me’murları ile rüesa,aza ve ketebesine verilecek adat hakkında irade-i seniyye
H 28 RAMAZAN 1308
R 25 NİSAN 1307
M 07 MAYIS 1891
1
6
963
1197
4 Şa’ban 1284 tarihli mukavelenameye 4. zeyl olmak üzere tanzim olunan mukavele-i munzama
H 08 ŞEVVAL 1308
R 05 MAYIS 1307
M 17 MAYIS 1891
1
6
966
1198
Ereğli’de Kozlu mevkiinde inşa edilecek liman hakkında ferman-ı ali
H 09 ŞEVVAL 1308
R 06 MAYIS 1307
M 18 MAYIS 1891
1
6
967
1199
Beyrut-Şam Tramvayı imtiyaz mukavele şartnamesi
H 12 ŞEVVAL 1308
R 09 MAYIS 1307
M 21 MAYIS 1891
1
6
986
1200
Payitaht-ı saltanat-ı seniyyenin büyük caddeleri ile Kağıthane yolunun sakyi hakkında su şirketi ile münakid mukavelename
H 09 ŞEVVAL 1308
R 06 MAYIS 1307
M 18 MAYIS 1891
1
6
986
1201
Dersaadet Bankası nizamnamesi 15. maddesinin 21 Cemaziyelahir 1292 tarihli fıkra-i müzeyyelesini muaddel fıkra ile 33. maddesinin 1 ve 2. fıkarat-ı muadelesi
H 07 R.AHİR 1308
R 08 T.SANİ 1306
M 20 KASIM 1890
1
6
990
1202
Hamidiye süvari alaylarına dair kanunname
H 24 ŞEVVAL 1308
R 21 MAYIS 1307
M 02 HAZİRAN 1891
1
6
999
1203
 Harcırah Kararnamesi’nin 6. maddesi makamına kaim olmak ve hükmü 28 Zilhicce 1301 ve 6 Teşrinisani 1300 tarihinden itibaren mer’iyy-ül-icra tutulmak üzere ta’diln kaleme alınan madde-i nizamiye
H 29 ZİLKA’DE 1308
R 24 HAZİRAN 1307
M 06 TEMMUZ 1891
1
6
1000
1204
Poliçeci esnafından alınacak vesika ruhsatiyesinden %10’unun lonca odalarına terki hakkında irade-i seniyye
H 21 ZİLHİCCE 1308
R 16 TEMMUZ 1307
M 28 TEMMUZ 1891
1
6
1001
1205
Mühendishane-i Berri-i Hümayun sınıf-ı harbiyesinin usul-ı tedrisiyelerine dair teşrihat ve izahatlı yeni programdır.
H 21 ZİLHİCCE 1308
R 16 TEMMUZ 1307
M 28 TEMMUZ 1891
1
6
1009
1206
Kadıköy ve Üsküdar ile Boğaziçi’nin Anadolu cihetinin havagazıyla tenviri imtiyazına dair mukavelename
H 01 MUHARREM 1309
R 26 TEMMUZ 1307
M 07 AĞUSTOS 1891
1
6
1018
1207
Mudanya-Bursa Demiryolları Osmanlı Anonim Şirketi nizamname-i dahilisi
H 03 MUHARREM 1309
R 28 TEMMUZ 1307
M 09 AĞUSTOS 1891
1
6
1027
1208
Osmanlı Kibrit Şirketi nizamname-i dahilisi
H 08 MUHARREM 1309
R 02 AĞUSTOS 1307
M 14 AĞUSTOS 1891
1
6
1035
1209
Venedik’de manastır rahipleri ile taht-ı idaredeki mektep şakirdanının tabiiyet-i Osmaniye tezakir harçlarının affına dair mazbata.
H 14 MUHARREM 1309
R 08 AĞUSTOS 1307
M 20 AĞUSTOS 1891
1
6
1036
1210
Evkaf-ı mülhakaya merbut kura ve arazi bedelat-ı öşriyesi için verilen ale-l-hesapların tezyidi hakkında mazbata
H 18 MUHARREM 1309
R 12 AĞUSTOS 1307
M 24 AĞUSTOS 1891
1
6
1038
1211
Ebniye Kanunu
H 22 MUHARREM 1309
R 16 AĞUSTOS 1307
M 28 AĞUSTOS 1891
1
6
1054
1212
Yemen vilayetince me’murin muhakematının ve Hazine ile mültezimin ve müteahhidin ve küfela beyninde mütehaddis deavinin Meclis-i idare de rü’yeti ve A’şar bedelat-ı tekasitinin suret-i istifa’sı hakkında irade-i seniyye
H 06 SAFER 1309
R 30 AĞUSTOS 1307
M 11 EYLÜL 1891
1
6
1057
1213
Eren ve Merdiven köyleri ahalisinin dahi askere alınmaları hakkında
H 29 MUHARREM 1309
R 23 AĞUSTOS 1307
M 04 EYLÜL 1891
1
6
1057
1214
Dersaadet Bankası Nizamnamesi’nin 15 ve 20. maddesi
H 11 SAFER 1309
R 04 EYLÜL 1307
M 16 EYLÜL 1891
1
6
1059
1215
Menderes nehrinin tathiri ile seyr-i sefaine salih bir hale ifrağı imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H-…
R-…
M-…
1
6
1074
1216
Ahz-ı asker Komisyonu azasından vazifesini suisti’mal edenler aleyhindeki deavinin Divan-ı Harblerde rü’yeti ve müteferriatı hakkında irade-i seniyye
H 19 SAFER 1309
R 12 EYLÜL 1307
M 24 EYLÜL 1891
1
6
1075
1217
Talak ve vefeyat vukuatını ihbara bir müddet ta’yini hakkında irade-i seniyye
H 21 SAFER 1309
R 14 EYLÜL 1307
M 26 EYLÜL 1891
1
6
1078
1218
Tahvilat-ı Osmaniye’nin esham ve mukataat ve istikraz-ı dahili tahvilatı ile mübadelesi için ta’yin olunan müddet hakkında irade-i seniyye
H 21 SAFER 1309
R 14 EYLÜL 1307
M 26 EYLÜL 1891
1
6
1079
1219
Şimendifer katarlarının muhafazasına me’mur jandarma zabitan ve neferatı ile emsalinin yevmiyeleri hakkında irade-i seniyye
H 25 SAFER 1309
R 18 EYLÜL 1307
M 30 EYLÜL 1891
1
6
1080
1220
Demiryolu ile nakl olunacak emtia-i ticariye ile yolcu eşyası hakkında gümrükçe olunacak muameleye dair nizamname
H 24 SAFER 1309
R 18 EYLÜL 1307
M 29 EYLÜL 1891
1
6
1105
1221
Babıali İstatistik Encümeni Nizamnamesi
H 07 R.EVVEL 1309
R 29 T.EVVEL 1307
M 11 EKİM 1891
1
6
1107
1222
Kambiyo ve Esham Şirket-i Osmaniyesi nizamname-i dahilisinin ta’dil olunan mevaddı
H 01 R.AHİR 1309
R 23 T.EVVEL 1307
M 04 KASIM 1891
1
6
1108
1223
Vilayat defterdarları ile elviye muhasebecilerinin Tekaüd Sandığı aidatını vermedikçe me’muriyete ta’yin olunmamalarına dair irade-i seniyye
H 29 R.EVVEL 1309
R 21 T.EVVEL 1307
M 04 KASIM 1891
1
6
1109
1224
Bekçi ve kolcuların silah taşımalarına mezuniyet itasına dair irade-i seniyye
H 18 R.EVVEL 1309
R 10 T.EVVEL 1307
M 22 EKİM 1891
1
6
1110
1225
Gümrük Nizamname-i Umumisi
H 25 R.EVVEL 1309
R 17 T.EVVEL 1307
M 29 EKİM 1891
1
6
1134
1226
Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi’nin 2. faslının Darulmuallimin hakkında mevaddını ta’dil eden nizamname
H 23 R.EVVEL 1309
R 15 T.EVVEL 1307
M 27 EKİM 1891
1
6
1134
1227
Zabıta-i Saydiye Nizamnamesi’nin ta’dilen kaleme alınan 33. maddesi
H 25 R.EVVEL 1309
R 17 T.EVVEL 1307
M 29 EKİM 1891
1
6
1139
1228
Polislerin terfi’ hakkında irade-i seniyye
H 06 R.AHİR 1309
R 28 T.EVVEL 1307
M 09 KASIM 1891
1
6
1140
1229
Trabzon vilayetinde Yumra nahiyesinde Şane Maden Suyu imtiyaz mukavelenamesi
H 19 R.AHİR 1309
R 10 T.SANİ 1307
M 22 KASIM 1891
1
6
1143
1230
Havran Tramvayı müddet-i imtiyaziyesinin 99 seneye bil-iblağ Beyrut Tramvay Şirketi ile birleştirilmesi hakkında irade-i seniyye
H 04 C.AHİR 1309
R 24 K.EVVEL 1307
M 05 OCAK 1892
1
6
1145
1231
Mekteb-i Mülkiyye Nizamnamesi
H 27 C.EVVEL 1309
R 17 K.EVVEL 1307
M 29 ARALIK 1891
1
6
1149
1232
Me’murin-i Mülkiyye ma’zulin maaşlarına dair kararname
H 04 C.AHİR 1309
R 24 K.EVVEL 1307
M 05 OCAK 1892
1
6
1149
1233
Bu kere şerefsadr olan irade-i seniyye-i hazret-i padişahi mantuk-i celiline tevfikan ittihaz olunacak kararı mübeyyin kararnamedir.
H 10 C.AHİR 1309
R 30 K.EVVEL 1307
M 11 OCAK 1892
1
6
1150
1234
Esnaf kaleminin suret-i teşkil ve vezaifini mübeyyin ta’limat.
H 15 C.AHİR 1309
R 04 K.SANİ 1307
M 16 OCAK 1892
1
6
1155
1235
Girit mehakim-i adliyesinin ıslah-ı teşkilatına dair nizamname
H 15 C.AHİR 1309
R 04 K.SANİ 1307
M 16 OCAK 1892
1
6
1168
1236
Girit vilayeti dava vekilleri hakkında nizamname
H 09 RECEP 1309
R 27 K.SANİ 1307
M 08 ŞUBAT 1892
1
6
1175
1237
Anonim maden şirketlerinin teşkil-i muamelatının teshil-i lüzumuna dair mazbata
H 18 RECEP 1309
R 05 ŞUBAT 1307
M 17 ŞUBAT 1892
1
6
1177
1238
Erkan ve ümera ve zabitan-ı askeriye ailesine tahsis olunacak maaşlara dair Nizamnamesi’nin 5. maddesinin tashih olunan 1. fıkrası
H 18 RECEP 1309
R 05 ŞUBAT 1307
M 17 ŞUBAT 1892
1
6
1178
1239
Devair-i Askeriyede Müstahdem Me’murin ve Ketebe-i Mülkiyye Tekaüd Nizamnamesi’nin tashih olunan 21. maddesi
H 18 RECEP 1309
R 05 ŞUBAT 1307
M 17 ŞUBAT 1892
1
6
1179
1240
İnfak-ı eytam ve Eramil-i Rical-i İlmiye Nizamnamesi’nin tashih olunan 19. maddesi
H 18 RECEP 1309
R 05 ŞUBAT 1307
M 17 ŞUBAT 1892
1
6
1179
1241
Mülkiye Tekaüd Nizamnamesi’nin tashih olunan 35. maddesi
H 07 ŞA’BAN 1309
R 24 ŞUBAT 1307
M 07 MART 1892
1
6
1180
1242
4 Şa’ban 1297 tarihli Girit Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiye Kanunu’nun bazı mevadd-ı muaddelesi
H 23 ŞA’BAN 1308
R 22 MART 1307
M 03 NİSAN 1891
1
6
1203
1243
Meskukat-ı Osmaniye darb ücreti hakkında irade-i seniyye
H 12 RAMAZAN 1309
R 29 MART 1308
M 10 NİSAN 1892
1
6
1203
1244
Meskukat-ı Osmaniye darb ücretinin tenzili hakkında irade-i seniyye
H 06 ŞEVVAL 1309
R 22 NİSAN 1308
M 04 MAYIS 1892
1
6
1204
1245
Yeniden veya tahvil ve ilave ilave-i me’muriyet suretiyle ta’yin olunacak ziraat müfettişlerine harcırah itası hakkında irade-i seniyye
H 08 ŞEVVAL 1309
R 24 NİSAN 1308
M 06 MAYIS 1892
1
6
1205
1246
İzmir mülhakatından Alaçatı,Foça-i Cedid ve Nif ,Karaburun nahiyelerinde ziraat sandıklarından akçe istikraz edenlerden alınacak rüsum-ı kaydiyenin %2’ye iblağı hakkında irade-i seniyye
H 17 ŞEVVAL 1309
R 03 MAYIS 1308
M 15 MAYIS 1892
1
6
1206
1247
Harir kozası müsabakası hey’et-i mümeyyizesinin suret-i teşkili ile vazife ve hareketlerini mübeyyin ta’limat
H 18 ŞEVVAL 1309
R 04 MAYIS 1308
M 16 MAYIS 1892
1
6
1209
1248
Hayvanat resminin ilgası ile Dersaadette sarf edilen nallardan kema-fi-s-sabık damga resmi istihsali hakkında irade-i seniyye
H 18 ŞEVVAL 1309
R 04 MAYIS 1308
M 16 MAYIS 1892
1
6
1209
1249
Ebniye nizamname-i atiki vechiyle muamele olunmasına dair irade-i hususiye
H 05 ZİLKA’DE 1309
R 20 MAYIS 1308
M 01 HAZİRAN 1892
1
6
1210
1250
Osmanlı Sigorta Şirketi umumiyyesi nizamnamesi
H 08 ZİLKA’DE 1309
R 23 MAYIS 1308
M 04 HAZİRAN 1892
1
6
1221
1251
Ziraat Bankası Nizamnamesi’ne tezyil edilen 30 Muharrem 1308 ve 3 Eylül 1306 tarihinde neşr olunan mevadd-ı nizamiyeye tezyil olunacak madde-i nizamiye
H 18 ZİLKA’DE 1309
R 02 HAZİRAN 1308
M 14 HAZİRAN 1892
1
6
1222
1252
Girit ceziresi mahakimine mahsus Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu’nun bazı maddelerini ta’dilen kaleme alınan mevadd-ı kanuniye
H 19 ZİLKA’DE 1309
R 03 HAZİRAN 1308
M 15 HAZİRAN 1892
1
6
1247
1253
Ceza Kanunu’nun 58. madde-i muaddelesine tezyil olunmak üzere kaleme alınan fıkra-i kanuniye
H 19 ZİLKA’DE 1309
R 03 HAZİRAN 1308
M 15 HAZİRAN 1892
1
6
1247
1254
Matbaalar Nizamnamesi’nin 29. maddesine kaim olmak üzere ta’dilen kaleme alınan madde-i nizamiye
H 21 ZİLKA’DE 1309
R 05 HAZİRAN 1308
M 17 HAZİRAN 1892
1
6
1248
1255
Asakir-i Şahane ile ahali beyninde zuhur edecek deavinin ta’yin-i merci’ ve suret-i rü’yeti hakkında Şuray-ı Devlet Tanzimat Dairesi mazbatası
H 25 ZİLKA’DE 1309
R 09 HAZİRAN 1308
M 21 HAZİRAN 1892
1
6
1252
1256
A’şar Nizamnamesi’nin 8. maddesi makamına kaim olmak üzere kaleme alınan madde-i nizamiye
H 28 ZİLKA’DE 1309
R 12 HAZİRAN 1308
M 24 HAZİRAN 1892
1
6
1253
1257
Tahsil-i Emval Nizamnamesi’nin 25. maddesi makamına kaim olmak üzere ta’dilen kaleme alınan madde-i nizamiye
H 28 ZİLKA’DE 1309
R 12 HAZİRAN 1308
M 24 HAZİRAN 1892
1
6
1254
1258
Kıbrıs ceziresinin fazla-i varidatı olarak İngiltere tarafından Saltanat-ı Seniyeye verilecek mebaliğ-i seneviyenin miktarı hakkında irade-i seniyye
H 02 ZİLHİCCE 1309
R 16 HAZİRAN 1308
M 28 HAZİRAN 1892
1
6
1256
1259
Dersaadet de güşad edilecek aşiret mektebinin şerait-i tesisi hakkında irade-i seniyye
H 24 ZİLHİCCE 1309
R 08 TEMMUZ 1308
M 20 TEMMUZ 1892
1
6
1258
1260
A’şar Nizamnamesi’nin 39. maddesine müzeyyel fıkarat-ı nizamiye
H 09 ZİLHİCCE 1309
R 23 HAZİRAN 1308
M 05 TEMMUZ 1892
1
6
1259
1261
Divan-ı harblerce mahkum olan jandarma ve zabtiye zabitan ve efradından sülüsan-ı müddet mahkumelerini ikmal edenlerin dahi aff-ı aliye mazhariyetleri hakkında
H 14 ZİLHİCCE 1309
R 28 HAZİRAN 1308
M 10 TEMMUZ 1892
1
6
1260
1262
Hıtta-i Irakiyede canib-i miriden mazbut arazi hakkında hakk-ı karar davasının adem-i istima’ ve arazi-i mahlulenin suret-i teffizi hakkında irade-i seniyye
H 17 ZİLHİCCE 1309
R 01 TEMMUZ 1308
M 13 TEMMUZ 1892
1
6
1262
1263
Menafi’ sandıklarından Ziraat Bankası’na devir olunan matlubat-ı Atika faizleri hakkında irade
H 29 ZİLHİCCE 1309
R 13 TEMMUZ 1308
M 25 TEMMUZ 1892
1
6
1265
1264
Me’murin-i Mülkiyye Ma’zuliyet Maaşı Kararnamesi’nin 8. maddesine müzeyyel fıkra-i kanuniye
H 29 ZİLHİCCE 1309
R 13 TEMMUZ 1308
M 25 TEMMUZ 1892
1
6
1265
1265
Aşiret Mektebi Nizamnamesi
H 29 ZİLHİCCE 1309
R 13 TEMMUZ 1308
M 25 TEMMUZ 1892
1
6
1268
1266
Almanya İmparatoru ile milakat-ı seniyye madalyası hakkında irade-i seniyye
H SELH-İ ZİLHİCCE 1309
R 13 TEMMUZ 1308
M 25 TEMMUZ 1892
1
6
1268
1267
Yemen fütühatı madalyası nizamnamesi
H 30 ZİLHİCCE 1307
R 04 AĞUSTOS 1306
M 16 AĞUSTOS 1890
1
6
1269
1268
Girit ceziresi mahakim-i adliyesine mahsus Harç Ta’rifesi
H15 RAMAZAN 1310
R 21 MART 1309
M 02 NİSAN 1893
1
6
1274
1269
İdare-i Askeriye Nizamnamesi’nin harcırah faslına zeylen kaleme alınan mevadd-ı nizamiye
H 08 R.EVVEL 1310
R 18 EYLÜL 1308
M 30 EYLÜL 1892
1
6
1275
1270
Kaza kaymakamlarıyla nahiye ve tahrirat müdürlerinin intihap ve ta’yinine me’mur komisyonun vazifesine dair nizamname
H 13 R.EVVEL 1310
R 23 EKİM 1308
M 05 EKİM 1892
1
6
1280
1271
Memalik-i Şahane duhanları müşterek-ül menfa’ Reji İdaresi’nin nizamname-i aslisine tezyil olunmak üzere kaleme alınan mevadd-ı nizamiye
H 18 R.EVVEL 1310
R 28 EKİM 1308
M 10 EKİM 1892
1
6
1281
1272
1. ve 4. ve 6. devair-i belediye dahilinde vaki’ bazı cadde ve sokakların sulattırılması hakkındaki 18 Şevval 1308 tarihli mukavelenameye madde-i munzama
H 20 R.EVVEL 1310
R 30 EYLÜL 1308
M 12 EKİM 1892
1
6
1282
1273
Çekirge ta’limatının 8. maddesine kaim olmak üzere kaleme alınan madde
H 06 R.EVVEL 1310
R 16 EYLÜL 1308
M 28 EYLÜL 1892
1
6
1282
1274
Zabtiye jandarma efradından hizmet esnasında vefat edenlerin eytam ve eramiline Askeri Tekaüd Kanunu’na tevfikan maaş tahsisi hakkında irade-i seniyye
H 22 R.EVVEL 1310
R 02 T.EVVEL 1308
M 14 EKİM 1892
1
6
1283
1275
Tasfiye-i Düyun Tahvilatı’nın takas ve mahsub suretiyle ifa ve istifa’sı ve başa baş kabulü müddetinin 1308 Şubat’ı nihayetine kadar temdidi hakkında irade-i seniyye
H 22 R.EVVEL 1310
R 02 T.EVVEL 1308
M 14 EKİM 1892
1
6
1286
1276
Ebniye-i emiriye ve vakfiye inşaat ve tamiratına mütedair nizamnamenin 14. maddesi
H 25 R.AHİR 1310
R 04 T.SANİ 1308
M 17 EKİM 1892
1
6
1287
1277
Tahlisiye Madalyası Nizamnamesi
H 09 C.EVVEL 1310
R 17 T.SANİ 1308
M 29 KASIM 1892
1
6
1288
1278
Jandarma ve askeri zabtiye zabitanından açığa çıkanların suret-i terkini ve kayıtları ile icra’-yı tekaüdleri hakkında irade-i seniyye
H 15 C.EVVEL 1310
R 23 T.SANİ 1308
M 05 ARALIK 1892
1
6
1290
1279
Girit ceziresinde müstahdem Memurin-i Mülkiyye tekaüd kararnamesi ahkamından müstefid edilmeleri hakkında irade-i seniyye
H 18 C.EVVEL 1310
R 26 T.SANİ 1308
M 08 ARALIK 1892
1
6
1294
1280
Ziraat İdare-i Umumiyyesine merbut hey’et-i fenniyenin suret-i teşkil ve vezaifini mübeyyin nizamname
H 02 C.EVVEL 1309
R 22 T.SANİ 1307
M 22 KASIM 1892
1
6
1296
1281
Memalik-i Mahrusa-i Şahane’ye ecnebi tönbekisinin inhisar suretiyle ithal ve füruhtu için teşekkül eden şirketle akd olunan mukavelename
H 22 C.EVVEL 1310
R 30 T.SANİ 1308
M 12 ARALIK 1892
1
6
1303
1282
Harç Ta’rifesi’nin 87. maddesine müzeyyel fıkra-i kanuniye
H 03 C.AHİR 1310
R 11 K.EVVEL 1308
M 23 ARALIK 1892
1
6
1303
1283
Bedel-i öşürleri dun olan çiftlikler meraları bedel-i öşürlerinin suret-i istifa’sı hakkında irade-i seniyye
H 07 C.AHİR 1310
R 15 K.EVVEL 1308
M 27 ARALIK 1892
1
6
1304
1284
Ceza Kanunu’nun 157. madde-i muaddelesi
H 15 C.AHİR 1310
R 23 K.EVVEL 1308
M 04 OCAK 1893
1
6
1304
1285
Ceza davalarında alınacak borçlar ile ol babda Devletçe ihtiyar olunan masariften zimmetinde kalan mebaliğin suret-i tahsili hakkında irade-i seniyye
H 16 C.AHİR 1310
R 24 K.EVVEL 1308
M 05 OCAK 1893
1
6
1306
1286
Zabıta-i Sıhhıye-i Hayvaniye Nizamname-i umumisinin neşrine kadar muvakkat olup şimdilik Hüdavendigar vilayetinde mevki-i tecrübeye konulmak üzere kaleme alınan ta’limat
H 20 C.AHİR 1310
R 28 K.EVVEL 1308
M 09 OCAK 1893
1
6
1310
1287
Asakir-i Zabtiyenin vezaif-i mülkiyelerine dair olan ta’limatın 8. maddesi ile madde-i mezkureye 22 Şevval 1287 tarihinde tezyil edilen fıkra makamına kaim madde-i nizamiye
H 10 RECEP 1310
R 16 K.SANİ 1308
M 28 OCAK 1893
1
6
1311
1288
Girit Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiye Kanunu’nun 230,254,256,258. mevadd-ı muaddelesi
H 17 RECEP 1310
R 23 K.SANİ 1308
M 04 ŞUBAT 1893
1
6
1312
1289
Eskişehir-Konya ve Ankara-Kayseri demiryolları imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 26 RECEP 1310
R 01 ŞUBAT 1308
M 13 ŞUBAT 1893
1
6
1337
1290
Mahsulat-ı dahiliyeden olan hınta ve dakikin dahili gümrük resminin ilgası hakkında
H 28 RECEP 1310
R 03 ŞUBAT 1308
M 15 ŞUBAT 1893
1
6
1338
1291
Dersaadet emlak vergisinin tahsili hakkında nizamname
H 05 ŞA’BAN 1310
R 10 ŞUBAT 1308
M 22 ŞUBAT 1893
1
6
1340
1292
İzmir-Kasaba demiryolu ile temdid-i imtiyaz mukavele ve şartnamesi
H 08 ŞA’BAN 1310
R 13 ŞUBAT 1308
M 25 ŞUBAT 1893
1
6
1366
1293
Tahlisiye Madalyası’na hamil olanların vefatında istirdat olunmayıp beray-ı hıfz varislerine terki hakkında
H 09 ŞA’BAN 1310
R 14 ŞUBAT 1308
M 26 ŞUBAT 1893
1
6
1367
1294
Usul-ı İntihab-ı Me’murin-i Adliyye Kanunu’na tezyil edilmek üzere kaleme alınan mevadd-ı kanuniye
H 09 ŞA’BAN 1310
R 14 ŞUBAT 1308
M 26 ŞUBAT 1893
1
6
1368
1295
Amele Nizamname-i Dahilisi
H 20 ŞA’BAN 1310
R 25 ŞUBAT 1308
M 09 MART 1893
1
6
1377
1296
Şirket-i umumiyye-i Osmaniye nizamname-i dahilisinin 56. makamına kaim olmak üzere tashihen kaleme alınan madde-i nizamiye
H 05 RAMAZAN 1310
R 11 MART 1309
M 23 MART 1893
1
6
1377
1297
Resm-i Damga Kanunu’nun sefarata tarih-i tebliğinden itibaren üç ay sonra ecnebiler hakkında da mer’iyeti ahkamına dair irade-i seniyye
H 28 RAMAZAN 1310
R 03 NİSAN 1309
M 15 NİSAN 1893
1
6
1379
1298
Tabiiyet-i ecnebiye dühul istidasında bulunanların Memalik-i Şahane’ye avdet etmemek şartıyla tebdil-i tabiiyetlerine müsaade olunması hakkında irade-i seniyye
H 30 RAMAZAN 1310
R 05 NİSAN 1309
M 17 NİSAN 1893
1
6
1380
1299
9 Şevval 1276 zeyl-i Kanunu Ticaret’in 8. madde-i muaddelesi
H 16 ŞEVVAL 1310
R 21 NİSAN 1309
M 03 MAYIS 1893
1
6
1380
1300
Girit İslam maarifine mahsus nizamname
H 24 ŞEVVAL 1310
R 29 NİSAN 1309
M 11 MAYIS 1893
1
6
1385
1301
Me’murin-i Mülkiyye Terakki ve Tekaüd Kararnamesi’nin 28. madde-i muaddelesi
H 24 ŞEVVAL 1310
R 29 NİSAN 1309
M 11 MAYIS 1893
1
6
1385
1302
Müşiran-ı askeriyeden vefat edenlerin ailelerine verilecek maaşata mütedair 6 Recep 1302 tarihli nizamnamenin 1. madde-i muaddelesi
H 04 ZİLKA’DE 1310
R 08 MAYIS 1309
M 20 MAYIS 1893
1
6
1386
1303
Şirket-i Hayriye müstahdeminine mahsus tekaüd kararnamesi
H 26 ŞEVVAL 1310
R 01 MAYIS 1309
M 13 MAYIS 1893
1
6
1386
1304
Posta nizamname-i dahilisinin 43. madde-i muaddelesi
H 04 ZİLKA’DE 1310
R 08 MAYIS 1309
M 20 MAYIS 1893
1
6
1388
1305
%4 faizli 1893 senesi tönbeki istikrazı mukavelenamesi
H 07 ZİLKA’DE 1310
R 11 MAYIS 1309
M 23 MAYIS 1893
1
6
1395
1306
Bank-ı Osmani imtiyaz mukavelenamesini ta’dil eden 17-29 Mayıs 1302 (1886) tarihli mukavelenameyi muaddel mukavelename
H 07 ZİLKA’DE 1310
R 11 MAYIS 1309
M 23 MAYIS 1893
1
6
1398
1307
İdare-i Umumr-i Maliye-i Vilayetce Me’murin-i Mülkiyye ve maliyenin vezaifi hakkında ba irade-i seniyye-i hazret-i hilafetpenahi mevki-i icra’ya vaz’ olunan ta’limattır.
H 15 ZİLKA’DE 1310
R 12 MAYIS 1309
M 31 MAYIS 1893
1
6
1400
1308
Komisyonculuk,tellal ve simsarlık edenlerden alınacak ruhsatiye harcı hakkında irade
H 14 ZİLKA’DE 1310
R 11 MAYIS 1309
M 30 MAYIS 1893
1
6
1402
1309
İzmir Buz Fabrikası imtiyaz mukavelenamesinin 6. madde-i muaddelesi
H 29 ZİLKA’DE 1310
R 02 HAZİRAN 1309
M 14 HAZİRAN 1893
1
6
1403
1310
A’şar ve rüsumat mültezimlerine verilecek zabıtnamelerin 40 paralık pula tabi’ tutulması hakkında irade-i seniyye
H 06 ZİLHİCCE 1310
R 09 HAZİRAN 1309
M 21 HAZİRAN 1893
1
6
1404
1311
Bil-cümle etibbanın temettü vergisinden istisna’sı hakkında irade-i seniyye
H 08 ZİLHİCCE 1310
R 11 HAZİRAN 1309
M 23 HAZİRAN 1893
1
6
1406
1312
Mekteb-i Mülkiyye-i Şahane’den neşet edip de taşra me’muriyetini kabulden istinkaf edenler hakkında olunacak muameleye dair nizamname
H 08 ZİLHİCCE 1310
R 11 HAZİRAN 1309
M 23 HAZİRAN 1893
1
6
1406
1313
İtibar-ı Umumi-i Osmani Şirketi nizamname-i dahilisinin mevadd-ı muaddelesi
H 09 SAFER 1311
R 10 AĞUSTOS 1309
M 22 AĞUSTOS 1893
1
6
1409
1314
Bahr-i Sefid’den vürud edip Kale-i Sultaniye’de tevakkuf etmemek niyetinde bulunan sefain hakkında nizamname
H 03 MUHARREM 1311
R 05 TEMMUZ 1309
M 17 TEMMUZ 1893
1
6
1411
1315
İzmir şehri ile civarına su celp ve icra’sı imtiyazına dair mukavelename
H 18 SAFER 1311
R 19 AĞUSTOS 1309
M 31 AĞUSTOS 1893
1
6
1423
1316
Hanedan-ı Ali Osmani Nişan-ı Alisi Nizamnamesi
H 23 SAFER 1311
R 24 AĞUSTOS 1309
M 05 EYLÜL 1893
1
6
1424
1317
4 Cemaziyelevvel 1309 tarihli Mekteb-i Mülkiyye Nizamname-i esasisinin 12. madde-i muaddelesi
H 23 SAFER 1311
R 24 AĞUSTOS 1309
M 05 EYLÜL 1893
1
6
1424
1318
Demiryolları ile Dersaadet’e gelen eşya için ashabına gönderilecek ihbarnamelerin posta idaresi tarafından bil-kabul ashabına isali hakkında irade-i seniyye
H 08 R.EVVEL 1311
R 07 EYLÜL 1309
M 19 EYLÜL 1893
1
6
1426
1319
Mülkiyye Baytarları Nizamnamesi
H 10 R.EVVEL 1311
R 09 EYLÜL 1309
M 21 EYLÜL 1893
1
6
1429
1320
Resm-i Damga Kanunu’nun 7 Zilka’de 1304 tarihli 10. maddesi makamına kaim olmak üzere kaleme alınan madde-i kanuniye
H 14 R.EVVEL 1311
R 13 EYLÜL 1309
M 25 EYLÜL 1893
1
6
1430
1321
Mahsulat-ı dahiliyeden olan hınta ile dakikin Kile Resmi’nden istisna’sına dair irade
H 08 R.AHİR 1311
R 07 T.EVVEL 1309
M 19 EYLÜL 1893
1
6
1433
1322
Harir tohumu istihsal ve füruhtuna mahsus nizamname
H 08 R.AHİR 1311
R 07 T.EVVEL 1309
M 19 EYLÜL 1893
1
6
1435
1323
Dersaadet Ziraat ve Sanayi’ Sergi-i Umumisi Nizamnamesi
H 20 R.AHİR 1311
R 19 T.EVVEL 1309
M 31 EKİM 1893
1
6
1446
1324
Memalik-i Şahane limanlarına müteveccihen ecnebi limanlarından hareket eden sefain-i sıhhiyye patentleri vize harcının ta’dili ve teferruatı hakkında
H 17 C.EVVEL 1311
R 14 T.SANİ 1309
M 26 KASIM 1893
1
6
1447
1325
Resm-i Damga Kanunu’nun ecnebiler hakkında mer’iyeti için muayyen müddetin temdidi ve müteferriatı hakkında
H 20 C.EVVEL 1311
R 17 T.SANİ 1309
M 29 KASIM 1893
1
6
1449
1326
İlel-i sariye-i mühlikeden dolayı Dersaadet de tathirat ve tebhirat icra’sına me’mur olan Asakir-i Şahane zabitan ve efradının zamm-ı maaşatı ile bunlardan şu hizmet uğrunda vefat edenler olursa ailelerine i’ta’ edilecek maaşların suret-i tahsisini mübeyyin nizamname
H 28 C.EVVEL 1311
R 25 T.SANİ 1309
M 07 ARALIK 1893
1
6
1451
1327
Ereğli maden- hümayununa Zonguldak nam mevkiinde şerait-i atiyeye tevkifan bir liman inşa’ edip işlettirmek ve maden-i mezkurun sair mühim ve merkezi olan mevkilerinden çıkarılmakta olan kömürlerin sür’at ve sühuletle ve kemal-i emniyetle vapur ve yelken sefaini anbarlarına nakil ve tahmili için bir usul-u mahsusa mevki-i icra’ya vaz’ eylemek üzere saadetlü kalfa Vasilaki efendizade saadetlü Yanko beye canib-i tersane-i amireden 42 sene müddetle ruhsat itası hakkında Şuray-ı Bahriye ile müma-ileyh beyninde tanzim olunan layihadır.
H 29 C.EVVEL 1311
R 26 T.SANİ 1309
M 08 ARALIK 1893
1
6
1456
1328
Berri ve bahri Asakir-i şahane taburları imametleri tevcihatının Evkaf Nezareti’nin takriri üzerine icra’sı hakkında irade-i seniyye
H 30 C.EVVEL 1311
R 27 T.SANİ 1309
M 09 ARALIK 1893
1
6
1456
1329
Meclis-i Vükela’ca badet-tezekkür müsaade-i seniye istihsal edilmedikçe Mekteb güşadına ruhsat verilmemesi hakkında
H 11 C.EVVEL 1311
R 08 T.SANİ 1309
M 20 KASIM 1893
1
6
1457
1330
Resm-i Damga Kanunu’nun ecnebiler hakkında mer’iyeti için muayyen müddetin 1 Mart 1310 (1894) tarihine kadar temdidine dair.
H 28 C.EVVEL 1311
R 25 T.SANİ 1309
M 07 ARALIK 1893
1
6
1458
1331
28 Zilhicce 1274 tarihli Ceza Kanunu’nun 133. madde-i muadelesi
H 29 RECEP 1311
R 24 K.SANİ 1309
M 05 ŞUBAT 1894
1
6
1459
1332
Şuray-ı Devlet Muhakemat Dairesi’nin bidayet ,istinaf ve temyiz sınıfı ile derecat-ı selasede teşekkülünde azanın adedi ile ekseriyetin suret-i husulü hakkında
H 04 RECEP 1311
R 30 K.EVVEL 1309
M 11 OCAK 1894
1
6
1459
1333
Birinci Daire-i Belediye dahilinde Fuatpaşa caddesi’nin iskasına dair 18 Şevval 1308 tarihli iska mukavelenamesine müzeyyel 4. madde-i munzamma
H 01 ŞA’BAN 1311
R 26 K.SANİ 1309
M 07 ŞUBAT 1894
1
6
1460
1334
İnfisal veya becayişleri vuku’ bulacak sefaret ve şehbenderane me’murlarına yevm-i infikaklerine kadar tam maaş itası ve müteferriatı hakkında
H 01 ŞA’BAN 1311
R 26 K.SANİ 1309
M 07 ŞUBAT 1894
1
6
1461
1335
Tahsil-i Emval Nizamnamesi
H 13 ŞA’BAN 1311
R 07 ŞUBAT 1309
M 19 ŞUBAT 1894
1
6
1466
1336
Bir taraftan Devlet-i Aliye-i Osmaniye nam ve hesab-ı samisine olarak hareket eden Sadrazam fehametlü Devletlü Nazif Paşa hazeratı ve diğer taraftan tönbeki şirketi unvanlı anonim şirketin müdür-i mebusu olup şirket-i merkume nam ve hesabına hareket eden Vikont Jorj Dozogb beyninde 8 Cemaziyelevvel 1309 ve 28 Teşrinisani 1307 ve 10 Kanunuevvel 1891 tarihli mukavelenameye zeyl olmak üzere hususat-ı atiye bil-mukabele karargir olmuştur.
H 21 ŞA’BAN 1311
R 15 ŞUBAT 1309
M 27 ŞUBAT 1894
1
6
1468
1337
%4 faizli 1894 senesi Şimendifer İstikrazı mukavelenamesi
H 01 ZİLKA’DE 1311
R 24 NİSAN 1310
M 06 MAYIS 1894
1
6
1474
1338
Şuray-ı Devlet bidayet muhakemesinin vaz’ı aslisi mucibince bir reis iki aza ile icra’-yı muhakeme edilmesi hakkında irade-i seniye
H 18 ŞEVVAL 1311
R 12 NİSAN 1310
M 24 NİSAN 1894
1
6
1474
1339
Tekaya ve zevaya postnişinlerinin Turuk ve muabbir ameliyat-ı mükellefiyetinden istisnası hakkında irade-i seniyye
H 05 ZİLKA’DE 1311
R 28 NİSAN 1310
M 10 MAYIS 1894
1
6
1476
1340
Usul-ı İntihab-ı Me’murin-i Adliye Kanunu’na zeyl edilmek üzere kaleme alınan madde-i kanuniye
H 09 ZİLKA’DE 1311
R 02 MAYIS 1310
M 14 MAYIS 1894
1
6
1476
1341
%3.5 faizli 1894 senesi istikraz mukavelenamesi
H 29 ZİLHİCCE 1311
R 22 MAYIS 1310
M 03 TEMMUZ 1894
1
6
1483
1342
Umum yurtluk ve ocaklık aylıkları mahlulatının haiz-i hukuk-ı irsiye olan efrad-ı aileye intikali hakkında
H 17 MUHARREM 1312
R 09 TEMMUZ 1310
M 21 TEMMUZ 1894
1
6
1486
1343
Aşı Nizamnamesi
H 21 MUHARREM 1312
R 13 TEMMUZ 1310
M 25 TEMMUZ 1894
1
6
1489
1344
İzmir-Kasaba demiryolu ile temdid şirketinin nizamname-i dahilisi
H 18 SAFER 1312
R 09 AĞUSTOS 1310
M 21 AĞUSTOS 1894
1
6
1497
1345
Taşocakları varidatının suret-i ahz ve cibayeti hakkında
H 05 R.EVVEL 1312
R 25 AĞUSTOS 1310
M 06 EYLÜL 1894
1
6
1500
1346
Tarik-i İlmiye Tekaüd Nizamnamesi
H 04 R.AHİR 1312
R 23 EYLÜL 1310
M 05 EKİM 1894
1
6
1511
1347
Kız Sanayi Mektebi’ne ait akçenin neması ile beraber sermaye ittihaz edilerek Maarif Nezareti’ne bir Teslihat Sandığı teşkili hakkında
H 20 R.AHİR 1312
R 09 T.EVVEL 1310
M 21 EKİM 1894
1
6
1514
1348
Evzan ve ekyal ve Mesahat-ı A’şariyenin 1312 Mart’ından itibaren tamim ve isti’mali ve bunların esnaf canibinden tedarik edilerek Şehremaneti’nce damgalanması hakkında
H 21 R.AHİR 1312
R 10 T.EVVEL 1310
M 22 EKİM 1894
1
6
1517
1349
Fenerlerin temdid müddet-i imtiyaziyesine dair mukavelename
H 11 C.EVVEL 1312
R 29 T.EVVEL 1310
M 10 KASIM 1894
1
6
1518
1350
İlel-i sariye karşı ittihaz kılınacak tedabir ve tedbirhane me’murlarının vazifesine dair ta’limattır.
H 16 C.EVVEL 1312
R 03 T.SANİ 1310
M 15 KASIM 1894
1
6
1523
1351
Arazi-i emiriyye üzerine 1300 senesinden 1310 senesine kadar bila ruhsat yapılmış olan ebniyenin hadimlerinden sarf-ı nazarla iki kat bedelat- öşriyeye rabtı hakkında
H 28 C.EVVEL 1312
R 15 T.SANİ 1310
M 27 KASIM 1894
1
6
1528
1352
Pirinç ziraatı hakkında nizamname
H 07 C.AHİR 1312
R 24 T.SANİ 1310
M 06 ARALIK 1894
1
6
1530
1353
Pasaport Nizamnamesi
H 07 C.AHİR 1312
R 24 T.SANİ 1310
M 06 ARALIK 1894
1
6
1535
1354
Ecnebi tönbekilerinin muamelat-ı Rusumiye ve teftişiyesine dair nizamname
H 07 C.AHİR 1312
R 24 T.SANİ 1310
M 06 ARALIK 1894
1
6
1544
1355
İlmiye Tekaüd Sandığı Nizamnamesi’ne müzeyyel madde-i nizamiye
H 21 C.AHİR 1312
R 08 K.EVVEL 1310
M 20 ARALIK 1894
1
6
1544
1356
Matbaalara ve kitapçılara ve bunlara müteferri hususata dair nizamname
H 11 C.AHİR 1312
R 28 T.SANİ 1310
M 10 ARALIK 1894
1
6
1544
1357
Orman Nizamnamesi’nin 7. maddesinin yerine kaim olmak üzere kaleme alınan madde-i nizamiye
H 25 C.AHİR 1312
R 12 K.EVVEL 1310
M 24 ARALIK 1894
1
6
1555
1358
Ziraat Bankası Nizamnamesi’nin 30 Muharrem 1308 ve 3 Eylül 1306 tarihli zeylinin 7. maddesine müzeyyel fıkra-i nizamiye
H 24 RECEP 1312
R 09 K.SANİ 1310
M 21 OCAK 1895
1
6
1556
1359
İzmir Ticaret ve Sanayi Borsası’nın nizamname-i dahilisi
H 06 RAMAZAN 1312
R 19 ŞUBAT 1310
M 03 MART 1895
1
6
1563
1360
Telkih-i cederi ameliyatına mütedair nizamnamenin mevki-i icra’ya vaz’ı hakkında ta’limat
H 14 RAMAZAN 1312
R 27 ŞUBAT 1310
M 11 MART 1895
1
6
1565
1361
Dersaadet ve bilad-ı selasede bulunan otel ve misafirhaneler hakkında ta’limattır.
RADYO ALATURKA  
   
GÜNÜN SÖZÜ  
  İnsanlarla arandaki mesafe ateşle arandaki mesafe kadar olsun.  
HAYATIN LATİFESİ  
  İNSAN SAÇLARINI SARIYA BOYAYINCA DEĞERİ ALTIN ETMEZ. İNSANIN DEĞERİ KARAKTERİNİN AĞIRLIĞI KADARDIR.  
Bugün 18 ziyaretçi (40 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol